Архива | Књижевне вечери RSS feed for this section

Књига афоризама „За сваки случај“ представљена у Смедереву

Промоција књиге "За сваки случај" у Смедереву

Народ­на библи­о­те­ка Сме­де­ре­во била је дома­ћин про­мо­ци­је књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, у четвр­так 12. јуна 2014. годи­не У при­јат­ном амби­јен­ту сме­де­рев­ске библи­о­те­ке, у окви­ру Књи­жев­ног четврт­ка, књи­гу „За сва­ки слу­чај“ зајед­нич­ким сна­га­ма су пред­ста­ви­ли аутор Вла­ди­ца Милен­ко­вић, рецен­зент Срба Павло­вић, кари­ка­ту­ри­ста Сло­бо­дан Срдић и моде­ра­тор вече­ри Јеле­на Јере­мић, која је рекла нешто […]

1 Коментар Наставите читање →

„За сваки случај“ у Смедереву 12. јуна

Народна библиотека Смедерево

После Пара­ћи­на и Бео­гра­да, Вла­ди­ца Милен­ко­вић ће пред­ста­ви­ти сво­ју књи­гу афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ у Сме­де­ре­ву, у четвр­так 12. јуна 2014. годи­не Народ­на библи­о­те­ка Сме­де­ре­во је сле­де­ћа лока­ци­ја где ће бити пред­ста­вље­на тре­ћа књи­га афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ пара­ћин­ског сати­ри­ча­ра Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа. Поред ауто­ра на про­мо­ци­ји ће гово­ри­ти рецен­зент Срба Павло­вић, а упот­пу­ни­ће је црта­њем […]

1 Коментар Наставите читање →

У Београду промовисана књига „За сваки случај“

Промоција књиге "За сваки случај" у Београду

У орга­ни­за­ци­ји Удр­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Бео­гра­ду, у уто­рак 29. апри­ла 2014. годи­не, одр­жа­на је про­мо­ци­ја књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа Бео­град­ску про­мо­ци­ју књи­ге „За сва­ки слу­чај“ наја­ви­ла је Еми­ли­ја Сте­фа­но­вић, секре­тар Удру­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Бео­гра­ду, а затим дала реч ауто­ру књи­ге Вла­ди­ци Милен­ко­ви­ћу, поред кога су уче­ство­ва­ли […]

2 Коментари Наставите читање →

Представљање књиге „За сваки случај“ у Београду

Владица Миленковић - За сваки случај

Књи­га афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа „За сва­ки слу­чај“ биће пред­ста­вље­на у Бео­гра­ду у уто­рак, 29. апри­ла 2014. годи­не У орга­ни­за­ци­ји Удру­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Бео­гра­ду у уто­рак, 29. апри­ла, у 19 часо­ва у про­сто­ри­ја­ма Удру­же­ња Кра­гу­јев­ча­на, које се нала­зе у Буле­ва­ру деспо­та Сте­фа­на 12/8, биће одр­жа­на про­мо­ци­ја тре­ће књи­ге афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа „За сва­ки […]

Коментари су искључени на Представљање књиге „За сваки случај“ у Београду Наставите читање →

Априли у Зајечару, Бијељини и Београду

Афотека 2 у Зајечару 2014

Сати­ри­чар Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, насту­пио је 1. и 2. апри­ла у Заје­ча­ру у окви­ру мани­фе­ста­ци­је „Дани хумо­ра и сати­ре“ и у Бије­љи­ни 4. апри­ла на 11. Међу­на­род­ном фести­ва­лу хумо­ра и сати­ре. Сле­ди наступ на 5. Фести­ва­лу сати­рич­не при­че „Дођи да ти испри­чам“ 14. апри­ла у Бео­гра­ду, a у наја­ви су про­мо­ци­је нове збир­ке […]

2 Коментари Наставите читање →

„Писма из Србије“ стигла и у Параћин

Промоција "Писма из Србије"

Након Бео­гра­да, Вели­ке Пла­не и Сме­де­ре­ва „Писма из Срби­је“ сти­гла су и у Пара­ћин у четвр­так 27. мар­та 2014. годи­не; књи­гу је у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра пред­ста­вио аутор Бојан Љубе­но­вић уз помоћ уред­ни­це књи­жев­ног про­гра­ма Хаџи Гор­да­не Воји­но­вић, сати­ри­ча­ра и заступ­ни­ка КУА „Арти­ја“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, а све то уз музич­ку подр­шку Ђорђа Коци­ћа „Писма из […]

Коментари су искључени на „Писма из Србије“ стигла и у Параћин Наставите читање →

Параћинска турнеја Миодрага Стошића

Промоција "Мачка без једне ципеле"

У уто­рак 11. мар­та 2014. годи­не Гале­ри­ја Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин било је место пред­ста­вља­ња књи­ге „Мач­ка без јед­не ципе­ле“, збир­ке при­ча Мио­дра­га Сто­ши­ћа, а само пар сати касни­је на неко­ли­ко сто­ти­на мета­ра ода­тле у Рок клу­бу „Масон“ исти аутор је одр­жао вече stand up коме­ди­је Про­мо­ци­ја књи­ге „Мач­ка без јед­не ципе­ле“ поче­ла је тро­ми­нут­ним духо­ви­тим […]

Коментари су искључени на Параћинска турнеја Миодрага Стошића Наставите читање →

У марту промоције књига Миодрага Стошића и Бојана Љубеновића

Миодраг Стошић - Мачка без једне ципеле

На пре­длог Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, а у сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Пара­ћин, у мар­ту 2014. годи­не биће орга­ни­зо­ва­не две про­мо­ци­је књи­га, прва у уто­рак 11. мар­та када ће бити пред­ста­вље­на збир­ка при­ча „Мач­ка без јед­на ципе­ле“ Мио­дра­га Сто­ши­ћа, а затим у четвр­так 27. мар­та и збир­ка колум­ни „Писма из Срби­је“ Боја­на Љубе­но­ви­ћа „Мач­ка без јед­не […]

Коментари су искључени на У марту промоције књига Миодрага Стошића и Бојана Љубеновића Наставите читање →

Обележавање две године „Артије“

КУА АРТИЈА - 2 године

Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ би 29. фебру­а­ра обе­ле­жи­ла две годи­не посто­ја­ња да је 2014. годи­на пре­ступ­на, али пошто није, обе­ле­жа­ва­ње ове дво­го­ди­шњи­це биће орга­ни­зо­ва­но у сре­ду 5. мар­та са почет­ком у 21:05 у пара­ћин­ском Рок клу­бу „Масон“ уз књи­­же­в­но-музи­ч­ки пер­фор­манс Поред сада­шњих и буду­ћих чла­но­ва удру­же­ња који ће бити заду­же­ни за књи­жев­ни део вече­ри, музич­ки део […]

Коментари су искључени на Обележавање две године „Артије“ Наставите читање →

Књига „За сваки случај“ представљена у Параћину

Промоција књиге "За сваки случај" у Параћину

Збир­ка афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа под нази­вом „За сва­ки слу­чај“, обја­вље­на у изда­њу Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, пред­ста­вље­на је у Кул­тур­ном цен­тру Пара­ћин у петак 21. фебру­а­ра 2014. годи­не Упр­кос неко­ли­ко дру­штве­них деша­ва­ња те вече­ри у Пара­ћи­ну, нешто кул­тур­них, а нешто више поли­тич­ких, Гале­ри­ја Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин била је при­лич­но испу­ње­на љуби­те­љи­ма афо­ри­за­ма и позна­ва­о­ци­ма ства­ра­ла­штва Вла­ди­це […]

2 Коментари Наставите читање →