Архива ознаке: Параћин

Светски дан поезије и 2015. године обележен у библиотеци

Светски дан поезије 2015.

Као и прет­ход­не 2014. годи­не чла­но­ви Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ Свет­ски дан пое­зи­је обе­ле­жи­ли су у дру­штву сред­њо­шко­ла­ца у чита­о­ни­ци пара­ћин­ске биби­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“ О пое­зи­ји уз пое­зи­ју са сред­њо­школ­ци­ма су раз­го­ва­ра­ли Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Мар­ко Антић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић уз уче­шће орга­ни­за­то­ра овог поет­ског часа дирек­тор­ке библи­о­те­ке Лепо­са­ве Иван­ко­вић. Сво­је песме су чита­ли и уче­­ни­­ци-песни­­ци, а […]

Коментари су искључени на Светски дан поезије и 2015. године обележен у библиотеци Наставите читање →

Овогодишње финале „Артикулисања“ одржано у Параћину

Артикулисање у Параћину

У Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин у уто­рак 23. децем­бра 2014. годи­не одр­жа­на је послед­ња ово­го­ди­шња про­мо­ци­ја збир­ке пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“. Пара­ћин­ску про­мо­ци­ју „Арти­ку­ли­са­ња“ води­ла је Гор­да­на Воји­но­вић, уред­ник књи­жев­ног про­гра­ма Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, а публи­ци су се пое­зи­јом пред­ста­ви­ла сва чети­ри ауто­ра: Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Мар­ко Антић и Мари­ја Мила­ди­но­вић. Про­мо­ци­је су пре Пара­ћи­на одржане […]

Коментари су искључени на Овогодишње финале „Артикулисања“ одржано у Параћину Наставите читање →

Изложба карикатура „Изађи на црту“ у Параћину до 27. новембра

Каталог „Изађи на црту“ - Горан Ћеличанин

Изло­жбу кари­ка­ту­ра „Иза­ђи на црту“ Гора­на Ћели­ча­ни­на из Вар­ва­ри­на, отво­ре­ну 14. новем­бра у окви­ру Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, Пара­ћин­ци и сви дру­ги који се затек­ну у Пара­ћи­ну моћи ће да је погле­да­ју до 27. новем­бра 2014. годи­не. Изло­жба „Иза­ђи на црту“ обу­хва­та пор­тре­те дру­гих ликов­них уметника […]

Коментари су искључени на Изложба карикатура „Изађи на црту“ у Параћину до 27. новембра Наставите читање →

Гостовања и промоције књига у новембру и децембру

Најава Артикулисања у Јагодини

У новем­бру и децем­бру сле­ди низ госто­ва­ња и про­мо­ци­ја књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја, књи­га пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ биће про­мо­ви­са­на у Јаго­ди­ни, Бео­гра­ду и Пара­ћи­ну, а „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ са про­прат­ном изло­жбом кари­ка­ту­ра у Новом Саду Након про­мо­ци­је 29. окто­бра у ћуприј­ској библи­о­те­ци „Душан Матић“, дру­га про­мо­ци­ја збир­ке пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ Алек­си­не Ђор­ђе­вић, Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, Мар­ка Анти­ћа и Марије […]

Коментари су искључени на Гостовања и промоције књига у новембру и децембру Наставите читање →

У Параћину се догодио „Жикишон 2014“

Жикишон 2014 - Признања и повеље Жикишон

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“, у орга­ни­за­ци­ји удру­же­ња КУА „Арти­ја“ и Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, одр­жан је у петак 14. новем­бра, на дан када је пре 129 годи­на у Пара­ћи­ну рођен Живо­јин Павло­вић Жики­шон – сати­ри­чар, кари­ка­ту­ри­ста, уред­ник, изда­вач и штам­пар. На почет­ку фести­ва­ла пред­ста­вље­на је нова књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2011-2012-2013“ […]

3 Коментари Наставите читање →

У Београду промовисана књига „За сваки случај“

Промоција књиге "За сваки случај" у Београду

У орга­ни­за­ци­ји Удр­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Бео­гра­ду, у уто­рак 29. апри­ла 2014. годи­не, одр­жа­на је про­мо­ци­ја књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа Бео­град­ску про­мо­ци­ју књи­ге „За сва­ки слу­чај“ наја­ви­ла је Еми­ли­ја Сте­фа­но­вић, секре­тар Удру­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Бео­гра­ду, а затим дала реч ауто­ру књи­ге Вла­ди­ци Милен­ко­ви­ћу, поред кога су учествовали […]

2 Коментари Наставите читање →

„Писма из Србије“ стигла и у Параћин

Промоција "Писма из Србије"

Након Бео­гра­да, Вели­ке Пла­не и Сме­де­ре­ва „Писма из Срби­је“ сти­гла су и у Пара­ћин у четвр­так 27. мар­та 2014. годи­не; књи­гу је у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра пред­ста­вио аутор Бојан Љубе­но­вић уз помоћ уред­ни­це књи­жев­ног про­гра­ма Хаџи Гор­да­не Воји­но­вић, сати­ри­ча­ра и заступ­ни­ка КУА „Арти­ја“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, а све то уз музич­ку подр­шку Ђорђа Коци­ћа „Писма из […]

Коментари су искључени на „Писма из Србије“ стигла и у Параћин Наставите читање →

Светски дан поезије обележен у библиотеци

Светски дан поезије 2014

У библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“ у Пара­ћи­ну чла­но­ви Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ обе­ле­жи­ли су Свет­ски дан пое­зи­је одр­жав­ши поет­ски час сред­њо­школ­ци­ма На позив дирек­тор­ке библи­о­те­ке Лепо­са­ве Иван­ко­вић, уче­ни­ци­ма пара­ћин­ске Гим­на­зи­је сво­ју пое­зи­ју су чита­ли Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Мар­ко Антић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић, а при­кљу­чи­ли су се и чла­но­ви Књи­жев­ног клу­ба „Мир­ко Бање­вић“ из Пара­ћи­на Олга Ман­чић Ружић […]

Коментари су искључени на Светски дан поезије обележен у библиотеци Наставите читање →

Параћинска турнеја Миодрага Стошића

Промоција "Мачка без једне ципеле"

У уто­рак 11. мар­та 2014. годи­не Гале­ри­ја Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин било је место пред­ста­вља­ња књи­ге „Мач­ка без јед­не ципе­ле“, збир­ке при­ча Мио­дра­га Сто­ши­ћа, а само пар сати касни­је на неко­ли­ко сто­ти­на мета­ра ода­тле у Рок клу­бу „Масон“ исти аутор је одр­жао вече stand up коме­ди­је Про­мо­ци­ја књи­ге „Мач­ка без јед­не ципе­ле“ поче­ла је тро­ми­нут­ним духовитим […]

Коментари су искључени на Параћинска турнеја Миодрага Стошића Наставите читање →

У марту промоције књига Миодрага Стошића и Бојана Љубеновића

Миодраг Стошић - Мачка без једне ципеле

На пре­длог Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, а у сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Пара­ћин, у мар­ту 2014. годи­не биће орга­ни­зо­ва­не две про­мо­ци­је књи­га, прва у уто­рак 11. мар­та када ће бити пред­ста­вље­на збир­ка при­ча „Мач­ка без јед­на ципе­ле“ Мио­дра­га Сто­ши­ћа, а затим у четвр­так 27. мар­та и збир­ка колум­ни „Писма из Срби­је“ Боја­на Љубе­но­ви­ћа „Мач­ка без једне […]

Коментари су искључени на У марту промоције књига Миодрага Стошића и Бојана Љубеновића Наставите читање →