А.К.Т. лого

А.K.T.

А.К.Т. лого

„Арти­јин кре­а­тив­ни тим“ (А.К.Т.) је првен­стве­но офор­мљен ради про­фе­си­о­нал­ног и пот­пу­ног тех­нич­ког уре­ђи­ва­ња и опре­ма­ња књи­га од сре­ђи­ва­ња тек­ста и обра­де сли­ка пре­ко изра­де при­пре­ме за штам­пу (пре­ло­ма) до конач­не реа­ли­за­ци­је штам­па­ња књига.

Тех­нич­ки део А.К.Т.-а тре­нут­но чине:
Нико­ла Дра­гаш – илу­стра­тор и кари­ка­ту­ри­ста; илу­стро­ва­ње књи­га и кори­ца, гра­фич­ки дизајн, идеј­на реше­ња корица;
Вла­ди­ца Милен­ко­вић – гра­фич­ки дизај­нер; тех­нич­ка обра­да књи­га и изра­да кори­ца, при­пре­ма за штам­пу, идеј­на реше­ња књиге;
Србо­љуб Жив­ко­вић – штам­пар; штам­па­ње књига.

Уз тех­нич­ко уре­ђи­ва­ње и опре­ма­ње књи­ге посто­ји и могућ­ност корек­ту­ре и лек­ту­ре тек­сто­ва од стра­не струч­них лица, као и писа­ње рецен­зи­је за све књи­жев­не фор­ме у чему уче­ству­ју књи­жев­ни­ци и при­зна­ти писци.

Помоћ­ни део А.К.Т.-а тре­нут­но чине:
Чедо­мир Љуби­чић – рецен­зент; поет­ски и про­зни писац, књи­жев­ни кри­ти­чар, писац радио-дра­ма и сце­на­ри­ја за филм, позо­ри­ште и телевизију;
Алек­си­на Ђор­ђе­вић – рецен­зент; спи­са­те­љи­ца, колум­нист­ки­ња и новинарка.

До сада је А.К.Т. поје­ди­нач­но или груп­но тех­нич­ки уре­дио и опре­мио сле­де­ће књиге:
Иза­бра­не при­че, афо­ри­зми, мисли (Књи­жев­на зајед­ни­ца Југо­сла­ви­је – Бео­град, 2006), аутор: Миле Лаза­ре­вић – тех­нич­ка обра­да књи­ге и изра­да кори­ца: Вла­ди­ца Милен­ко­вић;
Жити­је Нико­ви­ћа из Ништи­ћа (пое­зи­ја; Обе­ликс – Пара­ћин и Књи­жев­ни клуб „Мир­ко Бање­вић“ – Пара­ћин, 2006), аутор: Пре­драг М. Јашо­вић – тех­нич­ка изра­да кори­ца: Вла­ди­ца Милен­ко­вић, реа­ли­за­ци­ја штам­пе: Србо­љуб Жив­ко­вић;
Доси­је ФенИКС (афо­ри­зми; Алма – Бео­град и Кул­тур­ни цен­тар Пара­ћин 2010), аутор: Вла­ди­ца Милен­ко­вић – идеј­но реше­ње, тех­нич­ка обра­да књи­ге и изра­да кори­ца: Вла­ди­ца Милен­ко­вић, реа­ли­за­ци­ја штам­пе: Србо­љуб Жив­ко­вић;
Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ (КУА „Арти­ја“ и „Лига духо­ви­тих“, 2012), гру­па ауто­ра – илу­стра­ци­ја књи­ге и кори­ца: Нико­ла Дра­гаш; тех­нич­ка обра­да књи­ге и изра­да кори­ца: Вла­ди­ца Милен­ко­вић; реа­ли­за­ци­ја штам­пе: Србо­љуб Жив­ко­вић;
Африч­ке мисли (афо­ри­зми; Књи­га Павло­вић – Бео­град, 2012), аутор: Срба Павло­вић – тех­нич­ка обра­да књи­ге и изра­да кори­ца: Вла­ди­ца Милен­ко­вић;
Крат­ке мисли дугих раз­ми­шља­ња (афо­ри­зми; КУА „Арти­ја“, 2012), аутор: Мићо Лукић – тех­нич­ка обра­да књи­ге и изра­да кори­ца: Вла­ди­ца Милен­ко­вић;
Дел­чев­ски насмев­ки (афо­ри­зми; Савет Општи­не Дел­че­во, 2012), гру­па ауто­ра – идеј­но реше­ње, тех­нич­ка обра­да књи­ге и изра­да кори­ца: Вла­ди­ца Милен­ко­вић.

Удру­же­ње КУА „Арти­ја“ је реги­стро­ва­но као изда­вач код Народ­не библи­о­те­ке Срби­је, тако да поред све­га наве­де­ног пру­жа­мо и могућ­ност изда­ва­ња и ката­ло­ги­за­ци­је књи­ге, како у штам­па­ној тако и у елек­трон­ској фор­ми. Од реги­стро­ва­ња за изда­ва­ча у авгу­сту месе­цу 2012. годи­не удру­же­ње КУА „Арти­ја“ изда­ло је две књи­ге: „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра – Афо­те­ка“ (афо­ри­зми, гру­па ауто­ра) и „Крат­ке мисли дугих раз­ми­шља­ња“ (афо­ри­зми, аутор: Мићо Лукић). КУА „Арти­ја“ задр­жа­ва пра­во да на осно­ву сво­јих кри­те­ри­ју­ма буде или не буде изда­вач књи­ге у чијој је реа­ли­за­ци­ји уче­ство­вао А.К.Т. као тим или поје­дин­ци из тима.

Од наве­де­них услу­га могу­ће је кори­сти­ти било коју посеб­но. По доби­ја­њу свих поје­ди­но­сти у вези уре­ђи­ва­ња и опре­ма­ња књи­ге биће одре­ђе­на и цена услу­га. Све инфор­ма­ци­је може­те доби­ти путем елек­трон­ске адре­се: artija.kua@gmail.com.

А.К.Т. пла­ни­ра да у будућ­но­сти про­ши­ри тим и њего­ве актив­но­сти и на дру­ге врсте уметности.