Слободан Срдић - Спомен трака

Жикишон 2011

Прво­на­гра­ђе­на сери­ја афо­ри­за­ма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2011“ на тему „Живот пре и после смрти“:

 1. Епи­таф: Живео је од сво­га рада!
 2. Народ лоше живи, али нико нема пра­во да се меша у његов при­ват­ни живот.
 3. Када бих имао још један живот, опет бих био бесмртан.
 4. Једва су чека­ли да умре. Још за живо­та су му поди­за­ли споменике.
 5. Јед­на поло­ви­на ста­нов­ни­штва је у смрт­ној опа­сно­сти. На сре­ћу, дру­га поло­ви­на је у животној.
 6. Дођи­те у Срби­ју! Ако вам је живот досадио.
 7. Није лако дати живот за отаџ­би­ну. Први пут је најтеже.
 8. Смрт­на казна се заме­њу­је аде­кват­ном санк­ци­јом. Живо­том у Србији.
 9. Био је осу­ђен на смрт, а потом му је казна поо­штре­на. Сада је осу­ђен на живот.
 10. Даске нам живот зна­че, реко­ше бес­кућ­ни­ци из потле­у­ши­ца на периферији.
 11. Коме за живо­та дижу спо­ме­ни­ке, руше их после њего­ве смрти.
 12. Кад подву­чем црту испод свог живо­та, закљу­чим да сам испод црте.
 13. Живот не може да чека. Смрт, такође.
 14. Вре­ме смр­ти биће обја­вље­но накнадно.
 15. После смр­ти о покој­ни­ку све нај­леп­ше. Пре смр­ти: црк’о дабогда!

Алек­сан­дар Чотрић (Бео­град)