Никола Драгаш, карикатура "Торта"

Жикишон 2012

Прво­на­гра­ђе­на сери­ја афо­ри­за­ма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2012“ на тему „Сре­ћа у несрећи“:

 1. Лопов је про­ва­лио у мој стан. Сре­ћа је у несре­ћи што није имао шта да однесе.
 2. Држа­ва ми је све узе­ла! Сре­ћа у несре­ћи што и мене сме­сти­ше у држав­ни затвор.
 3. Пар­кинг слу­жба ми је одне­ла ауто. Сре­ћа да је казна била веће од вред­но­сти аута па сам им га оставио.
 4. Мини­стру прав­де су запа­ли­ли кућу! Сре­ћа те је он тада био у затвoру.
 5. Сре­ћа у несре­ћи је када ти укра­ду сат па због тога зака­сниш на саста­нак са судбином.
 6. Несре­ћа је што нам је демо­кра­ти­ја доне­ла глад. Народ­не кухи­ње су сре­ћа у несрећи.
 7. Несре­ћа је када две даме на све­ча­но­сти има­ју исте хаљи­не. Сре­ћа у несре­ћи је када она дру­га сво­ју прогори!
 8. Сре­ћа у несре­ћи је када ти опљач­ка­ју стан а поли­ци­ја утвр­ди да је у пита­њу кућ­на крађа.
 9. Сре­ћа у несре­ћи је када ти град уби­је лети­ну али ком­ши­ји напра­ви већу штету.
 10. Сре­ћа у несре­ћи је када ти умре жирант одмах пошто си поди­гао кредит.
 11. Сре­ћа те сам рођен у Забе­ли па сам и у затво­ру свој на свом.
 12. Несре­ћа је ако играш како Дин­кић сви­ра. Сре­ћа у несре­ћи ако си хром и глув.
 13. Сре­ћа у несре­ћи је када ти укра­ду бло­ки­ра­ну кре­дит­ну картицу.
 14. Ако дожи­виш бро­до­лом и спа­су те људо­жде­ри онда си дефи­ни­тив­но Србин!

Љиља­на Бра­ло­вић (Пра­ња­ни – Гор­њи Милановац)