Афоризми – Владица Миленковић

Избор из књи­ге „Кри­тич­на маса“ (2005.):

Афо­ри­зам је мишљење
кри­тич­не масе.

Рође­ни сте у Србији!?
Више сре­ће у сле­де­ћем животу.

Ући ћемо у све­тлу будућ­ност пре­ко везе!
Нико­ла Тесла је наш човек.

Црњан­ски нас је издао!
Где би ми све живе­ли да нас није раселио!?

Била јед­ном јед­на Југославија.
Каква Југославија?
Стра­шна Југославија!

Пре­тр­пе­ли смо огром­не добитке.
Доби­ли смо што смо тражили.

Побе­ди­ли смо у свим ратовима.
Увек смо има­ли више мртвих од непријатеља.

Све више сам у убеђењу
да је Тита­ник био срп­ски брод.

Мла­ди све више одла­зе из земље.
Ста­ри иду у супрот­ном правцу.

Док се наши људи дока­зу­ју сву­да по свету,
овде недо­ка­за­ни дока­зу­ју да су свет­ски људи.

Пола­ко пропадамо.
Чему журба?

Био сам у депресији.
Мно­го је боље него код нас.

Гра­ђа­ни дру­гог реда могу да се теше.
Они из послед­њег се нигде и не помињу.

Евро­па је мало заостала.
Ми смо боље сутра има­ли пре свих.

Ума­ло да нам буде боље,
али било би то пре­ви­ше радикално.

Гово­рио бих о њима све најлепше,
али могу да умрем од лепоте.

Код нас сви штрајкују
само посла­ни­ци вред­но седе.

Учла­нио се у стран­ку из лич­них убеђења –
пред огледалом.

И моја маши­на за веш
поне­кад опе­ре паре.
Ја сам за то да јој се поште­но суди.

Рекао бих вам нешто у поверењу,
али пла­шим се да ме не изда глас.

Они су вла­да­ли! Они вла­да­ју! Они ће владати!
Такве су про­ме­не у Србији.

Демо­кра­ти­ја је као пасји живот.
Лаје ко зине.

Спро­во­ди­ли су реформе.
Био је то диван спровод.

Пали смо на ниске гране.
Вре­ме је да се спу­сти­мо на земљу.

Ми не клецамо.
То су само финте.

Држа­ва је сређена.
Народ се још и добро држи.

Ни кон­теј­не­ри нису што су некад били.
Све само ђубре.

Дрх­ти као прут.
То му је од мотке.

Нећу да радим као црнац.
И нисам расиста.

Уби­це су побе­гле тамо далеко.
Дале­ко им лепа кућа.

Срби­ја је савр­ше­на земља.
У њој је све више савр­ше­них злочина.

Када је џелат замахнуо,
мене је нешто пресекло.

Више пута је при­во­ђен јер је мно­го знао.
Знао је десет бож­јих заповести.

Оду­зе­ли су му живот,
јер су сум­ња­ли да је његов.

Ника­ко памет у главу,
јер таква гла­ва брзо може да оде.

Ура­ђен је фото-робот убице.
Сви заин­те­ре­со­ва­ни нека се јаве
нај­бли­жој поли­циј­ској станици.

Ми смо народ за испитивање.
Они из Хага су то први уочили.

Косо­во мора оста­ти наше
и по цену да га изгубимо.

Песник је био добар.
Напи­сао је љубав­ну песму.

Напи­сао сам афоризам,
а да ми рука није задрхтала.