Афоризми – Владица Миленковић

Избор из књи­ге „Кри­тич­на маса“ (2005.):

Афо­ри­зам је мишље­ње
кри­тич­не масе.

Рође­ни сте у Срби­ји!?
Више сре­ће у сле­де­ћем живо­ту.

Ући ћемо у све­тлу будућ­ност пре­ко везе!
Нико­ла Тесла је наш човек.

Црњан­ски нас је издао!
Где би ми све живе­ли да нас није расе­лио!?

Била јед­ном јед­на Југо­сла­ви­ја.
Каква Југо­сла­ви­ја?
Стра­шна Југо­сла­ви­ја!

Пре­тр­пе­ли смо огром­не добит­ке.
Доби­ли смо што смо тра­жи­ли.

Побе­ди­ли смо у свим рато­ви­ма.
Увек смо има­ли више мртвих од непри­ја­те­ља.

Све више сам у убе­ђе­њу
да је Тита­ник био срп­ски брод.

Мла­ди све више одла­зе из земље.
Ста­ри иду у супрот­ном прав­цу.

Док се наши људи дока­зу­ју сву­да по све­ту,
овде недо­ка­за­ни дока­зу­ју да су свет­ски људи.

Пола­ко про­па­да­мо.
Чему жур­ба?

Био сам у депре­си­ји.
Мно­го је боље него код нас.

Гра­ђа­ни дру­гог реда могу да се теше.
Они из послед­њег се нигде и не поми­њу.

Евро­па је мало зао­ста­ла.
Ми смо боље сутра има­ли пре свих.

Ума­ло да нам буде боље,
али било би то пре­ви­ше ради­кал­но.

Гово­рио бих о њима све нај­леп­ше,
али могу да умрем од лепо­те.

Код нас сви штрај­ку­ју
само посла­ни­ци вред­но седе.

Учла­нио се у стран­ку из лич­них убе­ђе­ња –
пред огле­да­лом.

И моја маши­на за веш
поне­кад опе­ре паре.
Ја сам за то да јој се поште­но суди.

Рекао бих вам нешто у пове­ре­њу,
али пла­шим се да ме не изда глас.

Они су вла­да­ли! Они вла­да­ју! Они ће вла­да­ти!
Такве су про­ме­не у Срби­ји.

Демо­кра­ти­ја је као пасји живот.
Лаје ко зине.

Спро­во­ди­ли су рефор­ме.
Био је то диван спро­вод.

Пали смо на ниске гра­не.
Вре­ме је да се спу­сти­мо на земљу.

Ми не кле­ца­мо.
То су само фин­те.

Држа­ва је сре­ђе­на.
Народ се још и добро држи.

Ни кон­теј­не­ри нису што су некад били.
Све само ђубре.

Дрх­ти као прут.
То му је од мот­ке.

Нећу да радим као црнац.
И нисам раси­ста.

Уби­це су побе­гле тамо дале­ко.
Дале­ко им лепа кућа.

Срби­ја је савр­ше­на земља.
У њој је све више савр­ше­них зло­чи­на.

Када је џелат замах­нуо,
мене је нешто пре­се­кло.

Више пута је при­во­ђен јер је мно­го знао.
Знао је десет бож­јих запо­ве­сти.

Оду­зе­ли су му живот,
јер су сум­ња­ли да је његов.

Ника­ко памет у гла­ву,
јер таква гла­ва брзо може да оде.

Ура­ђен је фото-робот уби­це.
Сви заин­те­ре­со­ва­ни нека се јаве
нај­бли­жој поли­циј­ској ста­ни­ци.

Ми смо народ за испи­ти­ва­ње.
Они из Хага су то први уочи­ли.

Косо­во мора оста­ти наше
и по цену да га изгу­би­мо.

Песник је био добар.
Напи­сао је љубав­ну песму.

Напи­сао сам афо­ри­зам,
а да ми рука није задрх­та­ла.