Карикатура аутора Николе Оташа, тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2015"

Жикишон 2015

Прво­на­гра­ђе­на сери­ја афо­ри­за­ма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“ на тему „Пу, спас за све нас“:

 1. Дух про­шло­сти вре­ба у пра­зној боци, а ми спас тра­жи­мо у пуној.
 2. Вођа је нашао спас за све нас, али се то у туне­лу не види.
 3. Пото­ну­ли су нам бро­до­ви од папи­ра. Нису зна­ли да је у пли­ва­њу спас.
 4. Народ ком је огњи­ште на ветро­ме­ти­ни, спас нала­зи у расејању.
 5. Европ­ска уни­ја неће више чека­ти на нас. Огра­ди­ла се бодљи­ка­вом жицом.
 6. Кроз огра­ду од бодљи­ка­ве жице нај­бо­ље се види пер­спек­ти­ва Европ­ске уније.
 7. Таман смо мисли­ли да смо про­на­шли спас, кад су сти­гли мигранти.
 8. Наш пут у Европ­ску уни­ју био је трно­вит, а онда нам се испре­чи­ла огра­да од бодљи­ка­ве жице.
 9. Тешко је наћи спас за све нас. Одго­вор­ни поје­дин­ци прво мора­ју да спа­се себе.
 10. Вла­да је нашла спас за сиро­ма­шне. Поме­ри­ла је доњи праг на улицу.
 11. Адво­кат је нашао спа­со­но­сну рупу у закон. Пита­ње је коли­ко ће његов кли­јент мора­ти да је плати.
 12. Кон­теј­не­ри су спас за све нас, али не дома­ћи већ они из Европ­ске уније.
 13. Уме­сто да узме моти­ку у руке, народ је потра­жио спас у поли­ти­ча­ри­ма. Зато сад нема хлеба.
 14. Само сигу­ран секс спа­са­ва, али онај без презерватива.

Зоран Доде­ро­вић (Нови Сад)