Чедомир Љубичић

Члан „Арти­ји­ног кре­а­тив­ног тима“ (А.К.Т.-a) у свој­ству рецензента.

Рођен у Бео­гра­ду 30. сеп­тем­бра 1969. годи­не. Пише пое­зи­ју, про­зу, књи­жев­ну кри­ти­ку, радио-дра­ме, сце­на­ри­је за филм, позо­ри­ште и телевизију.

До сада је објавио:

Збир­ке поезије:
„Бен­зин­ска дра­пе­ри­ја“ (1994.)
„Иде­о­лог све­тло­сти“ (1997.)
„Неро­но­ве шиби­це“ (2003.)
„Поноћ­ни изве­шта­ји“ (2006.)
„Пра­сак малих мисли“ (2009.)

Рома­не:
„Пошаст у гостин­ској соби“ (2002.)
„Игу­а­но­по­лис“ (2005.)
„Дија­лог са хоро­зон­том“ (2008.)
„Боја ста­рог зла­та“ (2012. – награ­да Мали Немo)

И књи­гу при­ча: „Крв­ни при­ти­сак и тан­га гаћи­це“ (2007.)

Радо­ве и књи­жев­ну кри­ти­ку обја­вљи­вао у нови­на­ма и часо­пи­си­ма: Књи­жев­на реч, Књи­жев­не нови­не, Савре­ме­ник, Липар, Све­ске, Кора­ци, Бор­ба, Знак, Поља, Наш траг, Носо­рог, Круг севе­ра, Про­свјет­ни рад, Албум, Сент, Ток, Траг, Екер­ман, Кишо­бран, Мета­фо­ра, Бло­го­ро­ла, Етна, Свет књи­га, Про­за он лајн, Пое­зин, Монс ауре­ус, Арти­ја, Кул-тим, Бал­кан­ски књи­жев­ни гла­сник, Књи­жев­ност, Ула­зни­ца, Бде­ње, Луча, Акт, Стре­мље­ња, Вечер­ње ново­сти, Књи­жев­ни лист, Злат­на гре­да, Kњи­жев­ни пре­глед, Ријеч, Лето­пис мати­це срп­ске, НИН.

Књи­жев­ну кри­ти­ку напи­сао о књи­га­ма: Звон­ка Гази­во­де, Све­тла­не Мићу­но­вић, Саве Божи­ћа – Ружин­ског, Иго­ра Кола­ро­ва, Душа­на Мијај­ло­ви­ћа – Адског, Гора­на Лабу­до­ви­ћа – Шар­ла, Деја­на Мило­је­ви­ћа, Мили­ја­на Деспо­то­ви­ћа, Србе Игња­то­ви­ћа, Тање Милу­ти­но­вић, Сло­бо­да­на Сими­ћа, Пау­на Петро­ни­је­ви­ћа, Мило­ша Јан­ко­ви­ћа, Миљур­ка Вука­ди­но­ви­ћа, Томи­сла­ва Мило­ше­ви­ћа, Бра­ни­сла­ва Зубо­ви­ћа; и при­ка­зе књи­га: Деја­на Мило­је­ви­ћа, Алек­сан­дра Нова­ко­ви­ћа, Ива­на Лало­ви­ћа и Сло­бо­да­на Симића.

Рецен­зи­је о књи­га­ма: Све­тла­не Мићу­но­вић – Сва­ка при­ча има крај (АШ Дело, Бео­град, 2004) и Дали­бо­ра Фили­по­ви­ћа Фили­па – С оне стра­не (Књи­жев­ни Клуб „Бран­ко Миљ­ко­вић“, Кња­же­вац, 2007), обја­вље­не у наве­де­ним књигама.

Пого­вор Обли­ци обра­ћа­ња Богу обја­вљен је у песнич­кој књи­зи Саве Божи­ћа-Ружи­ног – Гор­ко Хва­ла.

Живи и ради у Београду.