Маја Масларевић

[box type=“download“]Ства­ра­ла­штво Маје Масла­ре­вић[/box]

При­че:
– ЖИВОТ – СТВАР СВИХ НАС
– НЕКАКО НАЈВИШЕ МЕ БОЛИШ ТИ
– ОСТАЋУ СЛОБОДАН


Маја МасларевићРође­на 09.05.1990. годи­не у Пара­ћи­ну. Од мале­на пока­зу­је тале­нат и инте­ре­со­ва­ње за умет­ност. Један од начи­на изра­жа­ва­ња себе је писа­ње. Сма­тра да је умет­ност про­зор у уни­вер­зум и сушти­на свих нас. Један је од ауто­ра у књи­зи „Све­тлост над Црни­цом“, писа­ла за мага­зин „Стил“, елек­трон­ски часо­пис „Blacksheep.rs“,..