Миљана Милутиновић

[box type=“download“]Ства­ра­ла­штво Миља­не Милу­ти­но­вић[/box]

Мисли:
– (Мисли 1)
– (Мисли 2)
– (Мисли 3)


Миљана МилутиновићРође­на је 10.09.1985. у Параћину.

Пара­лел­но са игра­њем кошар­ке пои­гра­ва­ла се с речи­ма, писа­ла је пое­зи­ју и запи­си­ва­ла сво­је мисли. Али је тек при­сту­па­њем удру­же­њу одлу­чи­ла да сво­је песме поде­ли и са дру­ги­ма осим са људи­ма из бли­ског окружења.