Карикатура аутора Горана Ћеличанина

Жикишон 2013

Прво­на­гра­ђе­на сери­ја афо­ри­за­ма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“ на тему „Кул­ту­ра и уметност“:

 1. Кул­ту­ра је код нас дале­ко одма­кла. И не нази­ре се.
 2. Умјет­ник је побрао све лово­ри­ке. Да би се прехранио.
 3. Имам сли­ку о вла­ди: Хуље на платну!
 4. Сме­ће све чешће баца­мо око кон­теј­не­ра. Шире­ње кул­ту­ре је наш приоритет.
 5. Као умјет­ник, не могу напри­јед! Иза мене нико не стоји.
 6. Књи­га је нај­ве­ћи човје­ков при­ја­тељ. Не може да га прочита.
 7. Кул­тур­ни рад­ни­ци живе све дуже. Од пла­те до плате.
 8. У нашој кул­ту­ри на виси­ни задат­ка су само они који се спу­шта­ју испод сва­ког нивоа.
 9. Поје­ди­ним умјет­ни­ци­ма награ­де не могу да побјег­ну. Веза­ни су за вла­да­ју­ћу партију.
 10. Наше напре­до­ва­ње у кул­ту­ри нико­ме не може да про­мак­не. Поср­ће­мо на сва­ком кораку.
 11. Код нас је култ тура на нај­ви­шем нивоу. Важно је сачу­ва­ти дупе.
 12. Наш мини стар инфор­ма­ци­ја је вели­ка медиј­ска звијезда.
 13. Од куби­ста, посли­је Пика­са, нај­ви­ше ције­ним Кастра.
 14. Гдје мозго­ви функ­ци­о­не­ри­шу кул­ту­ра не функционише.
 15. Изме­ђу кул­ту­ре и умјет­но­сти власт уви­јек иза­бе­ре између.

Вељ­ко Рај­ко­вић (Под­го­ри­ца, Црна Гора)