Алексина Ђорђевић

[box type=“download“]Ства­ра­ла­штво Алек­си­не Ђор­ђе­вић[/box]

При­че:
– ВАНБРОДСКИ ДНЕВНИК ВАНЗЕМАЉЦА
– РАЗЈАРЕНА РОМАНТИКА РАЗМЕРА СЕИЗМОЛОШКЕ КАТАСТРОФЕ

Колум­не:
– НЕ ВЕРУЈ ЖЕНИ КОЈА ЛАЖЕ
– УЖАСИ ИНТЕГРИТЕТА


Алексина Ђорђевић - Голе женеНови­нар­ка, води­тељ­ка, спи­са­те­љи­ца, мај­ка, при­ја­те­љи­ца, ма мно­го cool мато­ра рибетина.

Осла­ња се на сво­је живот­но иску­ство, зна­ње прет­по­ста­вља вери у сва­ком погле­ду, пише као што дише. Свакодневно.

Обја­ви­ла књи­гу колум­ни и при­ча „Голе жене“, пише за елек­трон­ске пор­та­ле Wannabe мага­зин (бло­го­ви „Стрип­тиз за писме­не“ и „Цигла у гла­ви“) и поне­кад за E-novine.

Про­во­ка­ци­ју сма­тра супе­ри­ор­ним обли­ком комуникације.