Чланство

Сада­шњи чла­но­ви удру­же­ња поре­ђа­ни по члан­ском броју:

 1. Вла­ди­ца Милен­ко­вић (заступ­ник Удружења)
 2. Србо­љуб Живковић
 3. Вла­дан Јовановић
 4. Миља­на Милутиновић
 5. Миле­на Дуловић
 6. Алек­си­на Ђорђевић
 7. Мар­ко Антић
 8. Дејан Јова­но­вић
 9. Мари­ја Миладиновић
 10. Ђор­ђе Коцић
 11. Маја Масла­ре­вић
 12. Пави­ца Вељовић
 13. Дали­бор­ка Шишма­но­вић Кепчија

Усло­ви и начин учла­њи­ва­ња и пре­стан­ка чланства

Члан 5.

Члан Удру­же­ња може бити сва­ко лице које се бави обла­сти­ма књи­жев­но­сти и дру­гих врста умет­но­сти, зала­же се развој и про­мо­ци­ју кул­ту­ре и које при­хва­та циље­ве Удру­же­ња и Ста­тут и под­не­се при­ја­ву за учла­ње­ње Управ­ном одбо­ру Удружења.

Мало­лет­но лице са навр­ше­них 14 годи­на живо­та може се учла­ни­ти у удру­же­ње уз при­ла­га­ње ове­ре­не изја­ве њего­вог закон­ског заступ­ни­ка о дава­њу сагласности.

За лице мла­ђе од 14 годи­на из ста­ва 1. овог чла­на при­ја­ву под­но­си његов закон­ски заступник.

Члан 6.

Одлу­ку о при­је­му у члан­ство доно­си Управ­ни одбор већи­ном гла­со­ва свих чла­но­ва Управ­ног одбо­ра и о томе без одла­га­ња оба­ве­шта­ва под­но­си­о­ца пријаве.

Члан може исту­пи­ти из члан­ства дава­њем писа­не изја­ве о исту­па­њу. За исту­па­ње мало­лет­ног чла­на није потреб­на сагла­сност закон­ског заступника.

Члан­ство у Удру­же­њу може пре­ста­ти због дуже неак­тив­но­сти чла­на, непо­што­ва­ња одре­да­ба овог ста­ту­та или нару­ша­ва­ња угле­да Удружења.

Одлу­ку о пре­стан­ку члан­ства доно­си Скуп­шти­на, на обра­зло­же­ни пре­длог Управ­ног одбора.

Чла­ну се мора омо­гу­ћи­ти да се изја­сни о разло­зи­ма због којих је под­нет пре­длог за доно­ше­ње одлу­ке о пре­стан­ку њего­вог члан­ства у Удружењу.

Пра­ва, оба­ве­зе и одго­вор­ност чланства

Члан 7.

Члан Удру­же­ња има право:

1) рав­но­прав­но са дру­гим чла­но­ви­ма уче­ству­је у оства­ри­ва­њу циље­ва Удру­же­ња, кроз актив­но­сти Удру­же­ња или самоиницијативно;
2) непо­сред­но уче­ству­је у одлу­чи­ва­њу на Скуп­шти­ни, као и пре­ко орга­на Удру­же­ња, дава­њем пре­дло­га, суге­сти­ја и мишљења;
3) бира и буде биран у орга­не Удружења;
4) буде бла­го­вре­ме­но и пот­пу­но инфор­ми­сан о раду и актив­но­сти­ма Удружења.

Члан је дужан да:

1) се при­др­жа­ва Ста­ту­та и дру­гих ака­та Удружења;
2) уче­ству­је, у скла­ду са инте­ре­со­ва­њем, у актив­но­сти­ма Удружења;
3) актив­но допри­но­си оства­ри­ва­њу циље­ва Удружења;
4) ради на ома­со­вље­њу чланства;
5) пла­ћа чланарину;
6) оба­вља дру­ге посло­ве које му пове­ри Управ­ни одбор.

– Управ­ни одбор је на првој сед­ни­ци донео одлу­ку да чла­но­ви Удру­же­ња могу бити и љуби­те­љи и пошто­ва­о­ци књи­жев­но­сти и умет­но­сти који би се ујед­но води­ли као пома­жу­ћи чла­но­ви, а у изу­зет­ним слу­ча­је­ви­ма истак­ну­тим књи­жев­ни­ци­ма и умет­ни­ци­ма биће доде­ље­на титу­ла поча­сног члана.

– На отво­ре­ној дру­гој сед­ни­ци Управ­ног одбо­ра на пре­длог члан­ства доне­та је одлу­ка да чла­но­ви Удру­же­ња не могу бити ства­ра­о­ци који су чла­но­ви дру­гих удру­же­ња са тери­то­ри­је општи­не Пара­ћин која има­ју исте или слич­не циље­ве и активности.

За више дета­ља о учла­ње­њу у удру­же­ње обра­ти­ти се пре­ко кон­такт стра­не.