Марија Миладиновић

[box type=“download“]Ства­ра­ла­штво Мари­је Мила­ди­но­вић[/box]

Песме:
– ШЕТЊА СА ЖАКОМ
– НАСЛОВНА
– НАПИСАЋУ ПЕСМУ
– МАРИЈИНО ПИСМО ВЛАДИМИРУ
– ЉУДИ


[box type=“info“]Марија Миладиновић[/box]

Марија МиладиновићРође­на 25.01.1990. годи­не у Ћупри­ји. Дипло­ми­ра­ла је на Факул­те­ту Педа­го­шких Нау­ка у Јаго­ди­ни, где завр­ша­ва и мастер сту­ди­је. Мари­ја се бави глу­мом, игра у позо­ри­шту, пише и крат­ке при­че, воли ста­ре фил­мо­ве и сви­ра гита­ру. Пише пое­зи­ју о ства­ри­ма са који­ма се сва­код­нев­но сусре­ће­мо, о дано­ноћ­ном пра­зном ходу и дожи­вот­ном чека­њу на ауто­бус, са дозом исто­вре­ме­не узне­ми­ре­но­сти и рав­но­ду­шно­сти, јер је ипак све само зарез. Песме наста­ју као про­дукт ста­ре куца­ће маши­не и врло поме­ша­ног ста­ња после испи­ја­ња вели­ких коли­чи­на кафа. Бољи је реци­та­тор него песник, бољи је глу­мац него реци­та­тор, бољи је песник него глу­мац. Шек­спи­ро­ман је, воли Чехо­ва а са Маја­ков­ским је „на ти“. Тре­нут­но раз­ми­шља о визи­ји све­та где би сви људи гово­ри­ли у стиху.

Члан је Књи­жев­ног клу­ба „Душан Матић“ и добит­ни­ца „Мати­ће­вог шала“ 2012. годи­не за збир­ку песа­ма „Соба модрих боја“.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*