О КУА Артија

Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ је невла­ди­но и непро­фит­но удру­же­ње са седи­штем у Пара­ћи­ну које се бави оства­ри­ва­њем циље­ва у обла­сти књи­жев­но­сти, умет­но­сти и кул­ту­ре и делу­је на тери­то­ри­ји Репу­бли­ке Србије.

Циље­ви Удру­же­ња су: развој и про­мо­ци­ја књи­жев­но­сти и умет­но­сти у локал­ним сре­ди­на­ма и нагла­ша­ва­ње њихо­вог зна­ча­ја, пред­ста­вља­ње књи­жев­них и умет­нич­ких дела и актив­но­сти ауто­ра и гру­па, као и помоћ у њихо­вој реа­ли­за­ци­ји, и при­бли­жа­ва­ње кул­тур­них вред­но­сти првен­стве­но мла­ди­ма уз сарад­њу са свим реле­вант­ним фак­то­ри­ма локал­не заједнице.

Ради оства­ри­ва­ња сво­јих циље­ва Удру­же­ње нарочито:

1) орга­ни­зу­је пред­ста­вља­ња афир­ми­са­них и мање афир­ми­са­них ауто­ра и гру­па и про­мо­ви­ше њихо­ва дела и актив­но­сти из обла­сти књи­жев­но­сти и дру­гих врста умет­но­сти, ради допри­но­са кул­тур­ним деша­ва­њи­ма у локал­ној средини,

2) рас­пи­су­је кон­кур­се за књи­жев­не награ­де и при­зна­ња, ради афир­ма­ци­је мла­дих и шире афир­ма­ци­је локал­них писаца,

3) орга­ни­зу­је и пома­же у орга­ни­за­ци­ји про­мо­ци­ја, изло­жби и дру­гих кул­тур­них деша­ва­ња чла­но­ви­ма Удружења,

4) обја­вљу­је и пома­же у обја­вљи­ва­њу и дистри­бу­ци­ји аутор­ских књи­га чла­но­ва Удру­же­ња и дру­гих заин­те­ре­со­ва­них писаца,

5) орга­ни­зу­је три­би­не, само­стал­но или у сарад­њи са дру­гим орга­ни­за­ци­ја­ма, на који­ма се првен­стве­но мла­ди­ма пред­ста­вља­ју и при­бли­жа­ва­ју кул­тур­не вред­но­сти из обла­сти књи­жев­но­сти и уметности,

6) сара­ђу­је са уста­но­ва­ма кул­ту­ре, удру­же­њи­ма и орга­ни­за­ци­ја­ма из раз­них обла­сти живо­та, које могу допри­не­ти разво­ју и про­мо­ци­ји књи­жев­но­сти и умет­но­сти, при­бли­жа­ва­њу дру­гих кул­тур­них вред­но­сти и очу­ва­њу кул­тур­не баштине.

Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ је осно­ва­на 29. фебру­а­ра 2012. годи­не. Осни­ва­чи Удру­же­ња, који ујед­но чине Управ­ни одбор, су: ини­ци­ја­тор Вла­ди­ца Милен­ко­вић (сати­ри­чар и песник), Србо­љуб Жив­ко­вић (штам­пар) и Вла­дан Јова­но­вић (музич­ки умет­ник). За заступ­ни­ка Удру­же­ња иза­бран је Вла­ди­ца Миленковић.