Марко Антић

[box type=“download“]Ства­ра­ла­штво Мар­ка Анти­ћа[/box]

Песме:
– ПРЕКРЕТНИЦА
– ДВА КИШОБРАНА
– БРАЋА ПО КЊИЗИ
– И ЈОШ МНОГО ТОГА
– ЊОЈ

При­че:
– DIABLO EX MACHINA


Марко АнтићРођен 11.10.1980. у Пара­ћи­ну. По обра­зо­ва­њу је прав­ник. Про­ме­нио је мно­ге­по­сло­ве: мага­ци­о­нер, ноћ­ни чувар, физич­ки рад­ник, ста­ти­ста, чинов­ник… Воли стрип, фото­гра­фи­ју, филм, књи­жев­ност, музи­ку, при­ро­ду, археологију.

Обја­вљи­вао је у фан­зи­ни­ма: Зеле­ни коњ / HellyCherry / Побу­на умет­но­сти / Дишпет / Арсе­ник; часо­пи­си­ма: Злат­на гре­да / The Split Mind; недељ­ни­ку: Стил; збор­ни­ци­ма: Први пут / Јуна­ци урба­не беде / Загрц­ну­ти у тран­зи­ци­ји / Bundolo offline 2 / Bundolo offline 3 / Пое­зи­ра­ње / Пое­зи­ра­ње: ОДго­во­ри / Збор­ни­ку савре­ме­не љубав­не пое­зи­је / Збор­ни­ку пое­зи­је соци­јал­не тема­ти­ке – До зуба у вре­ме­ну / Реги­о­нал­ном збор­ни­ку пое­зи­је и про­зе – Црна овца / збор­ни­ку webzin-a HellyCherry; елек­трон­ском збор­ни­ку: Поу­чак о низо­ви­ма: читан­ка; анто­ло­ги­ја­ма блог-при­ча: Kišobran the best of 2007 / Kišobran the best of 2010; у елек­трон­ским часо­пи­си­ма: Бал­кан­ски књи­жев­ни гла­сник / Blacksheep / Кре­а­тив­ни мага­зин; на сај­то­ви­ма: Bundolo.org / Prozaonline.com / Poezin.net / Tragovi.com / Litkon.org / Kisobranblog.org…

Песме су му еми­то­ва­не у про­гра­му загре­бач­ког Ради­ја СЦ.

Уче­ство­вао је на так­ми­че­њи­ма у слем пое­зи­ји, у окви­ру Тре­ћег и Петог међу­на­род­ног ново­сад­ског књи­жев­ног фести­ва­ла; на Open Poetry фести­ва­лу у Кра­гу­јев­цу; на Пое­зин вече­ри у клу­бу Иле­га­ла Пла­то у Бео­гра­ду; на фести­ва­лу Арти­ку­ли­са­ње у клу­бу Ex Fontana, Пара­ћин; на СПАК вече­ри у Вели­ком Теа­тру, Јагодина.

Тре­нут­но је сарад­ник редак­ци­је мага­зи­на Blacksheep.