Милена Дуловић

[box type=“download“]Ства­ра­ла­штво Миле­не Дуло­вић[/box]

Песме:
– ИДЕМ ДАЉЕ…
– Л…
– МОГЛИ (БИ)СМО


Милена ДуловићПо опре­де­ље­њу Ливингстон.

Са коре­ном који расте увис не осе­ћа при­пад­ност ниче­му до сло­бо­ди, и њено само­ства­ра­ње је усме­ре­но у том прав­цу, осло­ба­ђа­ње и осло­бо­ђе­ње кроз речи, до самог осло­бо­ђе­ња од речи, да јед­но­га дана „речи више нема­ју њу“.

Нигде обја­вљи­ва­на, ако се изу­зме збир­ка љубав­них песа­ма „Мене“ (2009.), ства­ра у тиши­ни сво­јих мисли.