Жикишон 2014

При­зна­ње за нај­бо­љу сери­ју афо­ри­за­ма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“ на тему „Про­јек­ци­ја – Пред­ста­ва – Про­грам“:

 1. Ко није опу­штен тешко ће схва­ти­ти напе­тост у пред­ста­ви.
 2. Публи­ка је одглу­ми­ла да су је глум­ци оду­ше­ви­ли.
 3. Дошло је до крат­ког засто­ја на путу до сви­је­тле будућ­но­сти када су пога­ше­на свје­тла у био­скоп­ској дво­ра­ни.
 4. Волим пред­ста­ве због тога што су тада они који дижу гала­му у подре­ђе­ном поло­жа­ју.
 5. Некад сам про­сто „гутао“ пред­ста­ве. Данас пре­вр­ћем по кон­теј­не­ри­ма.
 6. Искре­но уду­бљи­ва­ње у пред­ста­ву је безбол­но варaње самог себе.
 7. Бар на крат­ко сам се изву­као из кри­зе. Про­ву­као сам се без ула­зни­це на пред­ста­ву.
 8. Док гле­дам у био­скоп­ско плат­но очи су ми упр­те на горе. То спа­да у моје више циље­ве.
 9. Бијег од сва­код­не­них лажи тје­ра нас на пред­ста­ве гдје исти­на није исти­на.
 10. Мно­штво публи­ке је пра­ти­ло забра­ње­ну пре­ми­је­ру, само ника­ко да се про­на­ђу два свје­до­ка.
 11. И досад­на пред­ста­ва има сво­јих пред­но­сти, јер док тра­је може се мир­но спа­ва­ти.
 12. Нај­у­збу­дљи­ви­ји тре­ну­так пред­ста­ве био је онај завр­шни, када је публи­ка нагр­ну­ла пре­ма изла­зним вра­ти­ма.
 13. Да би пред­ста­ву посма­тра­ли из сва­ког угла тре­ба је поче­ти гле­да­ти од кра­ја.
 14. Неки сма­тра­ју да су толи­ко широ­ких погле­да да им је вели­ко про­јек­ци­о­но плат­но сићу­шно.

Жив­ко Ђуза (Подра­шни­ца – Мрко­њић Град, РС, БиХ)