Колумне – Алексина Ђорђевић

Жен­ске исти­не, о који­ма не жели­те ништа да зна­те и које не жели­те никад да чује­те, као и жен­ске лажи у које радо веру­је­те и не бисте да вам неко руши илу­зи­је. Ех, пако­сна сам, шта ћу?

НЕ ВЕРУЈ ЖЕНИ КОЈА ЛАЖЕ

Ма могло је и кра­ће – не веруј жени. Али бит­на је сушти­на. Дакле, све жене све­та лажу сво­је мушкар­це на исти начин, о истим ства­ри­ма. Да би сачу­ва­ле њихов чуве­ни его од рас­па­да (ни јед­на не жели да га носи на души); да би сачу­ва­ле везу (зајед­ни­ца је иона­ко ком­про­мис, а он је бар мање буда­ла него онај што сам хте­ла да умрем због њега); да би сачу­ва­ле нос од ломље­ња (није он насил­ник, него мало је попио, а и ја сам бра­те, претерала).
Дакле, жена вас лаже у очи кад каже:

Није ти мали

Обра­ти пажњу. Да ли је рекла „ууу, баш је вели­ки“? Не, лепо је рекла „није ти мали“. И пошто ниси баш тотал­ни кре­тен, теби је то сум­њи­во, а онда она мора да наста­ви да лаже, па сле­ди текст типа “хмм, па сигур­но има 15 сан­ти­ме­та­ра, то спа­да у про­сек. Има 16? Па то је јед­на кита солид­не вели­чи­не.“ Оно што жена ствар­но мисли, а ника­да вам неће рећи, јесте да јој је жао што није бар два сан­ти­ме­тра дужи од солид­ног. Не ради се о томе да је не задо­во­ља­ва тих 15, 16 cm, уоп­ште не. Задо­во­ља­ва и прст, аман. Али жена се осе­ћа (како то сад да кажем а да нико­га не потре­фи срч­ка?) посе­до­ва­ни­је кад је кита мало већа. Леп­ше изгле­да, ради­је се доди­ру­је. И бра­те, про­ди­ре из свих угло­ва и никад не испа­да усред зале­та у некој мало ком­плек­сни­јој пози. О кита­ма испод 15 cm вели­чи­не не могу ништа да кажем, али неке моје дру­га­ри­це кажу да и оне задо­во­ља­ва­ју. У ства­ри, кажу „ни мање ките, ни бољег сек­са“. Веро­ват­но зато што су мушкар­ци са кики­ри­ки­јем напро­сто све­сни чиме рас­по­ла­жу и у скла­ду са само­по­у­зда­њем које даје суо­ча­ва­ње са неми­нов­ним и непро­мен­љи­вим, дају све од себе и кори­сте сва­ки сан­ти­ме­тар, а жене су поред њих опу­ште­не, јер је нај­ве­ћа его пре­пре­ка укло­ње­на. Не мора­ју да га лажу због вели­чи­не ките.

Оста­ле уоби­ча­је­не лажи одно­се се нај­пре на број мушка­ра­ца са који­ма су биле. Ако сте толи­ко глу­пи да пита­те и инси­сти­ра­те, сазна­ће­те да их је било 5. Кад бисте само поми­сли­ли да је испред или иза те пети­це ста­ја­ла још јед­на, сте­кли бисте пред­у­слов за инфаркт мио­кар­да, па онда боље и да не поми­шља­те. Мислим, и 5 је бре мно­го за жену! Вашу, поготову.

Даље је све исто као код вас:

Поне­кад више ужи­ва­мо са вашим при­ја­те­љи­ма него са вама

То је при­ли­ка да се мало огре­бе­мо за мушку енер­ги­ју, да вас ту и тамо дове­де­мо у непри­ли­ку пец­ка­ју­ћи вас пред дру­га­ри­ма, да флер­ту­је­мо са њима и да се уве­ри­мо да смо ипак из тог чопо­ра издво­ји­ле нај­бо­ље грло. Или барем одго­ва­ра­ју­ће. Исти­на је да мисли­мо да су ваши дру­га­ри сви спо­соб­ни­ји од вас, а да су њихо­ве девој­ке козе и како је то баш непра­вед­но. Могле смо ми (које нисмо коза, ника­ко) да доби­је­мо неког спо­соб­ни­јег (који више зара­ђу­је). У дру­гој вари­јан­ти, ваши при­ја­те­љи су бан­да глу­па­ка која несу­ви­сло лапр­да о неким глу­по­сти­ма и пита­мо се, шта ког ђаво­ла види­те у њима? Потреб­но вам је да се дру­жи­те са лузе­ри­ма да нахра­ни­те сује­ту, или сте напро­сто исти као и они?

При­вла­че нас дру­ги мушкарци

И не само што нас при­вла­че, него доби­ја­мо кон­крет­не пону­де, које обич­но тешка срца одба­цу­је­мо, да не бисмо себи ком­пли­ко­ва­ле живот. Нема жене која се у озбиљ­ној вези барем јед­ном није са каја­њем освр­ну­ла на про­пу­ште­ни моме­нат: „Која сам ја гуска. Тре­ба­ло је да га мазнем кад ми се лепо нудио, а ја вер­на буда­ли. Ма дође ми да иза­ђем на ули­цу и да заја­шем првог коња на кога нале­тим. Ух, кре­тен, мла­дост ми је упро­па­стио.“ Има и мудрих жена, које зна­ју да ће њихов дра­ги сигур­но у неком тре­нут­ку бити извор нај­ду­бљег пре­зи­ра и беса, па узи­ма­ју аван­ту­ре пре­вен­тив­но. Те жене ћете пре­по­зна­ти по томе што често гово­ре „зна­ла сам“. Упс! Зар све жене често гово­ре „зна­ла сам“?

Поре­ди­мо вас са бив­шим момцима

О да. Пого­то­ву са дру­га­ри­ца­ма које су зна­ле све о нашим бив­шим мом­ци­ма. „Јесте, личи мало на Нена­да, не само физич­ки, него она­ко по енер­ги­ји. Само Ненад је имао веће срце, знам. Нисам то тада толи­ко цени­ла, јеби­га. Не, нема ничег слич­ног са Ива­ном, сре­ћом, дође ми про­сто као про­ти­во­о­тров од оног мани­ја­ка. Јесте, кре­тен је био моја нај­ве­ћа љубав. Па не волим га на тај начин, не, али мислим да више ника­да никог и не бих могла тако да волим. Про­сто нисам више толи­ко глу­па. Секс је супер, нарав­но. Не она­ко дра­ма­ти­чан као са … нити тако стра­ствен, али није ни пор­но­граф­ски као са… е да, са њим је било доста забав­но, хаха­ха­аа“. Сачу­вај боже мушке уши од жен­ских разговора.

Мрзи­мо вас кад нам не дате

Дабог­да вас сти­гла жен­ска кле­тва да вам се не диже са првом сле­де­ћом, ако спа­да­те у оне пизду­ље мушке које мани­пу­ли­шу сек­сом и кажња­ва­ју жену тако што су неза­ин­те­ре­со­ва­ни, тако што се напи­ју и заспе, тако што их нема кад тре­ба да их има. О, коли­ко жена знам које има­ју ово иску­ство и које про­зи­ва­ју мушкар­це за „дава­ње на каши­чи­цу“. Па није секс херо­ин, па да ове­ри­те од веће дозе, мај­ку му. Ви тре­ба да наска­че­те на нас сва­ки час, а ми да одре­ђу­је­мо кад може, а кад не. Јер кад жена хоће, а ви не дате, она вас мрзи. На начин који директ­но води у инфарт мио­кар­да. Буди­те памет­ни, чувај­те здравље.

Лажу – http://www.wannabemagazine.com/sedam-istina-koje-necete-cuti-iz-muskih-usta/
Биле – на могу да про­на­дјем линк за онај текст „а коли­ко си их има­ла до сад“ нешто ме воза вазда и не изба­цу­је ника­ко, а тај наслов је био, чини ми се.

Она разли­ка изме­ђу вели­ке и мале жене није само у виси­ни, знаш? Мала је у пред­но­сти. Дакле, хоћеш ли се мало сма­њи­ти? Толи­ко је пре­те­ра­но да јед­на жена зна све, хоће све, уме све, допу­шта све, упу­шта се у све.

УЖАСИ ИНТЕГРИТЕТА

Мала жена, од вели­ке слађа…увек било. Мала, про­сеч­не инте­ли­ген­ци­је, скло­на осе­ћа­њу кри­ви­це, вред­на али не мно­го тален­то­ва­на, лепа али не пре­те­ра­но упа­дљи­ва, дупло је боља од вели­ког, пре­му­дро­се­ри­вог, умет­но­сти скло­ног ужа­са од жене, некон­вен­ци­о­нал­ног уку­са и пона­ша­ња. Вели­ка не зна где јој је место. Мисли да су сва места сло­бод­на и осе­ћа се непод­но­шљи­во комот­но, где год да се сме­сти. Мала зна да јој је место тамо где је ви ста­ви­те. Или барем уме да вас наве­де да тако мислите.

Дакле, без обзи­ра коли­ко си висо­ка, тре­ба да се забри­неш ако си мно­го памет­на, мно­го кул, мно­го тален­то­ва­на, мно­го опу­ште­на, мно­го весе­ла, мно­го волиш живот, мно­го волиш секс, мно­го осе­ћаш и мно­го знаш шта хоћеш. Јер мно­го је бра­те, сестро! Увре­ди­ћеш неког. Сма­њи се мало, побо­гу! Како мислиш да нађеш мом­ка, тако пре­те­ра­на? Добро, оча­ра­ћеш неког, она­ко на прву, нор­мал­но. Поми­сли­ће да си див­на, магич­на, хари­зма­тич­на, пуна духа и инте­гри­те­та. Зале­те­ће се као леп­тир у пла­мен. А онда ће откри­ти тво­ју стра­шну тај­ну – да си див­на, магич­на, хари­зма­тич­на, пуна духа и инте­гри­те­та. Знаш, то је непод­но­шљи­во. Не можеш да му заме­риш  ако отр­чи ври­ште­ћи, након што је већ спр­жио сво­ја јед­нод­нев­на леп­тир­ска кри­ла љуба­ви на пла­ме­ну тво­је аутен­тич­но­сти. Добро је човек уоп­ште жив!

Или нау­чи да живиш са пре­фик­сом „доми­нант­на“, да сре­ћеш мушкар­це који­ма је потреб­на мама, да им пома­жеш да одра­сту, или барем пре­гр­ме нај­цр­њи део пубер­те­та (оно кад схва­те да је пуп­ча­на врп­ца одсе­че­на и истру­ле­ла) што нарав­но, нема пуно везе са узра­стом пубер­те­тли­је (све од 16, па нео­гра­ни­че­но нави­ше). Једи­но је непри­јат­но што ће сва­ки од њих тако­ђе збри­са­ти након пар годи­на апсурд­них поку­ша­ја да осво­је сво­ју сло­бо­ду, грче­ви­то се држе­ћи тво­је  папу­че и мрзе­ћи те сва­ки пут кад их отре­сеш (са папу­че) не би ли их подр­жа­ла у про­хо­да­ва­њу. Ох, воле­ће те, она­ко како деца воле у основ­ној шко­ли. Данас те обо­жа­ва­ју, сутра су увре­ђе­ни, прек­су­тра уце­њу­ју, а за викенд си им боги­ња еро­ти­ке и љуба­ви. Док се не смо­ре начи­сто и оба­ве­сте те да се осе­ћа­ју спу­та­но поред тебе, јер имаш пре­ви­ше инте­гри­те­та и да желе они мало да буду доми­нант­ни. Што обич­но зна­чи да тре­ба да нађу неко мало жен­ско. Добро. Тако је то у живо­ту. Одно­си су нерав­но­прав­ни, ко пора­сте он одла­зи, ко је увек био вели­ки, тај доче­ку­је и испраћа.

Уте­ши се. Јер воле­ће те при­ја­те­љи, деца, живо­ти­ње, мен­тал­но зао­ста­ле осо­бе, шама­ни и при­род­ни еле­мен­ти. То јест, сва бића отво­ре­ног срца, која уме­ју да се огре­ју на тво­јој хари­зми, која се обра­ћа­ју тво­јој мудро­сти и веру­ју ти, која деле са тобом сво­је мисли и осе­ћа­ња, рачу­на­ју на тебе,  осла­ња­ју се и уче од тебе.

Вели­ка је веро­ват­но­ћа да ће те оста­так све­та – онај који те не мрзи – пошто­ва­ти. То су они који ће ти рећи да си јака и хра­бра и да ти сигур­но то можеш. Можеш шта? Да живиш у стал­ној потра­зи за срод­ном душом? Мушкар­цем који ће уме­ти да те зашти­ти, иако си хра­бра, да те воли, иако си само­у­ве­ре­на, да ти пру­жи помоћ и подр­шку, иако све можеш сама. Који позна­је сло­бо­ду и не тра­жи од тебе да му је даш, јер сло­бо­да захте­ва нај­ви­ши сте­пен одго­вор­но­сти, спон­та­но­сти и само­стал­но­сти. Коли­ке су шан­се да кре­ћу­ћи се у спот лај­ту сво­је непри­ко­сно­ве­но­сти, срет­неш таквог ван малог кру­га сво­јих при­ја­те­ља, шама­на и оста­ле менажерије?

Хоћеш ли се ипак мало сма­њи­ти? Толи­ко је пре­те­ра­но да јед­на жена зна све, хоће све, уме све, допу­шта све, упу­шта се у све. То није жена, то је црна рупа у коју се крх­ки мушки космос уру­ша­ва, апсор­бо­ван при­влач­ном силом рога изо­би­ља. (Осим ако то није једи­на пра­ва дефи­ни­ци­ја жене.)

Ипак, коме тре­ба све?

Нећеш? Оста­ћеш то што јеси, јер то је нај­све­ти­ја запо­вест живо­та на земљи – буди то што јеси.

Знам, поне­кад је то што сам оно што јесам, нај­ве­ћи испит – за моје најближе.