Фестивал уметности Артикулисање

Јед­но­ве­чер­њи умет­нич­ки фести­вал на коме се пред­ста­вља­ју књи­жев­на, музич­ка, филм­ска и дру­га умет­нич­ка оства­ре­ња, где поред чла­но­ва уче­ству­ју и дру­ги позва­ни ства­ра­о­ци и орга­ни­за­ци­је. Одр­жа­ва се јед­ном годи­шње, кад и ако посто­је услови.

О... КУА Артија

Књижевно-уметничка асоцијација "Артија" је невладино и непрофитно удружење са седиштем у Параћину, које се бави остваривањем циљева у области књижевности, уметности и културе и делује на територији Републике Србије. Основано је 29. фебруара 2012. године.

Пријава

Пријавите се на нашу е-маил листу за добијање новости.