Артикулисање у Београду

„Артикулисање“ и више од тога у Београду

Пред­ста­вља­ње књи­ге пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ у Бео­гра­ду одр­жа­но је у петак 5. децем­бра 2014. годи­не у Библи­о­те­ци „Милу­тин Бојић“, а са собом је доне­ло више од тога, па чак и наста­вак на Фејсбуку(!?)

Артикулисање у Београду

Прво­бит­ни кон­цепт про­мо­ци­је „Арти­ку­ли­са­ња“, који је успе­шно функ­ци­о­ни­сао у Ћупри­ји и Јаго­ди­ни, у стар­ту је био немо­гу­ћа миси­ја за чети­ри ауто­ра који су се нашли у овој књи­зи: Алек­си­ну Ђор­ђе­вић, Вла­ди­цу Милен­ко­ви­ћа, Мар­ка Анти­ћа и Мари­ју Мила­ди­но­вић, јер је акце­нат ста­вљен на три­би­ну „Меди­ји и књи­жев­ност“ у окви­ру про­гра­ма под нази­вом „Чајан­ка у 7 код Боји­ћа“ уред­ни­ка Кар­ла Астра­ха­на, који је овом при­ли­ком водио књи­жев­но вече.

Артикулисање у Београду

Ауто­ри су одго­ва­ра­ли на пита­ња која се тичу лич­ног иску­ства са штам­па­ним и елек­трон­ским меди­ји­ма, као и изда­ва­штвом и интер­не­том са нагла­ском на дру­штве­не мре­же. Закљу­чак је био да је сарад­ња са локал­ним меди­ји­ма сасвим добра, али се даље од тога није одма­кло јер и днев­на штам­па има мало слу­ха за деша­ва­ња ван пре­сто­ни­це, чак и када се ради о госто­ва­њи­ма позна­ти­јих име­на кул­тур­ног и умет­нич­ког живо­та Срби­је. У току три­би­не уче­сто­ва­ла је и публи­ка, а реак­ци­је пар инте­лек­ту­ал­них вели­чи­на, које нико није пре­по­знао, биле су све само не инте­лек­ту­ал­не при том не схва­та­ју­ћи да пред собом нема­ју маги­стра, док­то­ра, про­фе­со­ра и књи­жев­ни­ка, а нити неке говор­ни­ке који су ту дошли да при­ча­ју о тео­ри­ји књи­жев­но­сти, већ само да као ауто­ри пред­ста­ве сво­је дело.


У дру­гом делу вече­ри ауто­ри су пред­ста­ви­ли са по песмом или две из „Арти­ку­ли­са­ња“ и(ли) дру­гим писа­ним ства­ра­ла­штвом, након чега су украт­ко наја­вље­ни даљи пла­но­ви Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“. И док је оста­ла публи­ка при­ла­зи­ла ауто­ри­ма, са њима раз­го­ва­ра­ла, кри­ти­ко­ва­ла(!), хва­ли­ла и купи­ла по коју књи­гу, поме­ну­тих пар инте­лек­ту­а­ла­ца је изше­та­ло из библи­о­те­ке под окри­љем ноћи и брже-боље се доче­па­ли ком­пју­те­ра и Фејс­бу­ка где су „хра­бро“ у ста­ту­су, а даље у комен­та­ри­ма кори­сте­ћи неи­сти­ни­те тврд­ње подру­гљи­вим, пот­це­њи­вач­ким и увре­дљи­вим тоном писа­ли о ауто­ри­ма који су те вече­ри госто­ва­ли „код Бојића“.

Ето, и тога има у све­ту кул­ту­ре међу умет­ни­ци­ма који сло­ве за вај­не инте­лек­ту­ал­це. Нису уза­луд исто такве стран­ке и исто такви поли­ти­ча­ри вла­да­ли и вла­да­ју земљом Срби­јом, оста­ви­ло је све то дубо­ке после­ди­це у виду малограђанштине.

Сле­де­ће „Арти­ку­ли­са­ње“ је зака­за­но за уто­рак 23. децем­бар на дома­ћем тере­ну у Пара­ћи­ну у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин. „ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ“ СТОП!