Жикишон 2014

При­зна­ње за нај­бо­љу при­чу на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“ на тему „Про­јек­ци­ја – Пред­ста­ва – Програм“:

ПРЕМА ГУЗИ И ФОТЕЉА

Госпо­до, ми од данас иде­мо новим путем. Тач­но је да је ово осмо дела­ње наше стран­ке. Као што и сами зна­те, деље­ње је срж успе­ха. Код сва­ког деље­ња неко мора да доби­је, а неко да изгу­би. Ма, дај­те коле­га Брсти­ни­ћу, у поли­ти­ци нема пата кар­те. Лишће се брсти док је зеле­но, то јест, народ се заво­ди док је слу­ђен. По про­јек­ци­ји нашег Глав­ног одбо­ра прво напа­да­мо нашу мај­ку стран­ку, а потом кћер­ку стран­ке на вла­сти; зна­те и сами да су и они има­ли више деље­ња. Пред­ста­ве нам мора­ју бити нај­бо­ље. Мути­ба­ри­ћу, зар једи­но теби ово није јасно?! Уче­ство­вао си у сва­ком деље­њу код њих и код нас, а пра­виш се да ме не разу­меш. Од данас забо­ра­ви на деље­ње. О про­гра­му мора­мо мудро да ћути­мо, све док не узја­ше­мо, пар­дон, не осво­ји­мо власт.

Ми, први из послед­њег деље­ња, мора­мо побе­ди­ти. Да би се побе­ди­ло, мора­ју се има­ти јасне про­јек­ци­је наших буду­ћих функ­ци­ја и добре пред­ста­ве за народ. Коле­га Дрп, немој­те опет о про­гра­му, одло­жи­мо то за касни­је, после побе­де. Изви­ни­те, мислио сам да мисли­те на наш поли­тич­ки про­грам. О про­гра­му сва­ке пред­ста­ве још како ћемо раз­го­ва­ра­ти. Зашто?! Зато што су нам пред­ста­ве за народ нај­бит­ни­је. Про­јек­ци­ја је успе­шно завр­ше­на, наш Глав­ни одбор је успе­шно про­јек­то­вао сва­ку буду­ћу фоте­љу. Виде­ће­те, од фоте­ља до име­на и пре­зи­ме­на, све је у про­јек­ци­ји одра­ђе­но до умо­бол­но­сти. Народ­ски рече­но, пре­ма гузи и фоте­ља. Ко не буде анга­жо­ван у сва­кој пред­ста­ви на њего­во место ћемо пре­дло­жи­ти нову зад­њи­цу, пар­дон, осо­бу. Зато, памет у зад­њи­цу, пар­дон, гла­ву. Изви­ни­те, мно­го ми се по гла­ви мота­ју фоте­ље и задњице.

Госпо­до, ми мора­мо у инте­ре­су нашег напа­ће­ног наро­да, да осво­ји­мо власт. Про­јек­ци­ја Глав­ног одбо­ра наше стран­ке је јасна: народ ће има­ти нас на грба­чи, пар­дон, на вла­сти, а ми јад­ни све што нам душа (по)жели.

Рекох, о про­гра­му кад дође­мо на власт. Пре­пи­са­ће­мо све што се да пре­пи­са­ти. а кад смо на вла­сти, све што каже­мо наше је… и једи­но наше. Нећу више да вам пона­вљам, наш про­јект­ни биро је чудо над чуди­ма, и само им се чудо чуди. Али, сто пута ћу вам поно­ви­ти, пред­ста­ва за народ је нај­бит­ни­ја. Даска­ло­ви­ћу, чему та гри­ма­са на лицу. Није реч о позо­ри­шту, реч је о бина­ма, о буко­вим даска­ма које нама живот, тач­ни­је, ужи­ван­ци­ју зна­че. Даска­ло­ви­ћу… и оста­ли, запам­ти­те, ко има даску у гла­ви не бави се поли­ти­ком. У поли­ти­ци се не раз­ми­шља већ се ради, тач­ни­је, ради се на слу­ђи­ва­њу наро­да. Сети­те се, ви сте бар док­то­ри­ра­ли на тему: Магла пала богу хва­ла, а ја се добро сећам ваше гени­јал­не реченице:

Магла пала, луд збу­ње­ног деље, баба због лопо­ва оста­ла без куде­ље. Ех, ште­та што мла­да гене­ра­ци­ја не зна за овај бисер. Било би више кра­ђа, уби­ста­ва … нови­не би се бави­ле једи­но тим слу­ча­је­ви­ма а не дирек­то­ри­ма по Јав­ним кућа­ма, пар­дон пре­ду­зе­ћи­ма који по про­јек­ци­ји сво­је стран­ке узму по неко мили­он­че. Па мај­ку му, како ти нови­нар­чи­ћи не ука­пи­ра­ју да се ми бори­мо за маст, пар­дон, за власт, и оно што нам она потом нуди.

Како про­грам стран­ке мора оста­ти тај­на, окре­ни­мо се пред­ста­ва­ма. Те пред­ста­ве мора­ју обу­хва­ти­ти и чла­но­ве ваших поро­ди­ца. Ово је бор­ба за нај­бо­ље фоте­ље, у про­тив­ном, седе­ће­мо у оне обич­не, кожне, ако и до њих дође­мо. Раз­ми­шљај­те о вашој поро­ди­ци, фами­ли­ји, а и шире. Све ћемо их запо­сли­ти макар и по дво­је седе­ли на јед­ној столици.

Вра­ти­мо се пред­ста­ва­ма. По про­јек­ци­ји стран­ке, у пита­њу су бине, авли­је, свињ­ци, шта­ле… Сва­ка пред­ста­ва мора да оста­ви дубок ути­сак на морал­ног и немо­рал­ног гра­ђа­ни­на. Нама није бит­но ко зао­кру­жу­је листић, него за кога. Госпо­до, мора­мо да гово­ри­мо као да жубо­ри­мо, а да нас нико ништа не разу­ме. Знам да то није лако али се испла­ти. Поток заво­ди жубо­ром, девој­ка гру­ди­ма и зад­њи­цом (образ више није у моди), момак кит… пар­дон, кин­том, а ми, ми заво­ди­мо про­јек­ци­ја­ма, визи­ја­ма, обе­ћа­њи­ма… На нашим пред­ста­ва­ма мора да буде све­га и сва­че­га, то јест, гово­ран­ци­је, голо­ти­ње, музи­ке, пића … а по потре­би и тра­ве; тога у овој земљи има изо­би­љу, мислим, тра­ве и ова­ца! Сва­ка пред­ста­ва мора мак­си­мал­но да се иском­пли­ку­је, да народ не поми­сли­ти да смо про­сти к’о пасуљ. Добро, Гра­ши­ћу, сви зна­мо, пасуљ са цар­ским ребри­ма није прост, али, данас то није на днев­ном реду. Тако­ђе, добро зна­мо како тво­ја Мица изгле­да и како пева. Без ње, и то обна­же­не, не дола­зи нам на било коју пред­ста­ву, било да смо на даска­ма или у неком коко­шињ­цу. Мора­мо да деј­ству­је­мо рафал­но и поје­ди­нач­но јер смо из послед­њег деље­ња. Глав­ни одбор је про­јек­то­вао напа­де на све стран­ке. Нагла­ша­вам, обе­ћа­вај­те, обе­ћа­вај­те, пре­ва­зи­ђи­те све доса­да­шње стран­ке и покре­те, отпад­ни­ке и поврат­ни­ке. Надам се да у вашим домо­ви­ма има­те огле­да­ла. Вежбај­те, и само вежбајте!

Под­ра­зу­ме­ва се, ако смо у неком сео­ском дома­ћин­ству, пред­ста­ва ће се одви­ја­ти по про­јек­ци­ји Глав­ног одбо­ра, то јест, мора­те мази­ти сви­ње, кра­ве, итд. Само вам тако ја могу поста­ти првак. А онда, земља је наша, сва­ко ће од вас поста­ти паша у свом ата­ру. Добро, Сулеј­ма­но­ви­ћу, бег или ага. Госпо­до, био сам јасан. Има­мо одлич­ну про­јек­ци­ју, на реду су пред­ста­ве, а о про­гра­му кад осво­ји­мо трон. И памет у гла­ву, данас је тешко уши­ма веро­ва­ти, очи­ма, очи­ма више да веру­је­те, нарав­но, кад су наши про­тив­ни­ци у питању.

Душан Мијај­ло­вић Адски (Ниш)