„Ћути и пливај“ у Параћину

У Параћину се опет „ћутало и пливало“, али уз књигу

У Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, у уто­рак 21. апри­ла 2015. годи­не, пара­ћин­ској публи­ци је пред­ста­вље­на Нај­бо­ља књи­га афо­ри­за­ма 2014. годи­не на срп­ском јези­ку – „Ћути и пли­вај“ Нину­са Несто­ро­ви­ћа, која је обја­вље­на у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“

„Ћути и пливај“ у Параћину

У про­мо­ци­ји књи­ге „Ћути и пли­вај“ поред ауто­ра Нину­са Несто­ро­ви­ћа уче­ство­ва­ли су Мио­драг Сто­шић, један од писа­ца пого­во­ра књи­ге, и Вла­ди­ца Милен­ко­вић, глав­ни и одго­вор­ни уред­ник и заступ­ник изда­ва­ча. Уз чита­ње афо­ри­за­ма и суми­ра­ње ути­са­ка о књи­зи гово­ри­ло се о томе како се дошло на иде­ју да књи­га доби­је нео­би­чан фор­мат у који се одлич­но укло­пи­ла пано­рам­ска фото­гра­фи­ја Дими­три­ја Ден­чи­ћа на којој се нала­зи попла­вље­ни Пара­ћин, што је све зао­кру­же­но насло­вом књи­ге за који је веза­на при­ча о пли­ва­њу Нину­са Несто­ро­ви­ћа кроз Пара­ћин. Про­мо­ци­ју је води­ла уред­ни­ца књи­жев­ног про­гра­ма Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин Гор­да­на Воји­но­вић.

„Ћути и пливај“ у Параћину


 
Ово је била прва про­мо­ци­ја књи­ге „Ћути и пли­вај“ коју је Бео­град­ски афо­ри­сти­чар­ски круг про­гла­сио Нај­бо­љом књи­гом афо­ри­за­ма обја­вље­ном 2014. годи­не на срп­ском јези­ку у кон­ку­рен­ци­ји 52 књиге.

Фото­гра­фи­је су дело Мили­во­ја Милен­це­та Или­ћа.