Жикишон 2014

При­зна­ње за нај­бо­љу сери­ју афо­ри­за­ма кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“ на сло­бод­ну тему:

 1. Сушти­на њихо­вог про­гра­ма је да стал­но буду на теле­ви­зи­ји.
 2. Држа­ва је с муком сте­кла мили­он неза­по­сле­них. Са дру­гим мили­о­ном ће ићи лак­ше.
 3. Важно је да нам деца има­ју пер­спек­ти­ву. А у пер­спек­ти­ви она ће одав­де оти­ћи.
 4. Раски­ну­ли смо са про­шло­шћу. Сва­ки дан о томе гусла­мо.
 5. Наро­ду је потреб­на нова шаре­на лажа. Ста­ра је избле­де­ла.
 6. Пакао је – па као наша ствар­ност!
 7. Извео сам децу на пра­ви пут. Мој им је савет да хва­та­ју кри­ви­не.
 8. Гра­ђа­ни су носи­о­ци вла­сти. Њима су поли­ти­ча­ри на грба­чи.
 9. Дру­штво нам је боле­сно. Кри­ми­нал­це може да ухва­ти само грип.
 10. Чинов­ни­ци мисле да паре пада­ју са неба. Зна­ју да пла­те нису зара­ди­ли.
 11. Кар­тон­ска насе­ља се не гра­де на дивље. Све је покри­ве­но папи­ри­ма.
 12. Закон је сту­пио на сна­гу, али га неће­мо при­ме­њи­ва­ти на силу.
 13. Иако смо кост и кожа, добро­до­шли смо као топов­ско месо.
 14. Песи­ми­зам има покри­ће. Ста­ви­ли смо под хипо­те­ку сву имо­ви­ну.
 15. Про­гра­ме који нам нано­се озбиљ­не после­ди­це при­хва­та­мо као од шале.

Жељ­ко Мар­ко­вић (Чачак)