Жикишон 2014

При­зна­ње за нај­бо­љу песму на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“ на тему „Про­јек­ци­ја – Пред­ста­ва – Про­грам“:

ПРЕДИЗБОРНА ПРЕДСТАВА

Имам јед­ну про­јек­ци­ју, да гле­дам виви­сек­ци­ју
Да слу­ша­мо ства­ри, па ко сва­ри – сва­ри

При­је виви­сек­ци­је, дају нам инјек­ци­је
И нека­кву ствар, да помог­ну вар.

Пред­ста­ва је ста­ра, мно­го љета тра­је
Изгле­да к’о нова, узи­ма, не даје.

За пред­ста­ву ову, уви­јек има пара
Глум­ци су нови, ал’ еки­па ста­ра

За пред­ста­ву ову, вазда има нов­ца
У оши­ша­ном ста­ду, бек­не нова овца.

Про­грам дуго тра­је, публи­ка је вјер­на
У пар­те­ру гла­ве, пона­ша­ња смјер­на.

Про­грам глат­ко тече, у публи­ци тајац
У ложи се башка­ри Први поли­ца­јац.

Ложа је поча­сна, он ту није вазда
Да пред­ста­ву пра­ти, дао му је газда.

Док отац наци­је, при­ма деле­га­ци­је,
Кан­ди­дат за власт, у бри­шу­ћем лету
захва­љу­јe се публи­ци, нај­бо­љој на сви­је­ту.

Пре­драг Н. Рашу­ла (Брч­ко, БиХ / Срем­ска Митро­ви­ца)