Миле Ђорђијоски: „Три пута на дан“ и „Нико неће да буде страшило“ (афоризми)

У сарад­њи са Књи­жев­но-умет­нич­ком асо­ци­ја­ци­јом „Арти­ја“ у Маке­до­ни­ји су у сеп­тем­бру 2014. годи­не у изда­њу „Ори­о­на“ из Дел­че­ва обја­вље­не две књи­ге афо­ри­за­ма: „Три пута на дан“ („Три пати на ден“) и „Нико неће да буде стра­ши­ло“ („Никој не сака да биде пла­ши­ло“), ауто­ра Миле­та Ђор­ђи­јо­ског (Миле Ѓорѓи­јо­ски) из Дел­че­ва.

Миле Ђорђијоски - Три пута на дан

Рецен­зен­ти књи­ге љубав­но-ерот­ских афо­ри­за­ма „Три пута на дан“ су: Васил Толев­ски, Саба­ху­дин Хаџи­а­лић и Ван­чо Пола­за­рев­ски. Илу­стра­ци­је на кори­ца­ма дела су Нико­ле Дра­га­ша и Мира Геор­ги­ев­ског, а у књи­зи Бла­жа Доку­ла.

*
Тешко је води­ти љубав са соп­стве­ном женом.
Али на муци се позна­ју јуна­ци.

Тешко е да се води љубов со сопру­га­та.
Ама на мака се позна­ва­ат јуна­ци­те.

*
У кре­ве­ту нису бит­не годи­не,
већ мину­ти.

Во кре­ве­тот не си бир­ни годи­ни­ти­те.
Туку мину­ти­те.

*
Имам редо­ван секс.
Сва­ке прве субо­те у месе­цу.

Имам редо­вен секс.
Секо­ја прва сабо­та во месе­цот.

*
Моли се неза­до­вољ­ни народ још мало да се стр­пи.
Вођа иде све по спи­ску.

Се моли неза­до­вол­ни­от народ уште мал­ку да се стр­пи.
Вода­чот тера се по спи­сок.

*
Свет је мали.
Ника­ко да побег­нем од супру­ге.

Све­тот е мал.
Ника­ко да побег­нам од жена ми.

*
Одлу­чи­ли су цен­ти­ме­три.
Вири­ле су ми ноге испод кре­ве­та ком­ши­ни­це.

Одлу­чи­ја сан­ти­ме­три­те.
Ми се гле­даа нозе­те од под кре­ве­тот на ком­шив­ка­та.

*
Нисам пре­ва­рио жену.
То себи никад нећу опро­сти­ти.

Не ја изне­ве­рив жена ми.
Тоа нико­гаш нема да си го про­стам.

*
Спа­вам само са женом.
Са дру­гим жена­ма ока не скло­пим.

Спи­јам со жена ми.
Со дру­ги­те очи не затво­рам.

*
Ђаво има рого­ве, а живи у паклу.
Зна­чи, оже­њен је, а има и бабу.

Ѓаво­лот има рого­ви, а живее во пеко­лот.
Зна­чи, женет е, а има и баба.

*
Он је пажљив супруг.
Вара жену у нај­ве­ћој тај­но­сти.

Тој е вни­ма­те­лен сопруг.
Ја изне­ве­ру­ва жена му во нај­го­ле­ма тај­ност.

*
Не посто­ји шко­ла за секс.
А и да посто­ји нико је не би завр­шио.
Сви би желе­ли да пона­вља­ју.

Не постои учи­ли­ште за секс.
А и да постои никој не би го завр­шил.
Сите би сака­ле да пов­то­ру­ва­ат.

*
Супру­га ми је раси­ста.
Полу­де­ла је кад ме је зате­кла у кре­ве­ту са црн­ком.

Жена ми е расист!
Полу­де кога ме зате­че во кре­ве­тот со црн­ка.

*
У брач­ном кре­ве­ту уста не затва­ра­ју.
Ево­ци­ра­ју успо­ме­не.

Во брач­ни­от кре­вет уста не затва­ра­ат.
Ево­ци­ра­ат спо­ме­ни.

*
Пре­ва­рио сам жену с тинеј­џер­ком.
Мла­дост-лудост.

Ја изне­ве­рив жена ми со тинеј­џер­ка.
Мла­дост лудост.

*
Он је поро­ди­чан човек.
Вара шва­лер­ку само са супру­гом.

Tој е фами­ли­ја­рен човек.
Ја изне­ве­ру­ва љубов­ни­ца­та само со жена му.

*
Ком­ши­ни­ца ми је уни­шти­ла љубав на први поглед.
Спу­сти­ла је ролет­не.

Ком­шив­ка­та ми ја уни­шти љубов­та на прв поглед.
Ги спу­шти ролет­ни­те.

*
Срећ­ни алко­хо­ли­чар види дупло.
Уме­сто сво­је, две дупло мла­ђе жене.

Сре­ќни­от алко­хо­ли­чар гле­да двој­но.
Наме­сто сво­ја­та, две дупло помла­ди жени.

Миле Ђорђијоски - Нико неће да буде страшило

Рецен­зент књи­ге „Нико неће да буде стра­ши­ло“ је Васил Толев­ски, а илу­стра­тор Саша Дими­три­је­вић.

*
Нема ко да чува земљу.
Нико неће да буде стра­ши­ло.

Нема кој да ја чува земја­та.
Никој не сака да биде пла­ши­ло.

*
То што је вођа слеп, није његов,
већ наш хен­ди­кеп.

Тоа што вода­чот е слеп, не е негов,
туку наш хен­ди­кеп.

*
Дик­та­тор је упо­ран човек.
Опет је над­гла­сао народ.

Дик­та­то­рот е упо­рен човек.
Пак го над­гла­са наро­дот.

*
Не пла­ши нас суд­њи дан.
Ми смо там­ни вила­јет.

Не нè пла­ши суд­ни­от ден.
Ние сме темен вила­ет.

*
Кука­ви­це које мисле на сво­ју будућ­ност
не под­ме­ћу јаја сва­ко­ме.

Кука­ви­ци­те што мислат на сво­ја­та идни­на,
секо­му не му под­мет­ну­ва­ат јај­ца.

*
Некад смо живе­ли од данас до сутра.
Данас од кон­теј­не­ра до кон­теј­не­ра.

Неко­гаш живе­ев­ме од денес до утре,
Денес од кон­теј­нер до кон­теј­нер.

*
Народ је као ство­рен за фар­ба­ње.
Има чист образ.

Наро­дот е како ство­рен за фар­ба­ње.
Има чист образ.

*
Од сва­ког кри­ми­нал­ца не поста­је поли­ти­чар.
За то су потреб­ни мир­ни, фер и демо­крат­ски избо­ри.

Од секој кри­ми­на­лец не бива поли­ти­чар.
За тоа се потреб­ни мир­ни, фер и демо­крат­ски избо­ри.

*
Вођа ради у рука­ви­ца­ма.
Поно­вио је ман­дат, а није оста­вио ника­кве тра­го­ве.

Вода­чот рабо­ти во рака­ви­ци.
Го пов­то­ри ман­да­тот, а не оста­ви тра­ги.

*
Кон­теј­не­ри су све пра­зни­ји и пра­зни­ји.
Али то нас не забри­ња­ва.
Оно што нема и цар не једе.

Кон­теј­не­ри­те се се попра­зни и попра­зни.
Ама тоа не не загри­шу­ва,
Она што го нема и царот не го јаде.

*
Бал­кан је пре­на­се­љен.
Толи­ко вели­ких наро­да на тако малом про­сто­ру.

Бал­ка­нот е пре­на­се­лен.
Тол­ку голе­ми луѓе на така мал про­стор.

*
Није вре­ме за нове део­бе.
И ста­ре добро функ­ци­о­ни­шу.

Не е вре­ме за нови подел­би.
И ста­ри­те добро функ­ци­о­ни­ра­ат.

*
Вра­ти­ли смо се из мртвих.
Нема разли­ке.

Се вра­тив­ме од мртви­те.
Нема разли­ка.

*
Избо­ри су про­бу­ди­ли живо­ти­њу у нама.
Гла­са­ли смо као овце.

Избо­ри­те го раз­бу­ди­ја живот­но­то во нас.
Гла­сав­ме како овци.

*
Ми смо про­тив упо­тре­бе силе.
Зато увек ста­је­мо на стра­ну побед­ни­ка.

Ние сме про­тив упо­тре­ба на сила.
Затоа секо­гаш заста­ну­ва­ме на стра­на­та на побед­ни­кот.

*
Има хле­ба без моти­ке.
Ста­ви­те чара­пу на гла­ву.

Има леб без моти­ка.
Ста­ве­те чорап на гла­ва­та.

*
Не сме­та им голуб мира.
Супа је супа.

Не им сме­та гула­бот на миро.
Супа е супа.

, , ,

О... КУА Артија

Књижевно-уметничка асоцијација "Артија" је невладино и непрофитно удружење са седиштем у Параћину, које се бави остваривањем циљева у области књижевности, уметности и културе и делује на територији Републике Србије. Основано је 29. фебруара 2012. године.