Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Параћин

„Афотека 2“ „У пролазу“ у Параћину

У пара­ћин­ској библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“ у гале­ри­ји „У про­ла­зу“, у поне­де­љак 4. новем­бра 2013. годи­не у 18 часо­ва, биће отво­ре­на изло­жба кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа обја­вље­них у Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, а потом у про­сто­ру библи­о­те­ке одр­жа­на и про­мо­ци­ја Алманаха

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Параћин

Кари­ка­ту­ре Сло­бо­да­на Срди­ћа, које ће у наред­них неде­љу дана бити изло­же­не у гале­ри­ји „У про­ла­зу“ и скре­та­ти пажњу свим посе­ти­о­ци­ма библи­о­те­ке, наста­ле су на осно­ву афо­ри­за­ма 38 ауто­ра из Срби­је, Маке­до­ни­је, Хрват­ске, Црне Горе и Босне и Хер­це­го­ви­не чији су афо­ри­зми обја­вље­ни у Алманаху.

Отва­ра­њу изло­жбе при­су­ство­ва­ће аутор изло­жбе Сло­бо­дан Срдић из Сме­де­ре­ва, један од нај­при­зна­ти­јих кари­ка­ту­ри­ста Срби­је и реги­о­на, а сво­јим при­су­ством про­мо­ци­ју књи­ге уве­ли­ча­ће позна­ти срп­ски афо­ри­сти­чар Миро­слав Сре­да­но­вић из Бео­гра­да и сам „афо­те­кар“, као и још тро­ји­ца „афо­те­ка­ра“: Мио­драг Сто­шић из Бео­гра­да и Момир Ста­ни­са­вље­вић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић из Пара­ћи­на. Ујед­но, Сто­шић и Милен­ко­вић биће и у свој­ству при­ре­ђи­ва­ча овог изда­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духовитих“.

Након отва­ра­ња изло­жбе, про­мо­ци­ја књи­ге „Афо­те­ка 2“ биће одр­жа­на у про­сто­ру библи­о­те­ке на оде­ље­њу за одра­сле, а у име библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“ увод­ну реч има­ће дирек­тор библи­о­те­ке Лепо­са­ва Иван­ко­вић.

За ову при­ли­ку при­пре­мљен је једин­ствен каталог:

Алманах афористичара "Афотека 2" - каталог за Параћин

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ – спо­ља­шња стра­на тро­дел­ног каталога

Алманах афористичара "Афотека 2" - каталог за Параћин

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ – уну­тра­шња стра­на тро­дел­ног каталога