Архиве ознака: алманах

"Афотека 2" у Новом Саду

Изложба карикатура у Новом Саду до 20. децембра

Изло­жба кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа која је отво­ре­на на дан про­мо­ци­је „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ у гале­ри­ји Клу­ба Дру­штва књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не у Новом Саду, у петак 28. новем­бра 2014. годи­не, биће про­ду­же­на и наред­них 10 дана, до субо­те 20. децембра.

"Афотека 2" у Новом Саду

Изло­жба обу­хва­та укуп­но 40 кари­ка­ту­ра: 38 кари­ка­ту­ра које илу­стру­ју по један афо­ри­зам исто толи­ко ауто­ра засту­пље­них у алма­на­ху, јед­ну бонус ново­го­ди­шњу кари­ка­ту­ру и илу­стра­ци­ју са наслов­не стра­не књиге.

"Афотека 2" у Новом Саду

Про­сто­ри­је Дру­штва књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не нала­зи се у ули­ци Бра­ће Риб­ни­кар 5.

Фото­гра­фи­је: Пре­драг Пеђа Николић

"Афотека 2" у Новом Саду

„Афотекари“ освојили и Нови Сад

У петак 28. новем­бра у Клу­бу Дру­штва књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не одр­жа­на про­мо­ци­ја „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ уз пра­те­ћу изло­жбу кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа и „афо­те­ка­ре“ из Новог Сада, Срем­ских Кар­ло­ва­ца, Сур­чи­на и Параћина

"Афотека 2" у Новом Саду

У испу­ње­ном про­сто­ру Клу­ба Дру­штва књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не о „Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ гово­рио је један од при­ре­ђи­ва­ча и уред­ник овог једин­стве­ног изда­ња Вла­ди­ца Милен­ко­вић, сати­ри­чар из Пара­ћи­на, а поред њега сво­је афо­ри­зме из Алма­на­ха чита­ли су: Јован Кра­гу­је­вић, Зоран Доде­ро­вић и Алек­сан­дар Павић из Новог Сада, Деа­на Саи­ло­вић из Срем­ских Кар­ло­ва­ца и Пави­ца Јова­но­вић Вељо­вић из Сур­чи­на. Избор афо­ри­за­ма оста­лих ауто­ра публи­ци је пред­ста­ви­ла Кар­мен Антић, про­фе­сор­ка срп­ског јези­ка и књи­жев­но­сти из Новог Сада, док је уло­гу води­те­ља про­гра­ма на себе пре­у­зео Алек­сан­дар Павић.


У дру­гом делу вече­ри сва­ко од при­сут­них ауто­ра се пред­ста­вио по жељи неким сво­јим сати­рич­ним ства­ра­ла­штвом, а овом при­ли­ком Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Пави­ца Вељо­вић су украт­ко пред­ста­ви­ли два изда­ња Библи­о­те­ке Арти­ја, књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ и „Сизи­фе, про­ме­ни руку“.

Изло­жба кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа Ново­са­ђа­ни и пут­ни­ци намер­ни­ци моћи ће да погле­да­ју до сре­де 10. децем­бра 2014. године.

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Нови Сад

„Афотека 2“ у Новом Саду

У Клу­бу Дру­штва књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не у петак, 28. новем­бра 2014. годи­не, биће одр­жа­на про­мо­ци­ја „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ са пра­те­ћом изло­жбом карикатура

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Нови Сад

О Алма­на­ху ће гово­ри­ти један од при­ре­ђи­ва­ча и засуп­ник изда­ва­ча, удру­же­ња КУА „Арти­ја“, пара­ћин­ски сати­ри­чар Вла­ди­ца Милен­ко­вић. Поред Милен­ко­ви­ћа, сво­је афо­ри­зме ће гово­ри­ти: Јован Кра­гу­је­вић, Зоран Доде­ро­вић и Алек­сан­дар Павић из Новог Сада, Деа­на Саи­ло­вић из Срем­ских Кар­ло­ва­ца и Пави­ца Јова­но­вић Вељо­вић из Сур­чи­на, ауто­ри који су до сада нај­ви­ли долазак.

Води­тељ­ка про­гра­ма биће Кар­мен Антић која ће овом при­ли­ком чита­ти афо­ри­зме ауто­ра који неће бити присутни.

Про­мо­ци­ју у Новом Саду пра­ти­ће изло­жба кари­ка­ту­ра сме­де­рев­ског кари­ка­ту­ри­сте Сло­бо­да­на Срди­ћа који­ма су илу­стро­ва­ни афо­ри­зми 38 „афо­те­ка­ра“.

Вре­ме почет­ка про­мо­ци­је у ули­ци Бра­ће Риб­ни­кар 5, где се нала­зи Дру­штво књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не, је 19 часова.

До сада је „Афо­те­ка 2“ пред­ста­вље­на у Деле­че­ву (Маке­до­ни­ја), Бео­гра­ду, Пара­ћи­ну, Сме­де­рев­ској Палан­ци, Сме­де­ре­ву и Зајечару.

Више дета­ља о „Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“

При­каз „Афо­те­ке 2“ – Ненад Тадић: Вје­чи­ти црв сумње

Најава Артикулисања у Јагодини

Гостовања и промоције књига у новембру и децембру

У новем­бру и децем­бру сле­ди низ госто­ва­ња и про­мо­ци­ја књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја, књи­га пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ биће про­мо­ви­са­на у Јаго­ди­ни, Бео­гра­ду и Пара­ћи­ну, а „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ са про­прат­ном изло­жбом кари­ка­ту­ра у Новом Саду

Артикулисање у Ћуприји

Након про­мо­ци­је 29. окто­бра у ћуприј­ској библи­о­те­ци „Душан Матић“, дру­га про­мо­ци­ја збир­ке пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ Алек­си­не Ђор­ђе­вић, Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, Мар­ка Анти­ћа и Мари­је Мила­ди­но­вић, биће одр­жа­на 18. новем­бра са почет­ком у 19 часо­ва у при­ват­ној гале­ри­ји сли­кар­ке Дарин­ке Лукић „Дари­на“ (Кне­за Лаза­ра 98) у којој се већ дуже вре­ме одр­жа­ва­ју мно­ге зна­чај­не књи­жев­не вече­ри у Јагодини.

Најава Артикулисања у Јагодини

Наја­ва Арти­ку­ли­са­ња у Јагодини

Бео­град­ска про­мо­ци­ја „Арти­ку­ли­са­ња“ зака­за­на је за петак 5. децем­бар у Библи­о­те­ци „Милу­тин Бојић“ (Или­је Гара­ша­ни­на 5), у окви­ру про­гра­ма „Чајан­ка у 7 код Боји­ћа“, после чега ће бити одр­жа­на и три­би­на о меди­ји­ма и књи­жев­но­сти, док ће пара­ћин­ска публи­ка „Арти­ку­ли­са­ње“ моћи да види и чује у уто­рак 23. децем­бра у Кул­тур­ном цен­тру Пара­ћин (Бран­ка Крсма­но­ви­ћа 45).

Афотека 2После дужег вре­ме­на биће про­мо­ви­сан и „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“, обја­вљен 2013. годи­не, ово­га пута у Дру­штву књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не (Бра­ће Риб­ни­кар 5) у Новом Саду са пра­те­ћом изло­жбом кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа који­ма су илу­стро­ва­ни афо­ри­зми у књи­зи. Про­мо­ци­ји ће при­су­ство­ва­ти Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник „Арти­је“ и један од при­ре­ђи­ва­ча „Афо­те­ке 2“. До сада послед­ња про­мо­ци­ја „Афо­те­ке 2“ била је одр­жа­на у Заје­ча­ру на „Дани­ма хумо­ра и сати­ре“ 1. апри­ла 2014. године.

На Фести­ва­лу сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ 14. новем­бра про­мо­ви­са­не су још две књи­ге Библи­о­те­ке Арти­ја: „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ Пави­це Вељо­вић и „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2011-2012-2013“ коју је при­ре­дио Вла­ди­ца Миленковић.

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Друга „Афотека“ утврђена у Смедереву

У Музе­ју у Сме­де­ре­ву је у петак 13. децем­бра 2013. годи­не отво­ре­на изло­жба „Ја као афо­те­кар“ кари­ка­ту­ри­сте Сло­бо­да­на Срди­ћа, са кари­ка­ту­ра­ма које чине састав­ни део Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, а потом одр­жа­на и про­мо­ци­ја алма­на­ха на којој су уче­ство­ва­ли Вла­ди­ца Милен­ко­вић, глав­ни уред­ник и један од при­ре­ђи­ва­ча овог изда­ња, и Милан Бутрић Тан­кеш, афо­ри­сти­чар „афо­те­кар“ из Смедерева

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Након наја­ве кусто­са-сарад­ни­ка за одно­се са јав­но­шћу Миро­сла­ва Лази­ћа и увод­не речи дирек­тор­ке Музе­ја у Сме­де­ре­ву Татја­не Гач­пар, реч су има­ли Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Сло­бо­дан Срдић који су даље у опу­ште­ној атмо­сфе­ри пред број­ном сме­де­рев­ском публи­ком наста­ви­ли са вође­њем ове једин­стве­не вече­ри кари­ка­ту­ре, хумо­ра и сати­ре у Сме­де­ре­ву, изме­ђу оста­лог гово­ре­ћи како је се дошло до иде­је да се на афо­ри­зам сва­ког од ауто­ра дру­ге „Афо­те­ке“ одго­во­ри карикатуром.

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Овом при­ли­ком је сво­је афо­ри­зме обја­вље­не у алма­на­ху про­чи­тао Милан Бутрић Тан­кеш, афо­ри­сти­чар који већ има дво­го­ди­шњи стаж у уло­зи „афо­те­ка­ра“, као и Вла­ди­ца Милен­ко­вић који је, осим изво­да из рецен­зи­ја Косте Павло­ви­ћа и Гру­ја Лера и сво­јих афо­ри­за­ма, читао и афо­ри­зме дру­гих ауто­ра на осно­ву слу­чај­ног узорка.

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Гост про­мо­ци­је алма­на­ха овом при­ли­ком био је Радо­ји­ца Бецић, хумо­ри­ста и сати­ри­чар из Вели­ке Пла­не, који је све при­сут­не, а посеб­но „афо­те­ка­ре“, поздра­вио са неко­ли­ко афоризама.

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

На кра­ју ове вече­ри фузи­је кари­ка­ту­ре и афо­ри­зма испу­ње­не сме­хом, какву веро­ват­но Музеј у Сме­де­ре­ву не пам­ти од посто­ја­ња, завр­шну реч је имао Сло­бо­дан Срдић који је сво­је сугра­ђа­не позвао да погле­да­ју изло­жбу и да јој се вра­те још који пут, све до послед­њег дана 2013. годи­не до када ће изло­жба бити поста­вље­на и, ујед­но, до када ће моћи да обо­га­те сво­ју библи­о­те­ку дру­гим алма­на­хом „Афо­те­ка“.

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Оно што је спе­ци­фич­но за изло­жбу „Ја као афо­те­кар“ у Сме­де­ре­ву је ново­го­ди­шња кари­ка­ту­ра која попу­ла­ри­зу­је Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ и која је први пут део ове постав­ке карикатура.

Афотека 2 - Новогодишњи поклони

Посе­ти­о­ци су поред ути­са­ка са собом поне­ли и бога­то опре­мљен ката­лог изло­жбе који ће их сва­ка­ко под­се­ћа­ти на оно што се тог пет­ка 13. дого­ди­ло у Музе­ју у Смедереву.

Про­мо­ци­ју су са посеб­ном пажњом про­пра­ти­ли локал­ни меди­ји, нови­на­ри и фотографи.

[hr]

[highlight]Књи­гу „Афо­те­ка 2“ уз прво изда­ње „Афо­те­ке“ од 13. децем­бра па у наред­них 10 дана могу­ће је нару­чи­ти за само 500 дина­ра, а више о томе на лин­ку.[/highlight]

[hr]

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Смедерево

Велико овогодишње финале „Афотеке 2“ у Смедереву

Вели­ко ово­го­ди­шње фина­ле „Афо­те­ке 2“, послед­ња про­мо­ци­ја у 2013. годи­ни, дого­ди­ће се у „утвр­ђе­њу“ Сло­бо­да­на Срди­ћа, тач­ни­је у Сме­де­ре­ву, на отва­ра­њу њего­ве изло­жбе кари­ка­ту­ра под нази­вом „Ја као афо­те­кар“. Изло­жба ће бити отво­ре­на у петак 13. децем­бра у 18 часо­ва у Музе­ју у Сме­де­ре­ву и чини­ће је кари­ка­ту­ре који­ма су илу­стро­ва­ни афо­ри­зми 38 „афо­те­ка­ра“.

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Смедерево

У орга­ни­за­ци­ји Музе­ја у Сме­де­ре­ву и кари­ка­ту­ри­сте Сло­бо­да­на Срди­ћа биће одр­жа­на про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, а којој ће прет­хо­ди­ти све­ча­но отва­ра­ње изло­жбе кари­ка­ту­ра које су једин­стве­ни део овог алма­на­ха обја­вље­ног у изда­њу КУА „Арти­ја“ и „Лиге духо­ви­тих“. Поред 38 кари­ка­ту­ра које се нала­зе у уну­тра­шњо­сти књи­ге, број од 40 кари­ка­ту­ра допу­ни­ће илу­стра­ци­ја са кори­ца књи­ге и за ову изло­жбу спе­ци­јал­но при­пре­мље­на ново­го­ди­шња кари­ка­ту­ра. За ову при­ли­ку је при­пре­мљен и бога­то опре­мљен ката­лог са више од поло­ви­не изло­же­них карикатура.

Алманах афористичара "Афотека 2" - каталог за Смедерево

На сме­де­рев­ску про­мо­ци­ју „Афо­те­ке 2“ изве­стан је дола­зак при­ре­ђи­ва­ча Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа и Мио­дра­га Сто­ши­ћа, као и Мила­на Бутри­ћа, ауто­ра из Сме­де­ре­ва засту­пље­ног у алманаху.

Дога­ђај ће бити одр­жан уз подр­шку локал­них медија.

Изло­жба „Ја као афо­те­кар“ биће поста­вље­на све до кра­ја ове годи­не, 31. децем­бра, али то није разлог да се не види­мо у петак 13. децем­бра у 18 часова.

Музеј у Сме­де­ре­ву се нала­зи у ули­ци Омла­дин­ска 4, а више о музе­ју на интер­нет сај­ту.

Алманах афористичара "Афотека 2" - позивница за Смедерево

"Афотека 2" у Смедеревској Паланци

Афотека 2: Епицентар забележен у Смедеревској Паланци

Епи­цен­тар сме­ха и апла­у­за које је иза­звао Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ и „афо­те­ка­ри“ забе­ле­жен је у вечер­њим сати­ма, у субо­ту 9. новем­бра 2013. годи­не, у Сме­де­рев­ској Палан­ци, тач­ни­је у све­ча­ној сали Пала­нач­ке гим­на­зи­је, а потре­си су тра­ја­ли око сат времена

"Афотека 2" у Смедеревској Паланци

Пре­ма опе­ра­тив­ним пода­ци­ма забе­ле­же­но је да се на лицу места нашла еки­па афо­ри­сти­ча­ра „афо­те­ка­ра“, а поред дома­ћег афо­ри­сти­чар­ског издан­ка Јеле­не Вучи­нић иза­зи­ва­чи овог епи­цен­тра били су Коста (Срба) Павло­вић, Пери­ца Јокић, Мићо Лукић, Мио­драг Сто­шић и Вла­ди­ца Миленковић.

"Афотека 2" у Смедеревској Паланци

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, један од при­ре­ђи­ва­ча Алма­на­ха, био је заду­жен за (у)вођење реда како не би дошло до пани­ке у току тра­ја­ња потре­са. Срба Павло­вић и Мио­драг Сто­шић су кроз ана­ли­зе, струч­ни­је рече­но рецен­зи­је Косте Павло­ви­ћа и Гру­ја Лера наго­ве­сти­ли потре­се сме­ха и апла­у­за и при­ка­за­ли њихо­ву могу­ћу амлитуду.

"Афотека 2" у Смедеревској Паланци

Затим је после наво­ђе­ња свих „афо­те­ка­ра“ кре­ну­ло бла­го подрх­та­ва­ње које дости­за­ло нај­ви­шу тач­ку у току чита­ња афо­ри­за­ма од стра­не наве­де­них иза­зи­ва­ча епи­цен­тра сме­ха и апла­у­за – Србе, Миће, Пери­це, Вла­ди­це, Мио­дра­га и Јелене.

"Афотека 2" у Смедеревској Паланци

Након „Афо­те­ке 2“ украт­ко афо­ри­зми­ма је пред­ста­вље­на и прва „Афо­те­ка“, потом и неко­ли­ко госту­ју­ћих афо­ри­за­ма као дода­так потре­си­ма и за крај, у сми­рај потре­са, јед­на при­ча за мир­ни­ји сан из нове књи­ге „При­чам ти при­чу“ Пери­це Јоки­ћа, који је само за ову (не)прилику допу­то­вао из Црне Горе.

"Афотека 2" у Смедеревској Паланци

Све ово су забе­ле­жи­ле каме­ре локал­них меди­ја и биће упо­тре­бље­но у корист самог деша­ва­ња. У слу­ча­ју спо­ра надле­жа је при­сут­на публи­ка у Сме­де­рев­ској Паланци.

"Афотека 2" у Смедеревској Паланци

До сле­де­ћег епи­цен­тра у режи­ји „афо­те­ка­ра“ један запис из пост­про­мо­тив­ног тока:

ПОСТПРОМОТИВНИ (О)ТОК

Завр­ши се вео­ма успе­шна про­мо­ци­ја „Афо­те­ке 2“ у Сме­де­рев­ској Палан­ци и уз кон­струк­ти­ван пре­длог непо­зна­тог ауто­ра, за кога се сум­ња да је афо­ри­сти­чар, кре­ну­смо сви ком­плет­но да негде где је нај­бли­же сед­не­мо и попи­је­мо нешто. Када смо иза­шли из згра­де Пала­нач­ке гим­на­зи­је, у чијој је све­ча­ној сали била одр­жа­на про­мо­ци­ја, пре­ко пута сам уочио обје­кат који је био нај­бли­жи, а и што је нај­ва­жни­је све­тла су га ода­ва­ла да удар­нич­ки ради. Мој пре­длог да тамо нешто попи­је­мо није наи­шао на одо­бра­ва­ње. Чак је било и отпо­ра, а неки су се већ сме­ја­ли иако још ништа нису попили.

Овим слу­ча­јем је само потвр­ђе­но да лош имиџ наше поли­ци­је одби­ја људе. Нико им више не свра­ћа у ста­ни­цу на „чаши­цу раз­го­во­ра“, осим ако није чвр­стим аргу­мен­ти­ма убе­ђен у то.

Запи­сао: Вла­ди­ца Миленковић

О Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лиге духо­ви­тих“, ни мање ни више у вести Афо­те­ка по дру­ги пут међу афо­ри­сти­ча­ри­ма.

Фото: КУА „Арти­ја“ и Кан­це­ла­ри­ја за мла­де – Сме­де­рев­ска Паланка

"Афотека 2" у Параћину

Афотека 2: Параћин архивиран, следи Смедеревска Паланка

У поне­де­љак 4. новем­бра 2013. годи­не библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“ у Пара­ћи­ну уго­сти­ла је „афо­те­ка­ре“ и при­ре­ди­ла про­мо­ци­ју Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ уз изло­жбу кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа које вер­но пра­те афо­ри­зме и које ће бити изло­же­не у гале­ри­ји библи­о­те­ке „У про­ла­зу“ наред­них седам дана

"Афотека 2" у Параћину

На почет­ку про­мо­ци­је под буд­ним оком ТВ еки­па и публи­ке отво­ре­на је изло­жба кари­ка­ту­ра на којој су гово­ри­ли дирек­тор­ка библи­о­те­ке Лепо­са­ва Иван­ко­вић, аутор изло­жбе Сме­де­ре­вац Сло­бо­дан Срдић и при­ре­ђи­вач Алма­на­ха и пара­ћин­ски сати­ри­чар Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, изда­ва­ча ове књи­ге. Милен­ко­вић је изме­ђу оста­лог про­чи­тао текст који се нашао у ката­ло­гу изло­жбе и који пре­ци­зно у крат­ким црта­ма опи­су­је ово издање:

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра “Афо­те­ка 2” је тре­нут­ни пре­сек у афо­ри­сти­чар­ском ства­ра­ла­штву засту­пље­них ауто­ра које је пот­по­мог­ну­то бли­ским рођа­ком афо­ри­зма – кари­ка­ту­ром. Све оно што су афо­ри­сти­ча­ри има­ли да кажу, Сло­бо­дан Срдић је “ослу­шнуо” и иза­брао шта да уцр­та у сво­ју иона­ко бога­ту мапу кари­ка­ту­ра, свр­став­ши се тако међу “афо­те­ка­ре”, а са посеб­ним даром да тону дода­је слику.

“Афо­те­ка­ри” од речи су тако доби­ли дру­гу димен­зи­ју сво­јих афо­ри­за­ма, док је тре­ћа димен­зи­ја оста­ла резер­ви­са­на за “живу” сли­ку оно­га о чему и о коме гово­ре. Тако је “Афо­те­ка 2” у пот­пу­но­сти поста­ла тро­ди­мен­зи­о­нал­на књи­га за коју, ипак, нису потреб­не посеб­не нао­ча­ре већ само широм отво­ре­не очи и ум, без обзи­ра да ли се сагле­да­ва из срп­ског, маке­дон­ског, хрват­ског, црно­гор­ског или босан­ско-хер­це­го­вач­ког угла схва­та­ња сати­ре и хумора.

Пре­ма томе, Сло­бо­дан Срдић и 38 “афо­те­ка­ра” нису ника­ква орга­ни­зо­ва­на гру­па, већ скуп поје­ди­на­ца са сво­јим ЈА. Зато је за отво­ре­не очи и ум награ­да отво­ре­на књи­га и изло­жба кари­ка­ту­ра дру­ге “Афо­те­ке”.

"Афотека 2" у Параћину

Сло­бо­дан Срдић и Вла­ди­ца Миленковић

После отва­ра­ња изло­жбе, у јед­ном од оде­ље­ња библи­о­те­ке у при­јат­ном окру­же­њу међу књи­га­ма пред­ста­ви­ли су се при­сут­ни „афо­те­ка­ри“ сво­јим афо­ри­зми­ма обја­вље­ним у Алма­на­ху. Тако су поред Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа афо­ри­зме чита­ли Миро­слав Сре­да­но­вић и Мио­драг Сто­шић, обо­ји­ца из Бео­гра­да, а поред наво­ђе­ња име­на пре­о­ста­лих 35 ауто­ра про­чи­тан је и по један њихов афо­ри­зам. На кра­ју је про­мо­ци­ја пре­ра­сла у при­јат­но ћаска­ње на тему афо­ри­зма и кари­ка­ту­ре и везе изме­ђу њих, а ауто­ри су гово­ри­ли и о неким сво­јим иску­стви­ма из ства­ра­лач­ког рада.

"Афотека 2" у Параћину

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Сло­бо­дан Срдић, Миро­слав Сре­да­но­вић и Мио­драг Стошић

Што се тиче „Афо­те­ке 2“, Пара­ћин је архи­ви­ран. И док изло­жба оста­је у Пара­ћи­ну, про­мо­ци­ја се у субо­ту 9. новем­бра сели у Сме­де­рев­ску Пала­на­ку у све­ча­ну салу Пала­нач­ке Гим­на­зи­је са почет­ком од 18 часова.

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Смедеревску Паланку

Гост и ујед­но дома­ћин про­мо­ци­је биће три­де­се­тјед­но­го­ди­шња Јеле­на Вучи­нић из Сме­де­рев­ске Палан­ке, која се нашла међу 38 ауто­ра Алма­на­ха и први пут сту­пи­ла на афо­ри­сти­чар­ску сце­ну у неком од штам­па­них изда­ња. Од дру­гих ауто­ра дола­зак су за сада наја­ви­ли Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Мио­драг Сто­шић, Коста (Срба) Павло­вић, Мићо Лукић и Пери­ца Јокић.

Дел­че­во, Бео­град, Пара­ћин, Сме­де­рев­ска Палан­ка… наста­ви­ће се…

Алманах афористичара "Афотека 2"

Приказ „Афотеке 2“ – Ненад Тадић: Вјечити црв сумње

Алманах афористичара "Афотека 2"(гру­па ауто­ра: “Афо­те­ка 2“, Пара­ћин, 2013)

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра АФОТЕКА 2, који су при­ре­ди­ли сати­ри­ча­ри из Срби­је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Горан Радо­са­вље­вић и Мио­драг Сто­шић, у нај­ве­ћем дије­лу фоку­си­ран је на оно што у сви­је­ту (полу)сиромашних нај­ви­ше зао­ку­пља пажњу – на хљеб насу­шни и љубав, тј. на „голи живот“.

Нарав­но, чита­лац нале­ти повре­ме­но и на поли­ти­ку, или она на њега, тек да се још јед­ном потвр­ди да живи­мо у вре­ме­ну у коме „сва­ко може са сваким“.

МИРОСЛАВ СРЕДАНОВИЋ у три афо­ри­зма бави се тема­ма на које, нажа­лост, више нико не обра­ћа пажњу. Сем поли­ци­је. Сва три пута афо­ри­сти­чар гађа „у главу“:

* Кри­ми­на­лац је недо­сту­пан поли­ци­ји. Искљу­чио је телефон.
* Не обра­ђу­је­мо земљу. Чува­мо нетак­ну­ту природу.
* Није се сва мла­дост исе­ли­ла у ино­стран­ство. Неко мора и овде да се дрогира.

ЖИВОЈИН ДЕНЧИЋ при­ча о нара­ви­ма и посе­бе­ним подјелама.

* Нај­ве­ћи поду­хват буда­ла је што су наве­ли памет­не да попуштају.
* Све нам је надо­хват руке, али ми неће­мо да иде­мо тако далеко.

Судар са поли­ти­ком КОСТА ПАВЛОВИЋ овје­ко­вје­чио је фото­граф­ски. Вође или атен­та­то­ри – вје­чи­та срп­ска дилема.

* Атен­та­то­ри бира­ју пред­сед­ни­ке она­ко – одока.
* На мести­ма где је сли­ка Вели­ког вође зид теже дише.

ПЕКО ЛАЛИЧИЋ још живи у вре­ме­ну тран­зи­ци­је које је пре­жи­вје­ло све рефор­ме и пре­ма коме рево­лу­ци­је изгле­да­ју као обич­ни инциденти.

* Мала пре­ду­зе­ћа су добра. Лако се гасе.
* Кад ми тата при­ми пен­зи­ју, замо­лим га за неки динар – да дам уну­ци­ма за бурек.

СЛОБОДАН М. СТЕФАНОВИЋ има јед­ну васпит­ну и јед­ну обра­зов­ну поруку:

* Не туци­те сво­ју децу, она ће вам вра­ћа­ти дугове.
* Само код про­сти­тут­ки при­ма­ња не зави­се од положаја.

ЈОВАН КРАГУЈЕВИЋ зала­же се за дра­стич­не мје­ре, које га не би кан­ди­до­ва­ле за дома­ћег мини­стра финансија.

* Са поке­ром смо завр­ши­ли – остао нам је још руски рулет.
* Екс­ху­ми­ра­ли смо про­шлост да бисмо сахра­ни­ли будућност.

ВАСИЛ ТОЛЕВСКИ не ште­ди ни себе нити било какве ауто­ри­те­те. Успут, даје и живот­ну лек­ци­ју „јези­ча­ри­ма“.

* Ако је сва­ка власт дата од Бога, онда је Бог наш нај­ве­ћи непријатељ.
* Хра­бар сати­ри­чар вешто кори­сти језик. Лиже тањире!
* Ми бисмо и даље кори­сти­ли гла­ве. Али нема више зидова.

Како апсурд поста­је сва­код­не­ви­ца (и зашто) нај­бо­ље обја­шња­ва ПЕРИЦА ЈОКИЋ.

* При­је него што пође кући одго­вор­ни дирек­тор про­вје­ри да ли је затво­рио све пого­не и да ли је уга­сио фирму.
* Сва­ки поли­ца­јац мора да буде опре­мљен пен­дре­ком, лиси­ци­ма и пишто­љем. Никад се не зна шта стран­ка жели.
* Није ми вјер­на. Често одла­зи свом мужу.

ЛЕНЧЕ СТОИМЕНОВА пише о два дна – људ­ском и социјалном:

* Толи­ко маски има да му је тешко да међу њима про­на­ђе соп­стве­но лице.
* Нај­ду­бље дно до кога човек може да допре јесте дно контејнера.

МОМИР СТАНИСАВЉЕВИЋ освр­ће се на једи­на два пре­о­ста­ла срп­ска брен­да – вођу и зашти­ће­ног свједока.

* Сли­ци на зиду није потреб­но кан­ди­ло да би неки у њу гле­да­ли као у икону.
* Он је зашти­ће­ни све­док. Оста­ле може­те да побијете.

АЛЕКСАНДАР КРЖАВАЦ и МИЛАН БУТРИЋ – ТАНКЕШ не оду­ста­ју од иде­о­ло­ги­је и рели­ги­је, као опи­ју­ма за народ.

* Сви људ­ски орга­ни су био­ло­шки, осим мозга који је иде­о­ло­шки. (Кржа­вац)
* Толи­ко је малих бого­ва да Бога више нико и не спо­ми­ње. (Бутрић)

ДИМИТАР И. ВИЛАЗОРСКИ и ГОРАН РАДОСАВЉЕВИЋ оста­ју вјер­ни жен­ским ауторитетима.

* Уста не смем отво­ри­ти пред женом. Она ме хра­ни. (Вила­зор­ски)
* Бесми­сле­но је кло­ни­ра­ти жене. Све су исте. (Радо­са­вље­вић)

Алма­нах АФОТЕКА 2 садр­жи и анто­ло­гиј­ски афо­ри­зам АЛЕКСАНДРА ПАВИЋА, који би комот­но могао да буде цити­ран у уво­ду књи­ге – „Црв сум­ње ника­да не гла­ду­је“.

ДИНКО ОСМАНЧЕВИЋ ламен­ти­ра над дви­је про­ма­ше­не инве­сти­ци­је – човје­ку и земљи.

* Шестог дана Бог је ство­рио човје­ка. Сва­ко­ме се деси лош дан!
* У Босни и Хре­це­го­ви­ни посто­је чети­ри исти­не: срп­ска исти­на, хрват­ска исти­на, бошњач­ка исти­на. И истина.

ДЕАНА САИЛОВИЋ осје­ћа се неси­гур­ном у сви­је­ту у коме ништа није она­ко како изгледа.

* Кад се дво­у­мим, кажем нешто треће.
* Теле­фо­ни су нам глу­ви. Зато зидо­ви има­ју уши.

Докле иде наша нај­по­но­сни­ја осо­би­на – инат лије­по обја­шња­ва ВЛАДИЦА МИЛЕНКОВИЋ:

* Ми не зна­мо за пораз. Неће­мо ни да чује­мо за њега.

ДАЛИБОРКА ШИШМАНОВИЋ – КЕПЧИЈА не вје­ру­је у љубав и меди­је. Има и добре разлоге.

* Иде­а­лан смо пар. Он је мени први, а ја њему посљедња.
* Днев­на штам­па је пуна лажи. Поне­кад сум­њам да је и датум тачан.

О два нај­ве­ћа про­бле­ма савре­ме­ног Бал­кан­ца – пра­зном сто­ма­ку и ЕУ – луцид­но пише БРАТИСЛАВ КОСТАДИНОВ:

* Нека­да су људи гле­да­ли у небо оче­ку­ју­ћи лете­ће тањи­ре. Сада се нада­ју пуним.
* Спа­ла књи­га на два сло­ва – ЕУ.

ПАВИЦА ЈОВАНОВИЋ – ВЕЉОВИЋ нема илу­зи­ја о томе да је сви­јет – мушки. Ламент над жена­ма гласи:

* Успех се не пости­же скр­ште­них руку. Али ни ногу.
* Џабе ми је што сам лепа, згод­на и поже­ља­на – кад сам паметна.

ЈЕЛЕНА ВУЧИНИЋ при­па­да гене­ра­ци­ји која нема ком­плек­са, али ни илузија.

* Са тупи­ма само оштро.
* Како иду годи­не све више личим на свој фри­жи­дер. Зујим у празно.

НАТАША ГЈОРГЈИЈОСКА пре­ци­зно пор­тре­ти­ше људ­ску природу:

* У сва­ком чове­ку чучи по један људо­ждер. Једе га изнутра.

О Срби­ма и при­ва­ти­за­ци­ји могли би да се напи­шу томо­ви есе­ја, а НИКОЛА ЖИВКОВИЋ то ради у дви­је луцид­не мисли:

* У Фран­цу­ској рево­лу­ци­ји одру­бље­на је гла­ва вођи, а у срп­ској целом народу.
* Мали лопо­влук се зове кра­ђа, а вели­ки – тендер.

АФОТЕКА 2 спра­вље­на је за нај­ши­ри круг чита­ла­ца. То је скуп врца­вих, духо­ви­тих, опо­рих, мудрих и (нај­че­шће) песи­ми­стич­ких мисли о сви­је­ту у коме живи­мо. Осим наве­де­них афо­ри­за­ма, у алма­на­ху је још низ избру­ше­них рече­ни­ца које наго­не на сми­јех са задр­шком. Афо­ри­зам уви­јек охра­бри бла­го­твор­ном сати­ром или јаком мета­фо­ром. То је пут из досјет­ке у леген­ду. При­јат­но. И… види­мо се у афоризму.

Ненад Тадић,
Бијељина

Ненад Тадић (1960), нови­нар и уред­ник у Новин­ској аген­ци­ји СРНА, комен­та­тор. Пише драм­ске кома­де, позо­ри­шну, филм­ску и књи­жев­ну критику.

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Параћин

„Афотека 2“ „У пролазу“ у Параћину

У пара­ћин­ској библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“ у гале­ри­ји „У про­ла­зу“, у поне­де­љак 4. новем­бра 2013. годи­не у 18 часо­ва, биће отво­ре­на изло­жба кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа обја­вље­них у Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, а потом у про­сто­ру библи­о­те­ке одр­жа­на и про­мо­ци­ја Алманаха

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Параћин

Кари­ка­ту­ре Сло­бо­да­на Срди­ћа, које ће у наред­них неде­љу дана бити изло­же­не у гале­ри­ји „У про­ла­зу“ и скре­та­ти пажњу свим посе­ти­о­ци­ма библи­о­те­ке, наста­ле су на осно­ву афо­ри­за­ма 38 ауто­ра из Срби­је, Маке­до­ни­је, Хрват­ске, Црне Горе и Босне и Хер­це­го­ви­не чији су афо­ри­зми обја­вље­ни у Алманаху.

Отва­ра­њу изло­жбе при­су­ство­ва­ће аутор изло­жбе Сло­бо­дан Срдић из Сме­де­ре­ва, један од нај­при­зна­ти­јих кари­ка­ту­ри­ста Срби­је и реги­о­на, а сво­јим при­су­ством про­мо­ци­ју књи­ге уве­ли­ча­ће позна­ти срп­ски афо­ри­сти­чар Миро­слав Сре­да­но­вић из Бео­гра­да и сам „афо­те­кар“, као и још тро­ји­ца „афо­те­ка­ра“: Мио­драг Сто­шић из Бео­гра­да и Момир Ста­ни­са­вље­вић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић из Пара­ћи­на. Ујед­но, Сто­шић и Милен­ко­вић биће и у свој­ству при­ре­ђи­ва­ча овог изда­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духовитих“.

Након отва­ра­ња изло­жбе, про­мо­ци­ја књи­ге „Афо­те­ка 2“ биће одр­жа­на у про­сто­ру библи­о­те­ке на оде­ље­њу за одра­сле, а у име библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“ увод­ну реч има­ће дирек­тор библи­о­те­ке Лепо­са­ва Иван­ко­вић.

За ову при­ли­ку при­пре­мљен је једин­ствен каталог:

Алманах афористичара "Афотека 2" - каталог за Параћин

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ – спо­ља­шња стра­на тро­дел­ног каталога

Алманах афористичара "Афотека 2" - каталог за Параћин

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ – уну­тра­шња стра­на тро­дел­ног каталога