Алексина на „Црти“

Алексина на „Црти“ у Београду

На првој Отво­ре­ној алтер­на­тив­ној сце­ни „Црта“, у неде­љу 6. мар­та 2016. годи­не у 20 часо­ва, у Цен­тру урба­не кул­ту­ре „Има­го“ у Бео­гра­ду, насту­пи­ће Алек­си­на Ђор­ђе­вић, чла­ни­ца КУА „Арти­ја“, где ће се пред­ста­ви­ти сво­јим рома­ном „Пита од шита“ обја­вље­ним за „Нову поетику“.

Алексина на „Црти“

Прва Отво­ре­на алтер­на­тив­на сце­на „Црта“, у орга­ни­за­ци­ји Изда­вач­ке куће „Нова пое­ти­ка“, пред­ста­ви­ће жене – 12 аутор­ки „Нове пое­ти­ке“ и њихо­ве гошће. Алек­си­нин роман „Пита од шита“ је први пут пред­ста­вљен на про­шло­го­ди­шњем Сај­му књи­га у Бео­гра­ду, а затим и на Фести­ва­лу умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2016“ 29. фебру­а­ра у Параћину.

Цен­тар урба­не кул­ту­ре „Има­го“ нала­зи у згра­ди Дома син­ди­ка­та у Дечан­ској 14.

Отво­ре­на алтер­на­тив­на сце­на „Црта“ пред­ста­вља месеч­ни лите­рар­но-умет­нич­ки и мул­ти­ме­ди­јал­ни кла­бинг и биће орга­ни­зо­ван сва­ке прве неде­ље у месе­цу где ће бити пред­ста­вља­ни лите­рар­ни и дру­ги аутор­ски ства­ра­о­ци, као и књи­ге и дру­га аутор­ска оства­ре­ња, а пред­ност има­ју ауто­ри „Нове пое­ти­ке“ и њихо­ви гости.

ЦРТА – Отво­ре­на алтер­на­тив­на сцена