ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Цириху

Промоција „Представе о животу“ у Цириху

У пред­гра­ђу Цири­ха Дибен­дор­фу у Срп­ском кул­тур­ном дру­штву, у субо­ту 12. мар­та у 18 часо­ва, биће пред­ста­вље­на књи­га афо­ри­за­ма „Пред­ста­ва о живо­ту“ аутор­ке Дали­бор­ке Шишма­но­вић Кеп­чи­ја, која живи у овом швај­цар­ском граду.

ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Цириху

Спе­ци­јал­ни гост у име изда­ва­ча биће сати­ри­чар Вла­ди­ца Милен­ко­вић, уред­ник и рецен­зент издања.

Музич­ка подр­шка на про­мо­ци­ји биће Викрам Шеке­ро­вић, певач и гита­ри­ста гру­пе Street Corner Talking, а публи­ка ће има­ти и при­ли­ку да види умет­нич­ке сли­ке Мило­ша Пет­ко­ви­ћа.

Књи­га „Пред­ста­ва о живо­ту“ обја­вље­на је у окто­бру 2015. годи­не у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“.