Плакат Артикулисање

Фестивал уметности „Артикулисање“ 31. маја

У четвр­так 31. маја 2012. годи­не у клу­бу кафеа „ex Fontana“ у Пара­ћи­ну биће одр­жа­ни први по реду Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, на коме ће насту­пи­ти: са stand up коме­ди­јом Срђан Дин­чић, сати­ри­чар, коми­чар и један од сце­на­ри­ста еми­си­је „Вече са Ива­ном Ива­но­ви­ћем“; са књи­жев­ним оства­ре­њи­ма Књи­жев­ни клуб „Тек­сту­ра“ СКЦ-а Ниш уз пра­те­ће музи­ча­ре; и, са аутор­ским песма­ма мла­да пара­ћин­ска рок гру­па „Black Night“. У окви­ру Фести­ва­ла биће при­ка­зан доку­мен­тар­ни филм о пара­ћин­ској рок сце­ни „Било јед­ном у Пара­ћи­ну“ реди­те­ља Бран­ка Рада­ко­ви­ћа, који је био при­ка­зан на ово­го­ди­шњем петом Међу­на­род­ном фести­ва­лу доку­мен­тар­ног фил­ма „Бел­докс“ у Београду.

Плакат Артикулисање

Поче­так „Арти­ку­ли­са­ња“ зака­зан је за 19 часо­ва и тра­ја­ће нешто више од 3 сата, након чега ће усле­ди­ти свир­ка и дру­гих мла­дих пара­ћин­ских гру­па и музи­ча­ра у ком­би­но­ва­ним саставима.

Фести­ва­лу је орга­ни­зо­ван уз медиј­ску подр­шку Радио Пара­ћи­на и РТВ „Канал М“ Параћин.