Перформанс "Летеће књиге"

Перформанс „Летеће књиге“ у „Ноћи музеја“

Чла­но­ви Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ одр­жа­ли су пер­фор­манс „Лете­ће књи­ге“ у атри­ју­му пара­ћин­ске библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“ 19. маја у окви­ру про­гра­ма мани­фе­ста­ци­је „Ноћ музеја“.

Перформанс "Летеће књиге"

Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Миле­на Дуло­вић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић су се сво­јим при­ча­ма, песма­ма и афо­ри­зми­ма у амби­јен­ту атри­ју­ма били­о­те­ке, овом при­ли­ком назва­ног „Арти­јум“, а ожи­вље­ног испре­пле­та­ним жица­ма с којих су виси­ле књи­ге, пред­ста­ви­ли публи­ци на један ефи­ка­сан начин дина­мич­ним и крат­ким исту­пи­ма. Пер­фор­манс „Лете­ће књи­ге“, који је био пред­ви­ђен да тра­је 15 мину­та, а на инси­сти­ра­ње публи­ке тра­јао око пола сата, имао је у току свог тра­ја­ња и буквал­но лете­ће књи­ге ауто­ра пер­фор­ман­са које су упу­ћи­ва­ли пре­ма публици.

"Ноћ музеја" Параћин 2012

Овај пер­фор­манс у атри­ју­му библи­о­те­ке је имао за циљ да скре­не пажњу на све лоши­је ста­ње атри­ју­ма и да се ука­же на неи­ско­ри­шће­не потен­ци­ја­ле гра­да у који­ма би се могла одр­жа­ва­ти кул­тур­на дешавања.

Вести РТВ „Канал М“ Параћин: