Каталог „Изађи на црту“ - Горан Ћеличанин

Изложба карикатура „Изађи на црту“ у Параћину до 27. новембра

Изло­жбу кари­ка­ту­ра „Иза­ђи на црту“ Гора­на Ћели­ча­ни­на из Вар­ва­ри­на, отво­ре­ну 14. новем­бра у окви­ру Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, Пара­ћин­ци и сви дру­ги који се затек­ну у Пара­ћи­ну моћи ће да је погле­да­ју до 27. новем­бра 2014. године.

Изло­жба „Иза­ђи на црту“ обу­хва­та пор­тре­те дру­гих ликов­них умет­ни­ка или сати­ри­ча­ра који су пор­тре­том или писа­ном фор­мом на тему кари­ка­ту­ре и кари­ка­ту­ри­ста узвра­ти­ли ауто­ру изло­жбе или ће тек узвра­ти­ти за неку наред­ну изло­жбу под истим нази­вом. У окви­ру изо­жбе нала­зе се и кари­ка­ту­ре нека­да и сада акту­ел­них политичара.

Погле­дај­те ката­лог изложбе:

Каталог „Изађи на црту“ - Горан Ћеличанин

Каталог „Изађи на црту“ - Горан Ћеличанин