Архиве ознака: карикатуре

Сатирична позорница Жикишон 2016

Жикишон 2016: Сатиричном позорницом телепортовање у 2016.

Сатирична позорница Жикишон 2016

„Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2016“ после неи­зве­сно­сти одр­жа­на је јуче, у субо­ту 11. мар­та 2017. годи­не у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, теле­пор­ту­ју­ћи се у 2016. са Гора­ном Ћели­ча­ни­ном, Бра­ти­сла­вом Коста­ди­но­вим, Јеле­ном Кујун­џић, Миро­сла­вом Павло­ви­ћем, Миро­сла­вом Сре­да­но­ви­ћем и Вла­ди­цом Милен­ко­ви­ћем на сце­ни и љуби­те­љи­ма хумо­ра и сати­ре у публици.

Жикишон 2016: Поглед на Сатиричну позорницу

Жикишон 2016: Владица Миленковић и Горан Ћеличанин

У увод­ном делу вече­ри изло­жбу кари­ка­ту­ра „Међе­дов ћеиф“ отво­рио је позна­ти срп­ски кари­ка­ту­ри­ста Горан Ћели­ча­нин, на којој је пред­ста­вљен избор радо­ва уче­сни­ка са пет доса­да­шњих сази­ва Мемо­ри­јал­не коло­ни­је кари­ка­ту­ри­ста истог нази­ва. Изло­жба коју кра­се кари­ка­ту­ре вели­ких име­на „дома­ће“ кари­ка­ту­ре моћи ће да се погле­да у току наред­не неде­ље, закључ­но са 17. мартом.

Жикишон 2016: Горан Ћеличанин отвара изложбу „Међедов ћеиф“

Глав­ни део Фести­ва­ла чинио је доде­ла при­зна­ња, дипло­ма и награ­да, као и чита­ње награ­ђе­них радо­ва. Миро­слав Павло­вић из Крње­ва је про­чи­тао сво­ју награ­ђе­ни при­чу, Јеле­на Кујун­џић из Мају­ра код Шап­ца песму, Бра­ти­слав Коста­ди­нов из Кру­шев­ца сери­ју афо­ри­за­ма на теме „Лабу­до­ва песма“ и „Пиро­ва побе­да“, а Бео­гра­ђа­нин Миро­слав Сре­да­но­вић је након чита­ња награ­ђе­ног афо­ри­зма на тему кари­ка­ту­ре Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на за награ­ду „Зоран Матић Мазос“ пред­ста­вио сво­ју нову књи­гу афо­ри­за­ма „Рене­сан­са без хума­ни­зма“, чиме је и почео завр­шни део вечери.

У завр­шном делу вече­ри уред­ник и води­тељ Фести­ва­ла Вла­ди­ца Милен­ко­вић украт­ко је пред­ста­вио књи­гу награ­ђе­них и запа­же­них радо­ва са Жики­шо­но­вог кон­кур­са „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2014-2015-2016“, као и у одсу­ству при­ре­ђи­ва­ча Гора­на Радо­са­вље­ви­ћа књи­гу срп­ског афо­ри­зма „Један за све“, обе изда­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, док је у међу­вре­ме­ну Чача­нин Жељ­ко Мар­ко­вић про­чи­тао награ­ђе­не афо­ри­зме са кон­кур­са из 2014. годи­не, а затим и пред­ста­вио са неко­ли­ко афо­ри­за­ма сво­ју дру­гу књи­гу „Наро­де, изви­ни!“, обја­вље­ну новем­бра про­шле годи­не. На кра­ју је са сво­ја два епи­гра­ма сво­је при­су­ство потвр­дио још један гост – Бог­дан Јев­тић из Крушевца.

Жикишон 2016: Учесници и публика на Сатиричној позорници

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца 2016“ одр­жа­на је захва­љу­ју­ћи Општи­ни Пара­ћин, на чијем је кон­кур­су за про­јек­те у кул­ту­ри подр­жан овај про­је­кат, а јед­ним делом захвал­ност орга­ни­за­то­ра у реа­ли­за­ци­ји ове вече­ри и књи­ге „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2014-2015-2016“ при­па­да и Дали­бор­ки Шишма­но­вић Кеп­чи­ја, афо­ри­сти­чар­ки из Цириха.

Сатирична позорница Жикишон 2015

Жикишон 2015: Изложба карикатура и стрипова „Мазос“ до 26. новембра

Изло­жба кари­ка­ту­ра и стри­по­ва „Мазос“, рано­пре­ми­ну­лог пара­ћин­ског кари­ка­ту­ри­сте и сати­ри­ча­ра Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1960-2010), моћи ће да се погле­да до 26. новем­бра у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

Сатирична позорница Жикишон 2015

Изло­жба „Мазос“ је отво­ре­на 13. новем­бра у окви­ру завр­шне вече­ри Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2015“, којом је завр­ше­но обе­ле­жа­ва­ње 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на, а на којој су насту­пи­ли сати­ри­ча­ри и песни­ци из Бео­гра­да, Шап­ца, Новог Сада, Лесков­ца, Ћупри­је и Параћина.

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, сати­ри­чар из Пара­ћи­на, запи­сао је о Мазо­со­вом ства­ра­ла­штву и изложби:

Мазос је био рет­ка врста сати­ри­ча­ра који се изра­жа­вао како кроз писа­ње сати­рич­них фор­ми, тако и кроз црта­ње, али и кроз ани­ма­ци­ју, што га је све то чини­ло мул­ти­ме­ди­јал­ним сатиричарем.

Њего­ва цртач­ка јед­но­став­ност и идеј­на разу­мљи­вост нису ника­да оста­вља­ле диле­му шта је кроз кари­ка­ту­ру хтео да при­ка­же. Кари­ка­ту­ром је често илу­стро­вао акту­ел­но ста­ње дру­штва, које је доду­ше код нас рет­ко про­ме­њи­во и веко­ви­ма важе­ће, али је знао и да се у касни­јем пери­о­ду ства­ра­ла­штва кроз кари­ка­ту­ру ода умет­нич­кој стра­ни свог изражаја.

Као љуби­тељ стри­по­ва, Мазос је тежио да се кроз кари­ка­ту­ру дотак­не и комич­ног стри­па, чиме је обје­ди­нио две сво­је ликов­не љубави.

Иза себе је оста­вио око сто­ти­ну ори­ги­нал­них и руком боје­них кари­ка­ту­ра и стри­по­ва, који­ма је пара­ћин­ској гале­ри­ји умет­но­сти дао ведар тон.

Погле­дај­те ката­лог ове једин­стве­не изложбе:

Каталог „Мазос“ - Зоран Матић Мазос

Каталог „Мазос“ - Зоран Матић Мазос

Зоран Матић Мазос је рођен 1960. годи­не у Грде­ли­ци код Лесков­ца, а цео свој живот­ни и рад­ни век про­вео у Пара­ћи­ну. Бавио се гра­фич­ким дизај­ном, црта­њем кари­ка­ту­ра и стри­по­ва и ани­ма­ци­јом. Имао је чети­ри само­стал­не изло­жбе кари­ка­ту­ре и изла­гао на пре­ко 30 фести­ва­ла. Обја­вљи­вао кари­ка­ту­ру и стрип у земљи и све­ту, у елек­трон­ским и штам­па­ним меди­ји­ма. Писао је про­зу, пое­зи­ју и сати­рич­не форме.

Покре­тач је првог при­ват­ног хумо­ри­стич­ко-сати­рич­ног листа у Срби­ји после II свет­ског рата „Голаћ“ (1991) и уред­ник више листо­ва, све у окви­ру изда­вач­ке куће НИП „Орфе­лин“ (1990-2000), чији је био вла­сник, дирек­тор и глав­ни и одго­вор­ни уред­ник. Поред тога, био је коу­ред­ник елек­трон­ског недељ­ног сати­рич­ног листа „Сатир“ (2006-2008), као вла­сник и глав­ни и одго­вор­ни уред­ник елек­трон­ског сати­рич­но-хумо­ри­стич­ног недељ­ни­ка „Жики­шон“. Обја­вио је књи­гу кари­ка­ту­ра „Мазос – кари­ка­ту­ре“ (1992) и мул­ти­ме­ди­јал­ну књи­гу афо­ри­за­ма и кари­ка­ту­ра „Диоген(п)исање“ (1995) у окви­ру про­јек­та „Жиго­са­ње“. Елек­трон­ска књи­га афо­ри­за­ма „Fuck You!“ је била њего­ва тре­ћа књига.

Добит­ник је награ­де „Жики­ца Јова­но­вић Чичак“, Књи­жев­ног клу­ба „Ђура Јак­шић“ из Јаго­ди­не, за дуго­го­ди­шњи и зна­ча­јан допри­нос савре­ме­ној срп­ској сатири.

Био је аутор и води­тељ више радио и ТВ еми­си­ја из кул­ту­ре на теле­ви­зи­ји „Канал М“ и Радио Параћину.

Један је од осни­ва­ча Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“ 2005. године.

Пре­ми­нуо је 17. јуна 2010. године.

Сатирична позорница Жикишон 2015

Жикишон 2015: 130 година од рођења Жикишона обележено успешном фестивалском вечери сатире и хумора

У петак 13. новем­бра, у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, завр­шном вече­ри Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2015“ обе­ле­же­но је 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на, чиме су окон­ча­не ово­го­ди­шње актив­но­сти посве­ће­не овом пара­ћин­ском сати­ри­ча­ру, кари­ка­ту­ри­сти, уред­ни­ку, изда­ва­чу и штам­па­ру. Поред награ­ђе­них и локал­них ауто­ра вече су уве­ли­ча­ли сати­ри­ча­ри Дра­гу­тин Минић Кар­ло, Алек­сан­дар Чотрић и Бојан Љубе­но­вић из Бео­гра­да, Раде Ђер­го­вић из Шап­ца и песник Недељ­ко Попа­дић из Београда.

Сатирична позорница Жикишон 2015

После поздрав­не наја­ве од стра­не уред­ни­ка фести­ва­ла Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, пара­ћин­ског сати­ри­ча­ра и заступ­ни­ка Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, удру­же­ња које је орга­ни­за­тор овог деша­ва­ња, реч је пре­у­зе­ла Гор­да­на Воји­но­вић, уред­ник књи­жев­ног про­гра­ма суор­га­ни­за­то­ра Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, која је духо­ви­том нај­а­вом пред­ста­ви­ла уче­сни­ке програма.

Сатирична позорница Жикишон 2015

На самом почет­ку вече­ри ото­вре­на је изло­жба „Мазос“, која се састо­ји од кари­ка­ту­ра и стри­по­ва рано пре­ми­ну­лог пара­ћин­ског кари­ка­ту­ри­сте и сати­ри­ча­ра Зора­на Мати­ћа Мазо­са. Том при­ли­ком је Вла­ди­ца Милен­ко­вић про­чи­тао текст који је напи­сао под насло­вом „Мул­ти­ме­ди­јал­ни сати­ри­чар“, а који се нашао у ката­ло­гу изложбе:

Мазос је био рет­ка врста сати­ри­ча­ра који се изра­жа­вао како кроз писа­ње сати­рич­них фор­ми, тако и кроз црта­ње, али и кроз ани­ма­ци­ју, што га је све то чини­ло мул­ти­ме­ди­јал­ним сатиричарем.

Њего­ва цртач­ка јед­но­став­ност и идеј­на разу­мљи­вост нису ника­да оста­вља­ле диле­му шта је кроз кари­ка­ту­ру хтео да при­ка­же. Кари­ка­ту­ром је често илу­стро­вао акту­ел­но ста­ње дру­штва, које је доду­ше код нас рет­ко про­ме­њи­во и веко­ви­ма важе­ће, али је знао и да се у касни­јем пери­о­ду ства­ра­ла­штва кроз кари­ка­ту­ру ода умет­нич­кој стра­ни свог изражаја.

Као љуби­тељ стри­по­ва, Мазос је тежио да се кроз кари­ка­ту­ру дотак­не и комич­ног стри­па, чиме је обје­ди­нио две сво­је ликов­не љубави.

Иза себе је оста­вио око сто­ти­ну ори­ги­нал­них и руком боје­них кари­ка­ту­ра и стри­по­ва, који­ма је пара­ћин­ској гале­ри­ји умет­но­сти дао ведар тон.

Сатирична позорница Жикишон 2015

У дру­гом делу ово­го­ди­шње Жики­шо­но­ве позор­ни­це, после чита­ња изве­шта­ја са кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“, при­сту­пи­ло се чита­њу радо­ва и доде­љи­ва­њу при­зна­ња и награ­да при­сут­ним награ­ђе­ним ауторима.

Награ­ду „Зоран Матић Мазос“, коју су чини­ли ове годи­не изло­жбе­но опре­мље­на кари­ка­ту­ра Нико­ле Ота­ша и дипло­ма, као и про­шле годи­не понео је са собом у Леско­вац Зоран М. Јова­но­вић захва­љу­ју­ћи афо­ри­зму: „У оче­ки­ва­њу да нас уве­де у мир­ну луку, вођа нас је насу­као на брдо обе­ћа­ња!“, а који се овом при­ли­ком пред­ста­вио и дру­гим афоризмима.

Дру­ги је на „позор­ни­цу“ иза­шао Бра­ти­слав Коста­ди­нов, дру­го­на­гра­ђе­ни аутор за сери­ју афо­ри­за­ма на тему „Пу, спас за све нас“, и након доде­ле дипло­ме и награ­де про­чи­тао афо­ри­зме. После тога је на сце­ну сту­пио и Томи­ца Ђор­ђе­вић, бард пара­ћин­ског глу­ми­шта, који је читао прво­на­гра­ђе­не радо­ве, тако да су на „позор­ни­цу“ да при­ме при­зна­ња Жики­шон, пове­ље и награ­де сту­пи­ли и Зоран Доде­ро­вић из Новог Сада, у два навра­та, за нај­бо­љу при­чу и нај­бо­љу сери­ју афо­ри­за­ма, и Мило­је Вељо­вић из Бео­гра­да за нај­бо­љу песму.

На кра­ју овог дела вече­ри, члан сва три жири­ја кон­кур­са, Раде Ђер­го­вић из Шап­ца је изнео сво­ја запа­жа­ња у вези радо­ва који су при­сти­гли на кон­курс, али и ути­ске о самом фестивалу.

Жикишон 2015 - Представљање књига Библиотеке Артија

Тре­ћи део вече­ри био је резер­ви­сан за пред­ста­вља­ње нових сати­рич­них изда­ња Библи­о­те­ке Арти­ја, књи­ге афо­ри­за­ма „Чове­че на свом месту, поме­ри се“ Косте (Србе) Павло­ви­ћа, „Воште­на инте­ли­ген­ци­ја“ Бра­ти­сла­ва Коста­ди­но­ва, у чему је уче­ство­вао и сам аутор, и „Пред­ста­ва о живо­ту“ Дали­бор­ке Шишма­но­вић Кепчија.

Жикишон 2015 - Ревијални део вечери

У реви­јал­ном делу „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2015“, који је при­сут­на публи­ка жељ­но ишче­ки­ва­ла, насту­пи­ли су позна­ти срп­ски сати­ри­ча­ри Дра­гу­тин Минић Кар­ло, Раде Ђер­го­вић, Алек­сан­дар Чотрић и Бојан Љубе­но­вић и један од нај­по­зна­ти­јих срп­ских песни­ка дана­шњи­це Недељ­ко Попа­дић који је одлич­но сво­јим песма­ма укло­пио у сати­рич­но окру­же­ње. Сва­ки од насту­па про­пра­ћен је што апла­у­зи­ма, што сме­хом, и тако у два навра­та изме­ђу којих су сво­је при­клад­не радо­ве про­чи­та­ли и Сло­бо­дан Јова­но­вић Сту­бич­ки из Ћупри­је и Дарин­ка Фили­по­вић и Мио­драг Гли­го­ри­је­вић Миган из Параћина.

Свој тон фести­ва­лу у чети­ри нуме­ре су дали уче­ни­ци Основ­не музич­ке шко­ле „Милен­ко Жив­ко­вић“ на тру­би, фла­у­ти и сак­со­фо­ну уз прат­њу на кла­ви­ру педа­го­га те школе.

Жикишон 2015 - Изложба „Мазос“

Изло­жба кари­ка­ту­ра и стри­по­ва Зора­на Мати­ћа Мазо­са биће отво­ре­на до четврт­ка 26. новем­бра 2015. годи­не и ујед­но пред­ста­вља обе­ле­жа­ва­ње пет годи­на од њего­ве смр­ти у педе­сет­пр­вој годи­ни живота.

Сатирична позорница Жикишон 2015

Уз ката­лог изло­жбе „Мазос“ штам­па­на је и бро­шу­ра фести­ва­ла са пор­тре­ти­ма у част Жики­шо­ну која садр­жи пор­тре­те Дра­гу­ти­на Мини­ћа Кар­ла, Алек­сна­дра Чотри­ћа, Боја­на Љубе­но­ви­ћа, Недељ­ка Попа­ди­ћа и Раде­та Ђер­го­ви­ћа уз крат­ке био­гра­фи­је. Аутор пор­тре­та је Андри­ја Дре­но­ва­ко­вић, дипло­ми­ра­ни гра­фич­ки дизај­нер, рођен 1983. годи­не у Параћину.

Жикишон 2015: Учесници Сатиричне позорнице

„Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2015“ је пета уза­стоп­на одр­жа­на под паро­лом „Види­мо се насме­ја­ни!“, док су прет­ход­не две „позор­ни­це“ у овом фор­ма­ту одр­жа­не 2005. и 2006. године.

Живо­јин Павло­вић Жики­шон је рођен 14. новем­бра 1885. годи­не у Пара­ћи­ну, а од 1905. живео у Београду.

Про­је­кат „Обе­ле­жа­ва­ње 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на“ успе­шно је реа­ли­зо­ван, а обу­хва­тио је фести­вал­ске актив­но­сти: кон­курс „Мла­ди Жики­шон“ са сред­њо­школ­це пара­ћин­ске општи­не, „Изло­жба о Жики­шо­ну: хумор и сати­ра некад, а сад?“ у Гале­ри­ји „У про­ла­зу“ Библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“ и била је део мани­фе­ста­ци­је „Ноћ музе­ја“ и доде­ла награ­да за ауто­ре нај­бо­љих радо­ва са кон­кур­са „Мла­ди Жики­шон“ у Библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“, као и ван­про­јект­ну актив­ност „Сати­рич­ну позор­ни­цу Жики­шон 2015“ у вер­зи­ји за Бео­град уз помоћ Удру­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Београду.

Поред Општи­не Пара­ћин, чијим је сред­стви­ма пре­ко кон­кур­са за про­јек­те у кул­ту­ри реа­ли­зо­ван овај про­је­кат КУА „Арти­ја“, фести­вал су помо­гли и при­ја­те­љи фести­ва­ла: „Sport One“ – про­дав­ни­ца спорт­ске опре­ме, „Visual Studio“ – оде­ље­ње за изра­ду, мон­та­жу и пре­зен­та­ци­ју рекла­мног мате­ри­ја­ла и Послов­ни систем „Михај­ло­вић“ уз медиј­ску подр­шку Радио-теле­ви­зи­је „Канал М“ која је сни­ма­ла завр­шно вече фестивала.

Фото­гра­фи­је: Ђор­ђе Васић и Мили­во­је Милен­це Илић

"Афотека 2" у Новом Саду

Изложба карикатура у Новом Саду до 20. децембра

Изло­жба кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа која је отво­ре­на на дан про­мо­ци­је „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ у гале­ри­ји Клу­ба Дру­штва књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не у Новом Саду, у петак 28. новем­бра 2014. годи­не, биће про­ду­же­на и наред­них 10 дана, до субо­те 20. децембра.

"Афотека 2" у Новом Саду

Изло­жба обу­хва­та укуп­но 40 кари­ка­ту­ра: 38 кари­ка­ту­ра које илу­стру­ју по један афо­ри­зам исто толи­ко ауто­ра засту­пље­них у алма­на­ху, јед­ну бонус ново­го­ди­шњу кари­ка­ту­ру и илу­стра­ци­ју са наслов­не стра­не књиге.

"Афотека 2" у Новом Саду

Про­сто­ри­је Дру­штва књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не нала­зи се у ули­ци Бра­ће Риб­ни­кар 5.

Фото­гра­фи­је: Пре­драг Пеђа Николић

"Афотека 2" у Новом Саду

„Афотекари“ освојили и Нови Сад

У петак 28. новем­бра у Клу­бу Дру­штва књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не одр­жа­на про­мо­ци­ја „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ уз пра­те­ћу изло­жбу кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа и „афо­те­ка­ре“ из Новог Сада, Срем­ских Кар­ло­ва­ца, Сур­чи­на и Параћина

"Афотека 2" у Новом Саду

У испу­ње­ном про­сто­ру Клу­ба Дру­штва књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не о „Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ гово­рио је један од при­ре­ђи­ва­ча и уред­ник овог једин­стве­ног изда­ња Вла­ди­ца Милен­ко­вић, сати­ри­чар из Пара­ћи­на, а поред њега сво­је афо­ри­зме из Алма­на­ха чита­ли су: Јован Кра­гу­је­вић, Зоран Доде­ро­вић и Алек­сан­дар Павић из Новог Сада, Деа­на Саи­ло­вић из Срем­ских Кар­ло­ва­ца и Пави­ца Јова­но­вић Вељо­вић из Сур­чи­на. Избор афо­ри­за­ма оста­лих ауто­ра публи­ци је пред­ста­ви­ла Кар­мен Антић, про­фе­сор­ка срп­ског јези­ка и књи­жев­но­сти из Новог Сада, док је уло­гу води­те­ља про­гра­ма на себе пре­у­зео Алек­сан­дар Павић.


У дру­гом делу вече­ри сва­ко од при­сут­них ауто­ра се пред­ста­вио по жељи неким сво­јим сати­рич­ним ства­ра­ла­штвом, а овом при­ли­ком Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Пави­ца Вељо­вић су украт­ко пред­ста­ви­ли два изда­ња Библи­о­те­ке Арти­ја, књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ и „Сизи­фе, про­ме­ни руку“.

Изло­жба кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа Ново­са­ђа­ни и пут­ни­ци намер­ни­ци моћи ће да погле­да­ју до сре­де 10. децем­бра 2014. године.

Каталог „Изађи на црту“ - Горан Ћеличанин

Изложба карикатура „Изађи на црту“ у Параћину до 27. новембра

Изло­жбу кари­ка­ту­ра „Иза­ђи на црту“ Гора­на Ћели­ча­ни­на из Вар­ва­ри­на, отво­ре­ну 14. новем­бра у окви­ру Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, Пара­ћин­ци и сви дру­ги који се затек­ну у Пара­ћи­ну моћи ће да је погле­да­ју до 27. новем­бра 2014. године.

Изло­жба „Иза­ђи на црту“ обу­хва­та пор­тре­те дру­гих ликов­них умет­ни­ка или сати­ри­ча­ра који су пор­тре­том или писа­ном фор­мом на тему кари­ка­ту­ре и кари­ка­ту­ри­ста узвра­ти­ли ауто­ру изло­жбе или ће тек узвра­ти­ти за неку наред­ну изло­жбу под истим нази­вом. У окви­ру изо­жбе нала­зе се и кари­ка­ту­ре нека­да и сада акту­ел­них политичара.

Погле­дај­те ката­лог изложбе:

Каталог „Изађи на црту“ - Горан Ћеличанин

Каталог „Изађи на црту“ - Горан Ћеличанин

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Друга „Афотека“ утврђена у Смедереву

У Музе­ју у Сме­де­ре­ву је у петак 13. децем­бра 2013. годи­не отво­ре­на изло­жба „Ја као афо­те­кар“ кари­ка­ту­ри­сте Сло­бо­да­на Срди­ћа, са кари­ка­ту­ра­ма које чине састав­ни део Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, а потом одр­жа­на и про­мо­ци­ја алма­на­ха на којој су уче­ство­ва­ли Вла­ди­ца Милен­ко­вић, глав­ни уред­ник и један од при­ре­ђи­ва­ча овог изда­ња, и Милан Бутрић Тан­кеш, афо­ри­сти­чар „афо­те­кар“ из Смедерева

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Након наја­ве кусто­са-сарад­ни­ка за одно­се са јав­но­шћу Миро­сла­ва Лази­ћа и увод­не речи дирек­тор­ке Музе­ја у Сме­де­ре­ву Татја­не Гач­пар, реч су има­ли Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Сло­бо­дан Срдић који су даље у опу­ште­ној атмо­сфе­ри пред број­ном сме­де­рев­ском публи­ком наста­ви­ли са вође­њем ове једин­стве­не вече­ри кари­ка­ту­ре, хумо­ра и сати­ре у Сме­де­ре­ву, изме­ђу оста­лог гово­ре­ћи како је се дошло до иде­је да се на афо­ри­зам сва­ког од ауто­ра дру­ге „Афо­те­ке“ одго­во­ри карикатуром.

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Овом при­ли­ком је сво­је афо­ри­зме обја­вље­не у алма­на­ху про­чи­тао Милан Бутрић Тан­кеш, афо­ри­сти­чар који већ има дво­го­ди­шњи стаж у уло­зи „афо­те­ка­ра“, као и Вла­ди­ца Милен­ко­вић који је, осим изво­да из рецен­зи­ја Косте Павло­ви­ћа и Гру­ја Лера и сво­јих афо­ри­за­ма, читао и афо­ри­зме дру­гих ауто­ра на осно­ву слу­чај­ног узорка.

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Гост про­мо­ци­је алма­на­ха овом при­ли­ком био је Радо­ји­ца Бецић, хумо­ри­ста и сати­ри­чар из Вели­ке Пла­не, који је све при­сут­не, а посеб­но „афо­те­ка­ре“, поздра­вио са неко­ли­ко афоризама.

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

На кра­ју ове вече­ри фузи­је кари­ка­ту­ре и афо­ри­зма испу­ње­не сме­хом, какву веро­ват­но Музеј у Сме­де­ре­ву не пам­ти од посто­ја­ња, завр­шну реч је имао Сло­бо­дан Срдић који је сво­је сугра­ђа­не позвао да погле­да­ју изло­жбу и да јој се вра­те још који пут, све до послед­њег дана 2013. годи­не до када ће изло­жба бити поста­вље­на и, ујед­но, до када ће моћи да обо­га­те сво­ју библи­о­те­ку дру­гим алма­на­хом „Афо­те­ка“.

„Афотека 2“ представљена у Смедереву

Оно што је спе­ци­фич­но за изло­жбу „Ја као афо­те­кар“ у Сме­де­ре­ву је ново­го­ди­шња кари­ка­ту­ра која попу­ла­ри­зу­је Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ и која је први пут део ове постав­ке карикатура.

Афотека 2 - Новогодишњи поклони

Посе­ти­о­ци су поред ути­са­ка са собом поне­ли и бога­то опре­мљен ката­лог изло­жбе који ће их сва­ка­ко под­се­ћа­ти на оно што се тог пет­ка 13. дого­ди­ло у Музе­ју у Смедереву.

Про­мо­ци­ју су са посеб­ном пажњом про­пра­ти­ли локал­ни меди­ји, нови­на­ри и фотографи.

[hr]

[highlight]Књи­гу „Афо­те­ка 2“ уз прво изда­ње „Афо­те­ке“ од 13. децем­бра па у наред­них 10 дана могу­ће је нару­чи­ти за само 500 дина­ра, а више о томе на лин­ку.[/highlight]

[hr]

"Афотека 2" у Параћину

Афотека 2: Параћин архивиран, следи Смедеревска Паланка

У поне­де­љак 4. новем­бра 2013. годи­не библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“ у Пара­ћи­ну уго­сти­ла је „афо­те­ка­ре“ и при­ре­ди­ла про­мо­ци­ју Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ уз изло­жбу кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа које вер­но пра­те афо­ри­зме и које ће бити изло­же­не у гале­ри­ји библи­о­те­ке „У про­ла­зу“ наред­них седам дана

"Афотека 2" у Параћину

На почет­ку про­мо­ци­је под буд­ним оком ТВ еки­па и публи­ке отво­ре­на је изло­жба кари­ка­ту­ра на којој су гово­ри­ли дирек­тор­ка библи­о­те­ке Лепо­са­ва Иван­ко­вић, аутор изло­жбе Сме­де­ре­вац Сло­бо­дан Срдић и при­ре­ђи­вач Алма­на­ха и пара­ћин­ски сати­ри­чар Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, изда­ва­ча ове књи­ге. Милен­ко­вић је изме­ђу оста­лог про­чи­тао текст који се нашао у ката­ло­гу изло­жбе и који пре­ци­зно у крат­ким црта­ма опи­су­је ово издање:

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра “Афо­те­ка 2” је тре­нут­ни пре­сек у афо­ри­сти­чар­ском ства­ра­ла­штву засту­пље­них ауто­ра које је пот­по­мог­ну­то бли­ским рођа­ком афо­ри­зма – кари­ка­ту­ром. Све оно што су афо­ри­сти­ча­ри има­ли да кажу, Сло­бо­дан Срдић је “ослу­шнуо” и иза­брао шта да уцр­та у сво­ју иона­ко бога­ту мапу кари­ка­ту­ра, свр­став­ши се тако међу “афо­те­ка­ре”, а са посеб­ним даром да тону дода­је слику.

“Афо­те­ка­ри” од речи су тако доби­ли дру­гу димен­зи­ју сво­јих афо­ри­за­ма, док је тре­ћа димен­зи­ја оста­ла резер­ви­са­на за “живу” сли­ку оно­га о чему и о коме гово­ре. Тако је “Афо­те­ка 2” у пот­пу­но­сти поста­ла тро­ди­мен­зи­о­нал­на књи­га за коју, ипак, нису потреб­не посеб­не нао­ча­ре већ само широм отво­ре­не очи и ум, без обзи­ра да ли се сагле­да­ва из срп­ског, маке­дон­ског, хрват­ског, црно­гор­ског или босан­ско-хер­це­го­вач­ког угла схва­та­ња сати­ре и хумора.

Пре­ма томе, Сло­бо­дан Срдић и 38 “афо­те­ка­ра” нису ника­ква орга­ни­зо­ва­на гру­па, већ скуп поје­ди­на­ца са сво­јим ЈА. Зато је за отво­ре­не очи и ум награ­да отво­ре­на књи­га и изло­жба кари­ка­ту­ра дру­ге “Афо­те­ке”.

"Афотека 2" у Параћину

Сло­бо­дан Срдић и Вла­ди­ца Миленковић

После отва­ра­ња изло­жбе, у јед­ном од оде­ље­ња библи­о­те­ке у при­јат­ном окру­же­њу међу књи­га­ма пред­ста­ви­ли су се при­сут­ни „афо­те­ка­ри“ сво­јим афо­ри­зми­ма обја­вље­ним у Алма­на­ху. Тако су поред Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа афо­ри­зме чита­ли Миро­слав Сре­да­но­вић и Мио­драг Сто­шић, обо­ји­ца из Бео­гра­да, а поред наво­ђе­ња име­на пре­о­ста­лих 35 ауто­ра про­чи­тан је и по један њихов афо­ри­зам. На кра­ју је про­мо­ци­ја пре­ра­сла у при­јат­но ћаска­ње на тему афо­ри­зма и кари­ка­ту­ре и везе изме­ђу њих, а ауто­ри су гово­ри­ли и о неким сво­јим иску­стви­ма из ства­ра­лач­ког рада.

"Афотека 2" у Параћину

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Сло­бо­дан Срдић, Миро­слав Сре­да­но­вић и Мио­драг Стошић

Што се тиче „Афо­те­ке 2“, Пара­ћин је архи­ви­ран. И док изло­жба оста­је у Пара­ћи­ну, про­мо­ци­ја се у субо­ту 9. новем­бра сели у Сме­де­рев­ску Пала­на­ку у све­ча­ну салу Пала­нач­ке Гим­на­зи­је са почет­ком од 18 часова.

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Смедеревску Паланку

Гост и ујед­но дома­ћин про­мо­ци­је биће три­де­се­тјед­но­го­ди­шња Јеле­на Вучи­нић из Сме­де­рев­ске Палан­ке, која се нашла међу 38 ауто­ра Алма­на­ха и први пут сту­пи­ла на афо­ри­сти­чар­ску сце­ну у неком од штам­па­них изда­ња. Од дру­гих ауто­ра дола­зак су за сада наја­ви­ли Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Мио­драг Сто­шић, Коста (Срба) Павло­вић, Мићо Лукић и Пери­ца Јокић.

Дел­че­во, Бео­град, Пара­ћин, Сме­де­рев­ска Палан­ка… наста­ви­ће се…

„Афотека 2“ представљена у Београду

Престоничко представљање „Афотеке 2“

У при­јат­ном амби­јен­ту мул­ти­ме­ди­јал­не сале Уста­но­ве кул­ту­ре „Вук Кара­џић“ у Бео­гра­ду, у четвр­так 24. окто­бра 2013. годи­не, одр­жа­на је мул­ти­ме­ди­јал­на про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ са изло­жбом кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа и живом афо­ри­сти­чар­ском реч­ју засту­пље­них аутора

„Афотека 2“ представљена у Београду

Про­мо­ци­ју је у име Уста­но­ве кул­ту­ре „Вук Кара­џић“ отво­ри­ла Рад­ми­ла Сто­ја­но­вић, а затим су при­ре­ђи­ва­чи Мио­драг Сто­шић и Горан Радо­са­вље­вић и илу­стра­тор Сло­бо­дан Срдић крат­ко гово­ри­ли нешто више о Алма­на­ху и самом раду на њему. Вла­ди­ца Милен­ко­вић је поред свог крат­ког виђе­ња „Афо­те­ке 2“ про­чи­тао и извод из рецен­зи­је Гру­ја Лера, док је пре почет­ка чита­ња афо­ри­за­ма још један рецен­зент Срба Павло­вић, у Алма­на­ху пот­пи­сан као Коста Павло­вић, про­чи­тао сво­ју уво­ду реч књиге.

„Афотека 2“ представљена у Београду

По завр­шет­ку фор­мал­ног дела про­мо­ци­је, афо­ри­сти­ча­ри су по редо­сле­ду обја­вље­ним у књи­зи, од нај­ста­ри­јих ка нај­мла­ђим, редом изла­зи­ли пред публи­ку пока­зу­ју­ћи да нима­ло нису слу­чај­но поста­ли, а неки већ и били, део овог једин­стве­ног изда­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духовитих“.

„Афотека 2“ представљена у Београду

Миро­слав Сре­да­но­вић, Коста Павло­вић, Сло­бо­дан М. Сте­фа­но­вић, Мићо Лукић, Алек­сан­дар Кржа­вац, Пери­ца Јокић, Горан Радо­са­вље­вић, Деа­на Саи­ло­вић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Пави­ца Јова­но­вић Вељо­вић, Мио­драг Сто­шић и Јеле­на Вучи­нић су чита­њем сво­јих 15 обја­вље­них афо­ри­за­ма упот­пу­ни­ли „сли­ку“ Алма­на­ха за коју се у пра­вом сми­слу те речи побри­нуо Сло­бо­дан Срдић чије је осли­ка­ва­ње афо­ри­за­ма кари­ка­ту­ра­ма свих боја било изло­же­но на зидо­ви­ма ове мул­ти­ме­ди­јал­не сале дају­ћи јој и у овом слу­ча­ју пуно оправ­да­ње да се тако назива.

„Афотека 2“ представљена у Београду

Било је ту и ауто­ра који су по први пут обја­ви­ли сво­је афо­ри­зме у неком штам­па­ном изда­њу књи­ге, па су тако Деа­на Саи­ло­вић, Пави­ца Јова­но­вић Вељо­вић и Јеле­на Вучи­нић, како је при­ме­тио Срдић, упра­во биле нај­гла­сни­је и нај­е­не­грич­ни­је. Није их поко­ле­ба­ло ни то што су има­ле част да их поред при­сут­них зна­чај­них име­на засту­пље­них у Алма­на­ху из публи­ке слу­ша­ју и вете­ра­ни сати­ре ових про­сто­ра Саво Мар­ти­но­вић и Мили­во­је Јозић.

„Афотека 2“ представљена у Београду

А на самом кра­ју је уз музич­ку подло­гу фил­ма „Вал­тер бра­ни Сара­је­во“ откри­ве­но ко је Роберт Нима­ни, аутор крат­ких при­ча који се поја­вио на дру­штве­ној мре­жи Фејс­бук и гру­па­ма које оку­пља­ју сати­ри­ча­ре. Роберт Нима­ни је у ства­ри гла­вом и бра­дом Пери­ца Јокић који је под тим псе­у­до­ни­мом скре­нуо нескри­ве­ну пажњу, не само сати­ри­ча­ра, на свој рад који до сада није публиковао!

Након Дел­че­ва и Бео­гра­да на реду је Пара­ћин, род­ни град иде­је Алма­на­ха, у коме ће 4. новем­бра у Народ­ној библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“ бити пред­ста­вљен Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, а у гале­ри­ји библи­о­те­ке „У про­ла­зу“ отво­ре­на изло­жба кари­ка­ту­ра који­ма је Сло­бо­дан Срдић нацр­тао све оно што су афо­ри­сти­ча­ри има­ли да кажу.

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ је пред­ста­вљен у Маке­до­ни­ји у Дел­че­ву, у петак 20. сеп­тем­бра, на Фести­ва­лу афо­ри­зма и кари­ка­ту­ре „Пија­нец 2013“ који је одр­жан у окви­ру мани­фе­ста­ци­је „Пија­неч­ки­те дено­ви на сли­ва­та 2013“

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афо­те­ка 2“ на Фести­ва­лу афо­ри­зма и кари­ка­ту­ре у Делчеву

Дру­гу „Афо­те­ку“ је у цели­ни пред­ста­вио при­ре­ђи­вач, заступ­ник изда­ва­ча КУА „Арти­ја“ и гост фести­ва­ла из Срби­је – Вла­ди­ца Милен­ко­вић из Пара­ћи­на, који је потом зајед­но са дома­ћи­ном фести­ва­ла и јед­ним од „афо­те­ка­ра“ Миле­том Гјор­гји­јо­ским про­чи­тао по један афо­ри­зам свих ауто­ра који су се нашли међу 38 афо­ри­сти­ча­ра Алманаха.

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афо­те­ка 2“ пред­ста­вље­на у Дел­че­ву: Вла­ди­ца Милен­ко­вић (КУА „Арти­ја“)

Како је у Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ било засту­пље­но 6 ауто­ра афо­ри­за­ма из Маке­до­ни­је, ово је била при­ли­ка да се пред­ста­ве дома­ћој публи­ци као део јед­не цели­не која је обу­хва­ти­ла про­стор бив­ше Југо­сла­ви­је, осим Сло­ве­ни­је, и део јед­не књи­жев­не обла­сти која сва­ка­ко не зна за гра­ни­це – сати­ре у коа­ли­ци­ји са хумо­ром. Тако су се од маке­дон­ских ауто­ра број­ној публи­ци у Дел­че­ву пред­ста­ви­ли поред Миле­та Гјор­гји­јо­ског и Васил Толев­ски из Ско­пља и Лен­че Сто­и­ме­но­ва из Кочана.

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афо­те­ка 2“ пред­ста­вље­на у Дел­че­ву: Миле Гјор­гји­јо­ски и Васил Толевски

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афо­те­ка 2“ пред­ста­вље­на у Дел­че­ву: Лен­че Стоименова

Поред усме­ног пред­ста­вља­ња „Афо­те­ке 2“ публи­ка је могла на изло­жбе­ном паноу да види при­ка­зе 38 кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа из Сме­де­ре­ва који­ма је илу­стро­вао афо­ри­зме исто толи­ко ауто­ра, где је сва­ка кари­ка­ту­ра била пот­пи­са­на одре­ђе­ним афо­ри­змом. Убу­ду­ће ће све кари­ка­ту­ре, ово­га пута у коло­ру и на већем фор­ма­ту, бити изла­га­не уз сва­ку сле­де­ћу про­мо­ци­ју Алма­на­ха, где год то буде било могуће.

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афо­те­ка 2“ пред­ста­вље­на у Дел­че­ву: Кари­ка­ту­ре Сло­бо­да­на Срдића

Зајед­нич­но за прву и дру­гу „Афо­те­ку“, поред 16 истих ауто­ра, је то што је прва про­мо­ци­ја одр­жа­на упра­во у Деле­че­ву, у Дому кул­ту­ре АСНОМ.

Поред Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа „Афо­те­ку 2“ су при­ре­ди­ли, као и прву: Горан Радо­са­вље­вић, вла­сник и уред­ник интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“, који је ујед­но важи за суи­зда­ва­ча, и Мио­драг Сто­шић орга­ни­за­тор деша­ва­ња под нази­вом „Шири­мо оптимизам!“.

[box]

НАГРАДЕ СА КОНКУРСА НА ТЕМУ „ПАЗИ, ШЉИВА“

Изло­же­не кари­ка­ту­ре из Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ биле су само део изло­жбе отво­ре­не пово­дом кон­кур­са на тему „Пази, шљи­ва“, где је Гран при награ­ду добио Бла­же Доку­лев­ски (Маке­до­ни­ја), награ­ду „Злат­но буре“ Ива­и­ло Цвет­ков (Бугар­ска), награ­ду „Сре­бр­но буре“ Саша Дими­три­је­вић (Срби­ја) и награ­ду „Брон­за­но буре“ Јов­че Савов (Бугар­ска). Док су на исту тему за афо­ри­зме награ­де „Злат­но“, „Сре­бр­но“ и „Брон­за­но буре“ доби­ли Алек­сан­дар Чотрић (Срби­ја), Вељ­ко Рај­ко­вић (Црна Гора) и Миро­слав Сре­да­но­вић (Срби­ја), а дипло­ме Екрем Мацић (Босна и Хер­це­го­ви­на) и Ристо Фил­чев­ски (Маке­до­ни­ја). Исте вече­ри посеб­не награ­де за трај­ну вред­ност уру­че­не су Јор­дан Поп Или­е­ву за допри­нос на пољу кари­ка­ту­ре и Васи­лу Толев­ском за афо­ри­зам, обо­ји­ца из Македоније.

[/box]