Књига српског афоризма „Један за све“

„Један за све“ је назив књи­ге срп­ског афо­ри­зма која садр­жи афо­ри­зме и мисли 500 ауто­ра по избо­ру при­ре­ђи­ва­ча Гора­на Радо­са­вље­ви­ћа, афо­ри­сти­ча­ра из Бео­гра­да. Књи­га је обја­вље­на у авгу­сту 2016. годи­не као 18. књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја.

Књи­га „Један за све“ садр­жи већи­ном афо­ри­зме ауто­ра савре­ме­ног срп­ског афо­ри­зма, а међу њима и оних који то још нису ове­ко­ве­чи­ли књи­гом или никад неће, већ то што пишу пла­си­ра­ју путем интер­не­та, тј. дру­штве­них мре­жа. Поред тога, књи­га је обо­га­ће­на и мисли­ма које при­па­да­ју позна­тим књи­жев­ни­ци­ма, који по вока­ци­ји нису били сати­ри­ча­ри или афо­ри­сти­ча­ри, и дру­гим лич­но­сти­ма, као што су: Миро­слав Мика Антић, Иво Андрић, Мати­ја Бећ­ко­вић, Нико­лај Вели­ми­ро­вић, Ста­ни­слав Вина­вер, Јован Дучић, Добри­ца Ерић, Вла­де­та Јеро­тић, Јован Јова­но­вић Змај, Момо Капор, Вук Кара­џић, Дани­ло Киш, Сима Милу­ти­но­вић Сарај­ли­ја, Бран­ко Миљ­ко­вић, Рас­т­ко Нема­њић (Све­ти Сава), Доси­теј Обра­до­вић, Бори­слав Пекић, Петар Петро­вић Његош, Јован Попо­вић Сте­ри­ја, Љуби­во­је Ршу­мо­вић, Мех­мед Меша Сели­мо­вић, Сте­ван Сре­мац, Гој­ко Стој­че­вић (Патри­јарх срп­ски Павле), Нико­ла Тесла, Милош Црњан­ски, Тадеј Штр­бу­ло­вић (Отац Тадеј) и дру­ги. А ту су и неза­о­би­ла­зни: Бра­ни­слав Нушић, Петар Кочић, Јован Хаџи-Костић, Душко Радо­вић, Вла­ди­мир Була­то­вић Виб, Дра­ги­ша Каши­ко­вић,..

Ина­че, као што се може при­ме­ти­ти по име­ни­ма, књи­га није дефи­ни­са­на само по наци­о­нал­ној при­пад­но­сти, већ и по гео­граф­ској, јер су засту­пље­ни и ауто­ри који су ства­ра­ли у Срби­ји, али било је и слу­ча­је­ва да су неки од ауто­ра сами хте­ли да буду део ове књи­ге као при­пад­ни­ци дру­гих наро­да.

Прва и до сада једи­на про­мо­ци­ја књи­ге „Један за све“ одр­жа­на је 17. сеп­тем­бра 2016. годи­не, у кући Ђуре Јак­ши­ћа у Бео­гра­ду.

Афо­ри­сти­чар Срба Павло­вић је о овој књи­зи пово­дом про­мо­ци­је запи­сао:

„Гора­но­ва књи­га, која је упра­во пред нама, није оно што се, тек само на први поглед хва­та – обич­на збир­ка са сто­ти­нак стра­ни­ца. Дебљи­на књи­ге у ова­квим слу­ча­је­ви­ма није пре­суд­на… Није про­блем ни про­сеч­ном чита­о­цу, да већ овлаш листа­њем види да се ради о озбиљ­ном књи­жев­ном поду­хва­ту… На кра­ју, у рези­меу рецен­зи­је о јед­ној, тако­ђе, на око малој књи­зи, про­фе­сор др Жар­ко Тре­бје­ша­нин гово­ре­ћи о само јед­ном афо­ри­зму закљу­чу­је како је то квин­те­сен­ци­ја томо­ва књи­га и обим­них антро­по­ло­шких и соци­јал­ноп­си­хо­ло­шких сту­ди­ја… Гора­но­ва књи­га, Један за све, са поје­ди­ним афо­ри­змом, чини све­о­бу­хва­тан опус сва­ког од пет сто­ти­на овде засту­пље­них ауто­ра, у чему нала­зим спе­гу са резо­ни­ма про­фе­со­ра Тре­бје­ша­ни­на… Ако бисмо гле­да­ли по бро­ју афо­ри­за­ма (500), књи­га пред­ста­вља јако озбиљ­ну и обим­ну збир­ку. По кри­те­ри­ју­му при­ре­ђи­ва­ча и ква­ли­те­ту ода­бра­них афо­ри­за­ма, рађе­на је апсо­лут­но пре­ма анто­ло­гиј­ским мери­ли­ма. Међу­тим, по бро­ју засту­пље­них ауто­ра (500), вид­но је да се ради о Пано­ра­ми срп­ског афо­ри­зма… Поред ове три књи­ге у јед­ној, додао бих и четвр­ту, а то је понај­пре Реги­стар име­на и пре­зи­ме­на ауто­ра срп­ског афо­ри­зма. Дакле, ради се нај­ма­ње о чети­ри књи­ге у јед­ној – а то је квин­те­сен­ци­ја томо­ва књи­га и обим­них антро­по­ло­шких и соци­јал­ноп­си­хо­ло­шких сту­ди­ја.

О Гора­ну као при­ре­ђи­ва­чу, нема потре­бе мно­го гово­ри­ти, а они који нису има­ли сре­ће да га упо­зна­ју, лепа при­ли­ка да га виде и чују њего­ву живу умет­нич­ку реч… да раз­ме­не по коју… да се сли­ка­ју, што да не. Додај­мо још и ово: Горан је, поред књи­ге која је пред нама, и сво­је две обим­не књи­ге афо­ри­за­ма, сти­гао да, као први човек Лиге духо­ви­тих, при­ре­ди, годи­на за годи­ном, и три Алма­на­ха… И нека вас не изне­на­ди, ако на Пла­ка­ту овог Дома уско­ро буде­те про­чи­та­ли: Горан Радо­са­вље­вић, про­мо­ци­ја књи­ге Дечи­јих афо­ри­за­ма. Млад, а тако пло­дан, посеб­но на дру­штве­ном пла­ну – пра­ви отац савре­ме­ног срп­ског афо­ри­зма…“

Срба Павло­вић

О самом настан­ку књи­ге нај­бо­ље гово­ри пред­го­вор при­ре­ђи­ва­ча:

ЗА СВЕ

Када у Срби­ји започ­не­те раз­го­вор са неким кога не позна­је­те, прво ћете га пита­ти како је, па шта има, где се при том не мисли шта саго­вор­ник заи­ста има, већ шта се ради, где се при том не мисли шта саго­вор­ник заи­ста ради, већ шта се деша­ва, а што њега нај­ви­ше зани­ма. Он, или она, ће вам врло брзо откри­ти сва сво­ја инте­ре­со­ва­ња. Сле­де­ћи корак је пита­ње да ли можда зна оне које зна­те и ви. Ако ту про­на­ђе­те зајед­нич­ке при­ја­те­ље, на помо­лу је озбиљ­но при­ја­тељ­ство. Пита­ње о томе шта зна­те иде на кра­ју, или се уоп­ште не поста­вља, тј. то и није толи­ко бит­но, сем ако он, или она, не зна неког из врха вла­сти, па му зна­ње и није потреб­но. Тако се јед­ном мени деси­ло да се загла­вим у дру­гом кру­гу раз­го­во­ра са јед­ним коле­гом по перу након што сам га питао да ли зна моје при­ја­те­ље афо­ри­сти­ча­ре Мића Мамли­ћа и Бошка Марин­ко­ви­ћа. Било ми је тешко да дођем до пита­ња шта зна, кад њих не зна. Деша­ва­ло се и мени да не знам неког коле­гу, или неки добар афо­ри­зам, и да тако оста­нем осра­мо­ћен. Да ми се то више не би пона­вља­ло, решио сам да се уса­вр­шим у овој обла­сти јер афо­ри­зам заи­ста волим. То није била гаран­ци­ја да ћу успе­ти, али вре­де­ло је поку­ша­ти. Упра­во је то био мотор-покре­тач и за ову књи­гу. Мно­го сам нау­чио раде­ћи на њој, како о афо­ри­зму тако и о живо­ту уоп­ште, а пре свих од Мило­ва­на Или­ћа Мини­мак­са, Мила­на Бешти­ћа, Србе Павло­ви­ћа, Алек­сан­дра Баљ­ка… Сва­ка­ко, ове књи­ге не би било да ми у њеној реа­ли­за­ци­ји нису пома­га­ли Раде Јова­но­вић, Вита Тео­фи­ло­вић, Жељ­ко Мар­ко­вић, Јово Нико­лић, Пери­ца Јокић, Горан Мра­кић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић. Књи­га пред­ста­вља захвал­ни­цу сви­ма њима. „Један за све” је књи­га срп­ског афо­ри­зма и није анто­ло­ги­ја, нити је анто­ло­гиј­ска, (ко сам ја да о томе судим) већ, по мом избо­ру, пред­ста­вља нај­бо­ље афо­ри­зме 500 нај­бо­љих ауто­ра. То није кона­чан број срп­ских афо­ри­сти­ча­ра. Ако живи­те, или дуже бора­ви­те у Срби­ји, чини­ће вам се да је сва­ки Србин у ства­ри афо­ри­сти­чар јер дру­га­чи­је неће­те моћи да обја­сни­те себи како су Срби опста­ли у свим тешким вре­ме­ни­ма у који­ма су живе­ли сем да су мора­ли бити окре­ну­ти хумо­ру и сати­ри. Гото­во да сви Срби пишу, или су изре­кли бар један афо­ри­зам. Тај број срп­ских афо­ри­сти­ча­ра је један од разло­га који може да потвр­ди да је срп­ски афо­ри­зам на тро­ну свет­ског афо­ри­зма. Ипак, вели­чи­на јед­ног наро­да се не мери бро­јем, као што се вели­чи­на чове­ка не мери ста­сом. Њего­ва мера је коли­чи­на инте­ли­ген­ци­је и врли­не које посе­ду­је. Забо­ра­ви­те број, обра­ти­те пажњу на садр­жај књи­ге и надам се да ћете спо­зна­ти вели­чи­ну срп­ског наро­да. На кра­ју, ако вам се избор афо­ри­за­ма не сви­ђа, као и сам кон­цепт један аутор – један афо­ри­зам, поку­шај­те да сами при­ре­ди­те јед­ну слич­ну књи­гу. Није тешко. Мени је тре­ба­ло шест годи­на. Можда ће вама тре­ба­ти мање? Ето, толи­ко од мене. Желим вам да ужи­ва­те сва­ки пут када се буде­те вра­ти­ли овој књи­зи.

Горан Радо­са­вље­вић

СПИСАК АУТОРА ПО АЗБУЧНОМ РЕДУ:

А
Ађан­ски Павле
Алек­сић Т. Горан
Андре­јић Дејан
Андрић Бора
Андрић Иво
Андрић Ната­ша
Анђел­ко­вић Сла­во­љуб
Анкић Сла­ви­ца
Антић Алек­сан­дар
Антић Бран­ко Гулит
Антић Мир­ја­на
Антић Миро­слав Мика
Арсић Јован Јов­че
Арсић Ста­ни­слав
Б
Бајић Дане
Бајц Јован
Баљак Алек­сан­дар
Бан­дуљ Бра­ти­слав
Бањац Маја
Баса­ло Миле
Белић Пуни­ша
Берић Мила­дин
Бећ­ко­вић Мати­ја
Бецић Радо­ји­ца
Беше­вић П. Сте­ван
Бештић Милан
Бзди­лик Сте­во
Бибин Мило­рад
Бије­лић Див­на
Бје­ко­вић Вој­ко
Бла­го­је­вић Дра­ган
Бла­жић Недиљ­ко
Бла­жић Радо­је
Бог­да­но­вић Бојан
Бог­да­но­вић Бори­слав
Бог­да­но­вић Зоран
Богић Бане
Божо­вић Гој­ко
Боји­чић Ради­во­је Лале
Бол­терс Миро­слав Мишел
Боро­ви­на Небој­ша
Боров­ни­ца Зла­то­мир
Бошко­вић Вуко­ман
Бра­ло­вић Љиља­на
Буква Јасми­на
Була­то­вић Вла­ди­мир Бучи
Була­то­вић Вла­ди­мир Виб
Бунар­џић Дра­ган
Бутрић Милан
В
Васи­ље­вић Божи­дар
Васић Или­ја
Васић Сла­во­мир
Вели­ми­ро­вић Нико­лај
Вељан­чић Љуби­ша
Вељин Јован Мокрин­ски
Вељ­ко­вић Миха­и­ло
Вељо­вић Мило­је
Вељо­вић Пави­ца
Весе­ли­нов Или­ја
Весе­ли­но­вић Сил­ва­на
Вида­чић Дра­гу­тин
Вина­вер Ста­ни­слав
Вите­зо­вић Мило­ван
Вишњић Милан
Влај­ко­вић Милан
Вој­во­дић Душан Бир­џа
Вој­во­дић Сло­бо­дан
Воји­са­вље­вић Мио­драг Миша
Вржи­на Мило­ван
Вуја­нић Миха­и­ло
Вујић Жив­ко
Вуј­но­вић Мило­рад
Вујо­вић О. Љубо­мир
Вука­со­вић Милан
Вуко­ма­но­вић Бори­во­је
Вуле­тић Сини­ша
Вулић Дра­ган
Вуче­тин Иван
Вуче­тић Ненад
Вуч­ко­вић Д. Живо­ти­је
Г
Гаври­ло­вић Жив­ко
Гаври­ло­вић Пре­драг Пеђа
Гај­да­ше­вић Весе­лин
Гајић Слав­ко
Гаће­ша Горан
Гли­го­ри­је­вић Вук
Гли­шо­вић Живан
Гој­ко­вић Здрав­ко
Гол­ман Веско
Грбо­вић Мил­ко
Грги­че­вић Мар­ко
Гру­јић Љуби­сав Гру­ја
Гузи­на Ран­ко
Д
Дако­вић Огњен
Дамја­но­вић Ради­во­је Рале
Дам­ња­но­вић Игор Бра­ца Диб
Дан­гу­бић Ради­во­је Рат­ко
Дара­бош Сини­ша
Деве­так М. Алек­сан­дар
Ден­чић Весна
Ден­чић Живо­јин
Деспо­то­вић Мили­јан
Дими­три­је­вић Дејан Мита
Дими­три­је­вић Миро­слав
Димов­ски Едвард
Дин­чић Срђан
Добро­са­вље­вић Алек­сан­дар
Доган­џић Ацо
Доде­ро­вић Зоран
Док­на Горан
Дра­ги­ће­вић Мом­чи­ло
Дра­ми­ћа­нин Вла­ди­мир
Дре­кић Дали­бор
Дуло­вић Мир­ко
Дучић Јован
Дучић Сло­бо­дан
Ђ
Ђако­но­вић Пре­драг
Ђапо Мир­ја­на
Ђер­го­вић Раде
Ђерић Митар Лаки
Ђокић Бра­ни­слав Кан
Ђокић В. Ради­ша
Ђор­ђе­вић Дали­бор
Ђор­ђе­вић Дејан
Ђор­ђе­вић Душан
Ђор­ђе­вић Миро­слав
Ђуза Жив­ко
Ђука­но­вић Мило­мир
Ђур­ђев Милош
Ђурић А. Све­ти­слав
Ђурич­ко­вић Милу­тин
Ђури­шић Вла­ди­мир
Ђуро­вић Зоран
Е
Ерде­ља­нин Анђел­ко
Ерић Добри­ца
Ж
Жива­ди­но­вић Дра­ган Гиле
Жива­но­вић Милан
Жива­но­вић Сло­бо­дан
Жив­ко­вић Зоран
Жив­ко­вић Мла­ђан
Жив­ко­вић Ненад
Жив­ко­вић Нико­ла
Жив­ко­вић Саша
Живо­ји­но­вић Мића
Жигић П. Мир­ко
Жикић Живан
Жикић Сло­бо­дан
Жубор­ски Миљен­ко
Жугић Рамо­на
З
Забла­ћан­ски Анђел­ко
Закић Рас­т­ко
Зече­вић Добри­во­је
И
Иван­ко­вић Горан
Ива­шта­нин Небој­ша
Ивић Дра­ги
Илић Бори­слав
Илић Дра­ган
Илић Љубо­мир
Илић Милан Маја
Илић Мило­ван Мини­макс
Илић М. Нешко
Ј
Јаго­дић Радо­мир Рашо
Јако­вље­вић Мла­ден
Јан­ко­вић А. Мили­во­је
Јан­ко­вић Нико­ла
Јан­ко­вић Сло­бо­дан
Јевре­мо­вић Иван
Јев­тић Ради­во­је Јен­ки
Јев­то­вић Мило­ван
Јелен­ко­вић Душан
Јели­кић Бран­ко
Јере­мић Љуби­ша
Јеро­тић Вла­де­та
Јова­но­вић Бра­ни­слав Бане
Јова­но­вић Веро­љуб
Јова­но­вић Дими­три­је
Јова­но­вић Жики­ца Чичак
Јова­но­вић Жељ­ко Желе
Јова­но­вић Јован Змај
Јова­но­вић М. Зоран
Јова­но­вић Раде
Јова­но­вић Сла­ви­ца
Јова­но­вић Срђан
Јови­ће­вић Вла­ди­мир Јов
Јови­чић Саша Екс
Јозић Мили­во­је
Јојић Миле­на
Јокић Дра­гу­тин
Јокић Пери­ца
Јок­си­мо­вић Лука Бар­бат
Јоцић Дра­го­слав
Јоцић Мића
К
Канач­ки Јеле­на
Капор Момо
Кара­лић Дра­ган
Кара­пе­тро­вић Дани­ло
Кара­џић Вук
Кара­џић Нада
Каши­ко­вић Дра­ги­ша
Киш Дани­ло
Кла­ни­ца Јадран
Кља­јић Горан
Кне­же­вић Божи­дар
Кне­же­вић Мла­до­мир
Кне­же­вић Радо­ва­но­вић Сне­жа­на
Кова­че­вић Р. Зоран
Кова­че­вић Павле
Којић Сте­ван
Кон­стан­ди­но­вић Н. Бран­ко
Копри­ви­ца Мом­чи­ло
Косо­вић Рај­ко
Коста­ди­нов Бра­ти­слав
Костић Зво­ни­мир Палан­ски
Костић Сели­мир
Коцић Дани­ло
Кочић Петар
Кра­гу­је­вић Јован
Кра­гу­љац Петар
Крај­шић Србо­слав Срба
Кри­шан Игор
Крстић Дејан Крле
Кујун­џић Јеле­на
Кулић Жив­ко
Кури­џа Милан
Л
Лаза­ре­вић Г. Миле
Лаза­ре­вић Мио­драг
Лаза­ре­вић Петар
Лаза­ров Дра­ган
Лазић Петар
Лај­ко­вић Сер­ги­је
Лаки­ће­вић Дра­го­љуб
Лали­чић Пеко
Лало­вић Ран­ко
Лати­но­вић Ђор­ђе
Леро Гру­јо
Лопи­чић Дејан
Лујак Тама­ра
Лукић Мићо
Љ
Љубе­но­вић Бојан
Љубо­ми­ро­вић Миро­љуб
Љушко­вић Бешир
М
Мажу­ра­нић Ива
Мак­си­мо­вић Десан­ка
Мак­си­мо­вић Љубо­мир
Мак­си­мо­вић Ненад
Мал­ба­ша Гој­ко
Мале­ше­вић Веро­сла­ва
Мали Слав­ко
Мали­че­вић Дра­га­на
Мамлић Мићо
Маму­тај Амет Лари
Ман­дић Гој­ко
Ман­дић Душан Ман­да
Маној­ло­вић Љуби­ша
Марин Б. Дан­ко
Марин­ко­вић Бошко
Мари­са­вље­вић Мио­драг
Марић Божо
Мар­ја­но Алек
Мар­ја­но­вић Бодин
Мар­ја­но­вић Вели­бор
Мар­ја­но­вић Јукић Васка
Мар­ја­но­вић Мило­рад Маро­на
Мар­ков Сава
Мар­ко­вић Жељ­ко
Мар­ко­вић Или­ја
Мар­ко­вић Мари­на Ари­сто
Мар­ко­вић Миро­слав
Мар­ко­вић Нико­ла Хари
Мар­ко­вић Пре­драг
Мар­ко­вић Томи­слав
Мар­ти­но­вић Саво
Мар­ти­но­вић Сла­ђан Буков­ски
Мате­јић Дра­ган
Мати­ја­ше­вић Дејан
Матић Зоран Мазос
Матић Србо­бран
Машић Дани­ца
Медар Жар­ко
Меми­ше­вић Бра­ца
Мијај­ло­вић Душан Адски
Мијал­ко­вић Алек­сан­дар
Мику­ло­вић Љуби­ша
Мила­но­вић Алек­сан­дар
Мила­то­вић Милош Бато
Милен­ко­вић Алек­сан­дар
Милен­ко­вић Вла­ди­ца
Милен­ко­вић Мла­де­но­вић Јеле­на
Миле­тић Бобан Бап­си
Миле­тић Саша
Мили­во­је­вић Милан
Мили­во­је­вић Милен
Мили­са­вље­вић Љубо­мир
Мили­ће­вић Весе­лин
Мило­ва­но­вић Жар­ко
Мило­ва­но­вић Мило­рад Микан
Мило­ва­но­вић Саша
Мило­је­вић Дејан
Мило­је­вић Пре­драг
Мило­са­вље­вић Тимо­шен­ко
Мило­ше­вић Дамир
Милу­ти­но­вић Сима Сарај­ли­ја
Миљ­ко­вић Бран­ко
Миљ­ко­вић Дра­ган
Минић Дра­гу­тин Кар­ло
Мира­но­вић Мијо Гроф
Мир­ко­вић М. Мило­рад
Митов­ски Милан­че
Митро­вић Бори­слав
Митро­вић Дра­го­слав
Митро­вић Милу­ни­ка
Митро­вић Митар
Митро­вић Слав­ко
Мић­ко­вић Рад­ми­ло
Миха­и­ло­вић Срђан
Михај­ло­вић Ивко
Михај­ло­вић Ј. Милан
Михај­ло­вић Љуби­ша
Михај­ло­вић Мом­чи­ло
Мишић Дра­го­слав
Мишко­вић Горан
Мишнић Весе­лин Лари
Мла­де­но­вић Бого­љуб
Мла­де­но­вић Филип
Мла­ђе­но­вић Милу­тин
Мра­кић Горан
Мудрин­ски Душан
Мутав­џић Алек­сан­дар
Н
Настев­ски Ана­стас
Настић Мика
Недељ­ко­вић Зоран Жира­вац
Нема­њић Рас­т­ко
Нена­дић Вида
Несто­ро­вић Ненад
Несто­ро­вић Нинус
Ники­то­вић Милан
Нико­лић Дра­го­љуб Дуре
Нико­лић Живо­мир Жика
Нико­лић Зоран Мали
Нико­лић Зоран Зозон
Нико­лић Јово
Нико­лић Ненад
Нико­лић Радо­је
Нова­ко­вић Алек­сан­дар
Нова­ко­вић Ч. Рај­ко
Нушић Бра­ни­слав
О
Обра­до­вић Доси­теј
Обре­но­вић Милад
Обре­но­вић Ната­ли­ја
Огња­но­вић Дра­ган
Огња­но­вић Или­ја Абу­ка­зем
Осто­јић Мила­дин
Ота­ше­вић Ђор­ђе
П
Павић Алек­сан­дар
Павић Антић Вера
Пав­ко­вић Јеле­на
Павло­вић Дра­ги­ша Расин­ски
Павло­вић Милан
Павло­вић Миро­слав
Павло­вић Србо­љуб Срба
Пајо­вић Милен­ко
Пан­ду­ро­вић Дра­ги­ша Гиле
Пан­тић Милан
Пан­тић Ненад
Папеш Раша
Папеш Урош
Пата­ко­вић Дејан
Пау­но­вић Андре­ја
Пејић Милу­тин
Пекић Бори­слав
Пет­ко­вић Раде
Петро­вић М. Душко
Петро­вић Мило­ван Вер­кин
Петро­вић Петар Његош
Пешић Нико­ла
Пивља­нин Ран­ко
Пиљак Радо­ван
Пје­вић Пре­драг
Попо­вић Боран
Попо­вић Јован Сте­ри­ја
Попо­вић Т. Зоран
Попо­вић Чар­на
Пре­ле­вић Бра­ни­слав
Пуа­ча Душан
Пут­ник Бори­слав Пуб
Р
Раден­ко­вић Дра­го­мир
Раде­но­вић Дра­ган Рај­ко
Радло­вић Недељ­ко
Радо­ва­но­вић Душко
Радо­ва­но­вић Мили­во­је
Радо­ва­но­вић С. Дра­го­мир
Радо­вић Душан Душко
Радо­са­вље­вић Горан
Радо­са­вље­вић Миха­и­ло
Раи­че­вић Мари­на
Раје­вић Бојан
Раји­чић Дра­ган
Ран­кић Зоран
Ран­ков Мило­рад
Рашу­ла Пре­драг
Рибар Бра­ни­слав
Ристић Вла­ди­мир
Ристић Вој­кан
Ристић Дејан
Ристић Милош
Ристић Ради­во­је
Ристић Рад­ми­ло
Риста­но­вић Радо­ван
Росић Миро­слав
Рука­ви­на Јован
Русо­вић Дра­го­љуб Жива Жуљ
Ршу­мо­вић Љуби­во­је
С
Саи­ло­вић Деа­на
Самар­џић Дар­ко Кодар
Сели­мо­вић Мех­мед Меша
Симе­у­но­вић Срђан Сен­дан
Симић Зоран Зокс
Симић Нико­ла
Симић Р. Милан
Симић Сло­бо­дан
Симо­вић Зоран
Симо­но­вић Алек­сан­дар
Симо­но­вић Воји­слав
Сокић Вла­дан
Спа­со­је­вић Зоран
Спа­со­је­вић Мили­ја
Сре­да­но­вић Миро­слав
Сре­мац Сте­ван
Срећ­ко­вић Ива­на
Ста­мен­ко­вић Јова­но­вић Сне­жа­на
Ста­ни­са­вље­вић Момир
Стан­ко­вић Зве­зда­на
Стан­ко­вић Миле
Стан­ко­вић Ц. Нико­ла
Ста­но­је­вић Зоран
Ста­но­је­вић С. Зоран
Ста­но­је­вић Или­ја Лиле
Стар­че­вић Душан
Сте­вић Р. Сте­ван
Сте­фа­но­вић М. Сло­бо­дан
Стје­ља Ана
Сто­ја­ди­но­вић Алек­сан­дар
Сто­ја­ди­но­вић Г. Јован
Сто­ји­чић Сте­ван
Стој­ков Ник­че­вић Олга
Стој­ко­вић Мил­ко
Стој­че­вић Гој­ко
Сто­шић Мио­драг
Т
Тадић Вери­ца
Тасић Мио­драг
Тео­фи­ло­вић Вито­мир
Тесла Нико­ла
Тија­нић Бојан
Тил­гер Радо­слав
Тодо­ров Милан
Толев­ски Васил
Томић Мио­драг Сту­блин­ски
Томић О. Бран­ко
Томић Ста­ни­слав
Тоф­че­вић Дејан
Трај­ко­вић Бори­сав
Три­ву­но­вић Војин
Трум­пић Воји­слав
Тума­рић М. Мића
Туца­ко­вић Зоран
Туцо­вић Митар
Ћ
Ћалић Вла­ди­мир
Ћир­ко­вић Михај­ло
Ћиро­вић Бран­ко Ћиро
Ћори­лић Љубо­мир
Ћори­лић Ненад
Ћосић Милан
Ћула­фић Влај­ко
Ф
Фили­по­вић Дали­бор Филип
Фили­по­вић Живо­та
Фили­по­вић Сто­ја­дин
Х
Хаба­зин Дар­ко Дакс
Хаџи-Костић Јован
Хаџи-Манић Рад­ми­ло
Хни­лич­ка Мир­ја­на
Ц
Цвет­ко­вић Милан
Цвет­ко­вић Павле
Цекић Јасми­на
Црн­че­вић Бра­ни­слав Бра­на
Црњан­ски Милош
Ч
Чан­чар Пет­ко
Чоба­но­вић Игор
Чој­чић Зоран
Чопа Миро­слав
Чотрић Алек­сан­дар
Ш
Шачић М. Мир­сад
Шашић Дра­ган
Шестић Огњен
Шефер Ђура Сре­мац
Шија­ков Невен
Шишма­но­вић Кеп­чи­ја Дали­бор­ка
Штр­бац В. Мићо
Штр­бу­ло­вић Томи­слав
Шућин Дими­три­је
Шушић Дра­ган

, , , ,

О... КУА Артија

Књижевно-уметничка асоцијација "Артија" је невладино и непрофитно удружење са седиштем у Параћину, које се бави остваривањем циљева у области књижевности, уметности и културе и делује на територији Републике Србије. Основано је 29. фебруара 2012. године.