Друга књига ретроспективе Жикишоновог конкурса

„Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2014-2015-2016“ је дру­га књи­га награ­ђе­них и запа­же­них радо­ва са кон­кур­са посве­ће­ном Живо­ји­ну Павло­ви­ћу Жики­шо­ну, у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“.

Књи­га „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2014-2015-2016“, 19. по реду у Библи­о­те­ци Арти­ја, као и прет­ход­ни збор­ник поред нај­бо­љих радо­ва са кон­кур­са садр­жи крат­ке освр­те на одр­жа­не Фести­ва­ле сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон“ у годи­на­ма које обу­хва­та књига.

У овом збор­ни­ку је обја­вљен 131 афо­ри­зам 37 ауто­ра, 14 при­ча 13 ауто­ра и 7 песа­ма 6 ауто­ра, а засту­пље­но је укуп­но 46 ауто­ра из Срби­је, Хрват­ске, Црне Горе, Босне и Хер­це­го­ви­не, Маке­до­ни­је и Сло­ве­ни­је, или украт­ко, из целе бив­ше Југо­сла­ви­је. Поред њих, ту си и три ауто­ра кари­ка­ту­ра које су биле тема за афо­ри­зам за спе­ци­јал­ну награ­ду „Зоран Матић Мазос“: Живо­јин Павло­вић Жики­шон, Зоран Матић Мазос и Нико­ла Оташ, који је нажа­лост у међу­вре­ме­ну преминуо.

Спи­сак ауто­ра афо­ри­за­ма, песа­ма и при­ча по азбуч­ном реду:

Андре­јић, Дејан (Кру­ше­вац)
Антић, Алек­сан­дар (Ниш)
Вељо­вић, Мило­је (Бео­град)
Вељо­вић, Пави­ца (Сур­чин)
Вла­хо­вић, Вла­ди­слав (Под­го­ри­ца / Црна Гора)
Вушко­вић, Нико­ла (Леско­вац)
Гаври­ло­вић, Жив­ко (Рум­ска, Шабац)
Гај­да­ше­вић, Весе­лин Шљар­ков (Феке­тић)
Гата­ли­ца, Горан (Загреб / Хрватска)
Гаћи­на, Иван (Задар / Хрватска)
Динић, Вла­дан (Пара­ћин)
Доде­ро­вић, Зоран (Нови Сад)
Ђако­но­вић, Пре­драг (Пан­че­во)
Ђор­ђи­јо­ски, Миле (Дел­че­во / Македонија)
Ђуза, Жив­ко (Подра­шни­ца, Мрко­њић Град / Р. Срп­ска, БиХ)
Жуњић, Дар­ко Батан (Под­го­ри­ца / Црна Гора)
Јова­но­вић, Зоран М. (Леско­вац)
Колак, Дра­ган (Тител)
Косо­вић, Вишња (Хер­цег-Нови / Црна Гора)
Коста­ди­нов, Бра­ти­слав (Кру­ше­вац)
Кри­шан, Игор (Зре­ња­нин)
Кујун­џић, Јеле­на (Мајур, Шабац)
Лаза­ре­вић, Мио­драг (Пожа­ре­вац)
Љуби­чић, Чедо­мир (Бео­град)
Мар­ко­вић, Жељ­ко (Чачак)
Мај­хе­нич, Изток (Љубља­на / Словенија)
Мак­сић, Сла­ви­ца (Бео­град)
Мате­јић, Дра­ган (Кру­ше­вац)
Мацић, Екрем (Коњиц / БиХ)
Мијај­ло­вић, Душан Адски (Ниш)
Мили­ће­вић, Весе­лин (Врбас)
Миљ­ко­вић, Мар­ко (Кра­гу­је­вац)
Несто­ро­вић, Нинус (Нови Сад)
Нико­лић, Бојан (Јаго­ди­на)
Павло­вић, Миро­слав (Крње­во)
Про­да­но­вић, Жив­ко (Загреб / Хрватска)
Пушка­рић, Миле (Зре­ња­нин)
Радо­са­вље­вић, Горан (Бео­град)
Рашу­ла, Пре­драг Н. (Брч­ко / Брч­ко Дистрикт, БиХ – Срем­ска Митровица)
Ристић, Дејан (Кру­ше­вац)
Сре­да­но­вић, Миро­слав (Бео­град)
Стр­ни­ша, Емил (Сплит / Хрватска)
Ћур­чин, Вито­мир (Зре­ња­нин)
Фил­чев­ски, Ристо (Стру­ми­ца / Македонија)
Хали­ло­вић, Абду­рах­ман Ахил (Рије­ка / Хрватска)
Шар­че­вић, Сте­ван (Субо­ти­ца)

При­ре­ђи­вач и уред­ник и ове дру­ге ретро­спек­ти­ве Жики­шо­но­вог кон­кур­са је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, сати­ри­чар и уред­ник „Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон“.

Инфор­ма­ци­је о про­да­ји и наруџ­би­ни књи­ге могу се доби­ти путем елек­трон­ске адре­се: artija.kua@gmail.com.