Промоција "Мачка без једне ципеле"

Параћинска турнеја Миодрага Стошића

У уто­рак 11. мар­та 2014. годи­не Гале­ри­ја Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин било је место пред­ста­вља­ња књи­ге „Мач­ка без јед­не ципе­ле“, збир­ке при­ча Мио­дра­га Сто­ши­ћа, а само пар сати касни­је на неко­ли­ко сто­ти­на мета­ра ода­тле у Рок клу­бу „Масон“ исти аутор је одр­жао вече stand up комедије

Про­мо­ци­ја књи­ге „Мач­ка без јед­не ципе­ле“ поче­ла је тро­ми­нут­ним духо­ви­тим фил­мом „Како је наста­ла књи­га Мач­ка без јед­не ципе­ле“ у коме глав­ну уло­гу игра упра­во Сто­шић, а за њим је усле­дио и видео мате­ри­јал од око 8 мину­та у коме су о књи­зи на озби­љан и(ли) дихо­вит начин гово­ри­ли они који нису могли бити при­сут­ни те вече­ри у Пара­ћи­ну: Сте­ван Крстец (Бео­књи­га), Милан Боја­нић (Тап 011), Мали Мар­ко, Иван Ива­но­вић и Прља­ви инспек­тор Бла­жа.

Промоција "Мачка без једне ципеле"

Хаџи Гор­да­на Воји­но­вић и Мио­драг Сто­шић пред­ста­вља­ју „Мач­ку без јед­не ципеле“

Потом је уред­ни­ца књи­жев­ног про­гра­ма Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин Хаџи Гора­да­на Воји­но­вић гово­ре­ћи о књи­зи уз део рецен­зи­је Вање Були­ћа наја­ви­ла ауто­ра књи­ге, а наста­вље­но је све чита­њем при­че „Или – или“ у чему је уче­ство­вао Вла­ди­ца Милен­ко­вић, сати­ри­чар и заступ­ник КУА „Арти­ја“, у чијој орга­ни­за­ци­ји се и дого­ди­ла ова про­мо­ци­ја. Поред при­че о свом ства­ра­ла­штву и још поне­че­му Сто­шић је про­чи­тао при­чу „Шна­лиш се?“, још јед­ну од 20 при­ча коли­ко их се нашло у књи­зи. А целу при­чу пред­ста­вља­ња „Мач­ке без јед­не ципе­ле“ зао­кру­жио је аутор­ским инстру­мен­та­ли­ма Алек­сан­дар Цупа­ра, гита­ри­ста и композитор.

Промоција "Мачка без једне ципеле"

Хаџи Гор­да­на Воји­но­вић, Мио­драг Сто­шић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Алек­сан­дар Цупа­ра пред публиком

Промоција "Мачка без једне ципеле"

Мио­драг Сто­шић чита при­чу „Шна­лиш се?“

Промоција "Мачка без једне ципеле"

Алек­сан­дар Цупа­ра у музич­ком предаху

Уз пар пита­ња публи­ке завр­ше­на је про­мо­ци­ја књи­ге, а затим се добро распо­ло­же­ње пре­се­ли­ло неко­ли­ко сто­ти­на мета­ра даље у Рок клуб „Масон“, међу нешто мла­ђу публи­ку која је са оду­ше­вље­њем при­хва­ти­ла оно што је ово­га пута stand up коми­чар Мио­драг Сто­шић имао да каже.

Stand up комедија Миодрага Стошића

Stand up комедија Миодрага Стошића

Stand up комедија Миодрага Стошића

Уз гла­сан смех и још гла­сни­је апла­у­зе у два полу­сат­на бло­ка, а у међу­вре­ме­ну уз музич­ку подр­шку стал­не музич­ке постав­ке овог клу­ба у саста­ву Ђор­ђе Коцић и Иван Гај­то­вић, завр­ше­на је пара­ћин­ска туре­не­ја Мио­дра­га Сто­ши­ћа тог 11. мар­та 2014. године.

Stand up комедија Миодрага Стошића

Ова два деша­ва­ња су про­и­звод настав­ка сарад­ње Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ са Кул­тур­ним цен­тром Пара­ћин и Рок клу­бом „Масон“.