Светски дан поезије 2014

Светски дан поезије обележен у библиотеци

У библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“ у Пара­ћи­ну чла­но­ви Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ обе­ле­жи­ли су Свет­ски дан пое­зи­је одр­жав­ши поет­ски час средњошколцима

Светски дан поезије 2014

На позив дирек­тор­ке библи­о­те­ке Лепо­са­ве Иван­ко­вић, уче­ни­ци­ма пара­ћин­ске Гим­на­зи­је сво­ју пое­зи­ју су чита­ли Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Мар­ко Антић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић, а при­кљу­чи­ли су се и чла­но­ви Књи­жев­ног клу­ба „Мир­ко Бање­вић“ из Пара­ћи­на Олга Ман­чић Ружић и Гор­да­на Миљ­ко­вић.

Светски дан поезије 2014

Свет­ски дан пое­зи­је 2014: Олга Ман­чић Ружић и Мар­ко Антић

Светски дан поезије 2014

Свет­ски дан пое­зи­је 2014: Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Алек­си­на Ђорђевић

Светски дан поезије 2014

Свет­ски дан пое­зи­је 2014: Олга Ман­чић Ружић, Мар­ко Антић, Гор­да­на Миљ­ко­вић и Вла­ди­ца Миленковић

Светски дан поезије 2014

Свет­ски дан пое­зи­је 2014: Мар­ко Антић, Гор­да­на Миљ­ко­вић и Вла­ди­ца Миленковић

Уче­ни­ци који нису баш били вољ­ни за диску­си­ју са пажњом су слу­ша­ли стил­ски разли­чи­ту пое­зи­ју при­сут­них ауто­ра и поздра­вља­ли је аплаузима.

Светски дан поезије 2014

Светски дан поезије 2014

Орга­ни­за­ци­ја ује­ди­ње­них наци­ја за про­све­ту, нау­ку и кул­ту­ру – УНЕСКО, 1999. годи­не про­гла­си­ла је 21. март за Свет­ски дан пое­зи­је, који се од тада обе­ле­жа­ва широм све­та, а при­хва­ћен је и у Србији.