Промоција "Писма из Србије"

„Писма из Србије“ стигла и у Параћин

Након Бео­гра­да, Вели­ке Пла­не и Сме­де­ре­ва „Писма из Срби­је“ сти­гла су и у Пара­ћин у четвр­так 27. мар­та 2014. годи­не; књи­гу је у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра пред­ста­вио аутор Бојан Љубе­но­вић уз помоћ уред­ни­це књи­жев­ног про­гра­ма Хаџи Гор­да­не Воји­но­вић, сати­ри­ча­ра и заступ­ни­ка КУА „Арти­ја“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, а све то уз музич­ку подр­шку Ђорђа Коцића

Промоција "Писма из Србије"

„Писма из Срби­је“ пред публи­ком у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Параћин

Промоција "Писма из Србије"

Хаџи Гор­да­на Воји­но­вић и Бојан Љубе­но­вић пред­ста­вља­ју „Писма из Србије“

„Писма из Срби­је“, која пред­ста­вља­ју збир­ку колум­ни Боја­на Љубе­но­ви­ћа обја­вље­них на стра­на­ма хумо­ра у днев­ном листу „Вечер­ње ново­сти“, у који­ма има­ги­нар­ни стра­нац дошав­ши у Срби­ју пише сво­ји­ма опи­су­ју­ћи на сати­ри­чан начин народ и земљу у којој се нала­зи, доне­ла су љуби­те­љи­ма писа­не речи у Пара­ћи­ну осме­хе и нерет­ко гла­сан смех. Док је Љубе­но­вић гово­ре­ћи о књи­зи пока­зао исту ону духо­ви­тост која кра­си „писма“ и потвр­дио да је све оно што се нашло у њима само про­и­звод њего­ве при­ро­де уз спо­соб­ност да све то обли­ку­је кроз писа­ну реч.

Промоција "Писма из Србије"

Бојан Љубе­но­вић чита јед­но од „писа­ма“

Вла­ди­ца Милен­ко­вић је том при­ли­ком о књи­зи про­чи­тао сво­је импресије:

„Писма из Срби­је“ су лако читљи­ва, али тешко пре­прич­љи­ва. Сва­ки поку­шај да се пре­при­ча­ва­њем доча­ра неко од „писа­ма“, оно­ме ко их није про­чи­тао или бар чуо у ори­ги­на­лу, не би има­ло ту димен­зи­ју духо­ви­то­сти која кра­си хирур­шки пре­ци­зне Љубе­но­ви­ће­ве рече­ни­це које често зали­че и на афо­ри­зам, тако­ђе њему бли­ском сати­рич­ном изра­зу. И чини ми се да је немо­гу­ће напи­са­ти ика­ко дру­га­чи­је било које од ових писа­ма, а да зву­чи ова­ко упечатљиво.

Љубе­но­ви­ћев стра­нац је скроз ске­нер сво­јих запа­жа­ња о Срби­ји као земљи, Срби­ма као наро­ду, нави­ка­ма и оби­ча­ји­ма донео књи­жев­ној сце­ни дело које може послу­жи­ти и као исто­риј­ска књи­га дана­шњим и буду­ћим гене­ра­ци­ја­ма у фор­ми днев­ни­ка свих наших апсур­да уз дозу здра­вог хумо­ра, и из угла стран­ца и из угла ауто­ра „на наш рачун“, што је оду­век било свој­стве­но нашем народу.

Посеб­но издво­ји­ти неко од ових „писа­ма“ јако је тешко, зато чита­лац у том слу­ча­ју зна шта му је чинити.

Промоција "Писма из Србије"

Бојан Љубе­но­вић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић, који чита сво­је импре­си­је о „Писми­ма из Србије“

Украт­ко било је речи и о сада већ чуве­ном 54. писму под нази­вом „Има јед­на земља“ чији је текст завр­шио у Вита­ло­вом награ­дом награ­ђе­ном рома­ну „Сто дана кише“ Мило­ша Лати­но­ви­ћа, као и на поле­ђи­ни корица.

Промоција "Писма из Србије"

Ђор­ђе Коцић, музи­ком изме­ђу два „писма“

На кра­ју је остао закљу­чак свих при­сут­них да ауто­ри као Бојан Љубе­но­вић и књи­ге као „Писма из Срби­је“ заслу­жу­ју више публи­ке него обич­но, што нажа­лост уљуљ­ка­на пара­ћин­ска публи­ка то није препознала.

Про­мо­ци­ју је и ово­га пута пра­ти­ла теле­ви­зиј­ска еки­па Општин­ске телевизије.