ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Цириху

„Представа о животу“ представљена у Цириху [ВИДЕО]

У Срп­ском кул­тур­ном дру­штву у Дибен­дор­фу крај Цири­ха одр­жа­на је про­мо­ци­ја књи­ге афо­ри­за­ма „Пред­ста­ва о живо­ту“ Дали­бор­ке Шишма­но­вић Кеп­чи­ја. Спе­ци­јал­ни гост про­мо­ци­је био је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, уред­ник и рецен­зент књи­ге и заступ­ник Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“.

ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Цириху


Про­мо­ци­ју је запо­че­ла увод­ном реч­ју Тања Радо­је­вић, пред­сед­ни­ца Срп­ског кул­тур­ног дру­штва „Цирих“, после чега су наи­зме­нич­но Дали­бор­ка и Вла­ди­ца гово­ри­ли о Дали­бор­ки­ном афо­ри­стич­ком ства­ра­ла­штву и о наста­ја­њу књи­ге „Пред­ста­ва о живо­ту“ уз чита­ње афо­ри­за­ма. У завр­шном делу ове књи­жев­не вече­ри Вла­ди­ца се пред­ста­вио сво­јим афо­ри­зми­ма из књи­га „Доси­је ФенИКС“ и „За сва­ки слу­чај“, док је Дали­бор­ка чита­ла нове афо­ри­зме наста­ле за неку нову „пред­ста­ву о животу“.

ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Цириху

Да буду засту­пље­не и дру­ге умет­нич­ке фор­ме, осим књи­жев­не, побри­нио се Викрам Шеке­ро­вић, певач и гита­ри­ста гру­пе Street Corner Talking, кроз три музич­ке нуме­ре, као и сли­ка­ри Милош Пет­ко­вић и Тања Радо­је­вић који су изло­жи­ли сво­ја умет­нич­ка дела.

https://www.youtube.com/watch?v=1kufqxhYLVo

Дали­бор­ка Шишма­но­вић Кеп­чи­ја се тако први пут пред­ста­ви­ла публи­ци на „дома­ћој“ сце­ни у Швај­цар­ској, а у наја­ви су про­мо­ци­је и на дома­ћој сце­ни у Срби­ји – у Бео­гра­ду и Параћину.

Захва­љу­ју­ћи књи­зи „Пред­ста­ва о живо­ту“ Дали­бор­ка Шишма­но­вић Кеп­чи­ја је поста­ла члан Бео­град­ског афо­ри­сти­чар­ског круга.