Владица Миленковић - За сваки случај

Представљање књиге „За сваки случај“ у Београду

Књи­га афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа „За сва­ки слу­чај“ биће пред­ста­вље­на у Бео­гра­ду у уто­рак, 29. апри­ла 2014. године

Владица Миленковић - За сваки случај

У орга­ни­за­ци­ји Удру­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Бео­гра­ду у уто­рак, 29. апри­ла, у 19 часо­ва у про­сто­ри­ја­ма Удру­же­ња Кра­гу­јев­ча­на, које се нала­зе у Буле­ва­ру деспо­та Сте­фа­на 12/8, биће одр­жа­на про­мо­ци­ја тре­ће књи­ге афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа „За сва­ки слу­чај“, обја­вље­не почет­ком 2014. годи­не у изда­њу КУА „Арти­ја“.

Наја­вље­но је да ће про­мо­ци­ји при­су­ство­ва­ти рецен­зент књи­ге сати­ри­чар Срба Павло­вић, у књи­зи пот­пи­сан као Села­дон Павловић.

Ово је дру­га про­мо­ци­ја књи­ге „За сва­ки слу­чај“ после Пара­ћи­на, род­ног гра­да Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, где и данас живи и ства­ра. А у наја­ви је и про­мо­ци­ја у библи­о­те­ци у Сме­де­ре­ву 12. јуна.

На про­мо­ци­ју пози­ва и стенд-ап коми­чар Срђан Дин­чић, и то овако: