Промоција књиге "За сваки случај" у Београду

У Београду промовисана књига „За сваки случај“

У орга­ни­за­ци­ји Удр­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Бео­гра­ду, у уто­рак 29. апри­ла 2014. годи­не, одр­жа­на је про­мо­ци­ја књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Миленковића

Промоција књиге "За сваки случај" у Београду

Вла­ди­ца Милен­ко­вић чита афоризме

Бео­град­ску про­мо­ци­ју књи­ге „За сва­ки слу­чај“ наја­ви­ла је Еми­ли­ја Сте­фа­но­вић, секре­тар Удру­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Бео­гра­ду, а затим дала реч ауто­ру књи­ге Вла­ди­ци Милен­ко­ви­ћу, поред кога су уче­ство­ва­ли и сати­ри­чар Срба Павло­вић, ина­че рецен­зент књи­ге пот­пи­сан као Села­дон Павло­вић, и музи­чар Ђор­ђе Коцић који је отпе­вао и одсви­рао на гита­ри неко­ли­ко рок песама.

Промоција књиге "За сваки случај" у Београду

Рецен­зент Срба Павло­вић пред­ста­вља књи­гу „За сва­ки случај“

Промоција књиге "За сваки случај" у Београду

Ђор­ђе Коцић изво­ди јед­ну од песама

Милен­ко­вић је пред публи­ком, која је до послед­њег испу­ни­ла 40-ак места са коли­ко рас­по­ла­же овај про­стор на 8. спра­ту згра­де у Буле­ва­ру деспо­та Сте­фа­на 12, про­чи­тао по неко­ли­ко афо­ри­за­ма из сва­ког од 8 сег­мен­та књи­ге и на осно­ву избо­ра афо­ри­за­ма и реак­ци­ја публи­ке је било јасно да је сва­ки од сег­ме­на­та довољ­но ква­ли­те­тан и темат­ски зани­мљив. А међу публи­ком су били и сати­ри­ча­ри: Саво Мар­ти­но­вић, Мили­во­је Јозић, Алек­сан­дар Чотрић, Миро­слав Сре­да­но­вић, Мићо Лукић, Горан Радо­са­вље­вић, Мио­драг Сто­шић, Дејан Дими­три­је­вић Мита, као и Вељ­ко Рај­ко­вић из Под­го­ри­це, на изне­на­ђе­ње свих коле­га, који је се игром слу­ча­ја нашао тог дана у Београду.

Промоција књиге "За сваки случај" у Београду

Вла­ди­ца Милен­ко­вић пот­пи­су­је књи­ге заин­те­ре­со­ва­ној публици

За ову при­ли­ку је штам­пан и тро­дел­ни фла­јер у боји који је украт­ко пред­ста­вио књи­гу и ауто­ра књи­ге, а при­сут­ни­ма је поде­љен и нови април­ски број гла­си­ла „Пара­ћи­нац“, 22. по реду.

Флaјер "За сваки случај"

Флaјер "За сваки случај"

Пре Бео­гра­да про­мо­ци­ја је одр­жа­на у Пара­ћи­ну, а за сада је пред­ви­ђе­на и у Сме­де­ре­ву у Народ­ној библи­о­те­ци 12. јуна.