Сатирична позорница Жикишон 2014

„Сатирична позорница Жикишон 2014“ на 129 година од рођења Жикишона

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ биће одр­жан у петак 14. новем­бра, на дан када је пре 129 годи­на у Пара­ћи­ну рођен Живо­јин Павло­вић Жики­шон – сати­ри­чар, кари­ка­ту­ри­ста, уред­ник, изда­вач и штам­пар. Тим пово­дом, у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин биће отво­ре­на изло­жба кари­ка­ту­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на „Иза­ђи на црту“ и уру­че­на при­зна­ња и пове­ље ауто­ри­ма награ­ђе­них радо­ва са ово­го­ди­шњег Жики­шо­но­вог кон­кур­са уз реви­јал­ни, завр­шни део фестивала.

Сатирична позорница Жикишон 2014

Нај­ав­ни пла­кат „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2014“

Отва­ра­њем изло­жбе кари­ка­ту­ра „Иза­ђи на црту“ ауто­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на из Вар­ва­ри­на поче­ће „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“, а у току тра­ја­ња фести­ва­ла „на црту“ ће му иза­ћи сати­ри­ча­ри из Кру­шев­ца, Јаго­ди­не, Ћупри­је и Пара­ћи­на. Сати­ри­ча­ри ће на Ћели­ча­ни­но­во црта­ње пор­тре­та одго­ва­ра­ти неком сати­рич­ном фор­мом на тему кари­ка­ту­ри­сте, кари­ка­ту­ре, цртања…

У сре­ди­шњем делу фести­ва­ла биће пред­ста­вље­ни награ­ђе­ни радо­ви са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“ и уру­че­на при­зна­ња и пове­ље ауто­ри­ма чији су радо­ви пре­ма бодо­ва­њу струч­ног жири­ја били про­гла­ше­ни за нај­бо­ље. Од награ­ђе­них ауто­ра дола­зак су наја­ви­ли Душан Мијај­ло­вић Адски из Ниша, аутор нај­бо­ље сати­рич­но-хумо­ри­стич­не при­че, Пре­драг Н. Рашу­ла из Брч­ког, аутор нај­бо­ље сати­рич­но-хумо­ри­стич­не песме, и Зоран Јова­но­вић из Лесков­ца, добит­ни­ик награ­де „Зоран Матић Мазос“ за нај­бо­љи афо­ри­зам на тему зада­те кари­ка­ту­ре Гора­на Ћеличанина.

У реви­јал­ном делу фести­ва­ла биће про­мо­ви­са­не књи­ге обја­вље­не у изда­њу КУА „Арти­ја“: прва књи­га афо­ри­за­ма „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ Пави­це Вељо­вић из Сур­чи­на, уз при­су­ство аутор­ке, и збир­ка награ­ђе­них и запа­же­них радо­ва са прет­ход­на три Жики­шо­но­ва кон­кур­са „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2011-2012-2013“, а потом напра­вљен и кра­так осврт на сва ово­го­ди­шња изда­ња Библи­о­те­ке Арти­ја. На кра­ју реви­јал­ног дела и цело­куп­ног фести­ва­ла пред­ста­ви­ће се чла­но­ви „Кру­ше­вач­ког афо­ри­сти­чар­ског клу­ба“ који пред­во­ди Ивко Михај­ло­вић.

Уред­ник про­гра­ма је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, а про­грам почи­ње у 18 часо­ва у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин (ули­ца Бран­ка Крсма­но­ви­ћа 45).

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014″ одр­жа­ва се у орга­ни­за­ци­ји удру­же­ња Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ и при­ја­те­ља удру­же­ња и Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

ВИДИМО СЕ НАСМЕЈАНИ!