Признање Жикишон

Резултати конкурса сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2014“

Признање ЖикишонСтруч­ни жири кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“, на тему „Про­јек­ци­ја – Пред­ста­ва – Про­грам“, систе­мом бодо­ва­ња награ­де је „послао“ у Подра­шни­цу код Мрко­њић Гра­да, Брч­ко, Ниш и Чачак. Награ­да „Зоран Матић Мазос“ завр­ши­ла у Лесковцу

Жири је радио у саста­ву: Васил Толев­ски, афо­ри­сти­чар из Ско­пља (Маке­до­ни­ја), Огњен Шестић, писац и колум­ни­ста из Бео­гра­да, и Небој­ша Петро­ни­је­вић, књи­жев­ник из Ћупри­је. Након чита­ња при­сти­глих радо­ва уста­но­вље­но је да вели­ки број ауто­ра у сво­јим радо­ви­ма није испо­што­вао тему, што их је ауто­мат­ски дис­ква­ли­фи­ко­ва­ло из кон­ку­рен­ци­је за награ­де. Поред тога, чла­но­ви жири­ја су кон­ста­то­ва­ли да нема довољ­но ква­ли­тет­них радо­ва међу они­ма који су испо­што­ва­ли тему за доде­љи­ва­ње по три награ­де у сва­кој од кате­го­ри­ја. С обзи­ром на окол­но­сти и да је у тек­сту кон­кур­са наве­де­но да „орга­ни­за­тор задр­жа­ва пра­во да доде­ли у сва­кој кате­го­ри­ји мање награ­да од пред­ви­ђе­них у слу­ча­ју да радо­ви пре­ма бодо­ва­њу жири­ја не задо­во­ља­ва­ју ква­ли­те­том“, одлу­че­но је да се доде­ле само три прве награ­де, у сва­кој кате­го­ри­ји по једна.

Након саби­ра­ња бодо­ва уста­но­вље­но је да су добит­ни­ци при­зна­ња и пове­ља „Жики­шон“ за 2014. годи­ну: у кате­го­ри­ји афо­ри­за­ма, Жив­ко Ђуза (шифра: 64-33) из Подра­шни­це код Мрко­њић Гра­да (Репу­бли­ка Срп­ска, БиХ) за нај­бо­љу сери­ју афо­ри­за­ма, а међу који­ма се издво­јио афо­ри­зам: „Публи­ка је одглу­ми­ла да су је глум­ци оду­ше­ви­ли.“; у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не песме, Пре­драг Н. Рашу­ла (шифра: Жегар65) из Брч­ког (који живи на рела­ци­ји Брч­ко – Срем­ска Митро­ви­ца – Бео­град) за песму под насло­вом „Пред­и­збор­на пред­ста­ва“; и, у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не при­че, Душан Мијај­ло­вић Адски (шифра: 0203) из Ниша за при­чу под насло­вом „Пре­ма гузи и фотеља“.

При ишчи­та­ва­њу радо­ва сви чла­но­ви жири­ја су забе­ле­жи­ли афо­ри­зме Жељ­ка Мар­ко­ви­ћа (шифра: Јели­ца) из Чач­ка као нај­бо­ље афо­ри­зме ван теме кон­кур­са. После кон­сул­та­ци­ја пре­дло­же­но је и усво­је­но од стра­не орга­ни­за­то­ра да се Жељ­ку Мар­ко­ви­ћу доде­ли посеб­на пове­ља „Жики­шон“ за сери­ју афо­ри­за­ма на сло­бод­ну тему, што ће ујед­но бити тема за кон­курс наред­не године.

Карикатура аутора Зорана Матића Мазоса (1960-2010), тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2014"

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1960-2010), тема кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“

За афо­ри­зам који нај­ду­хо­ви­ти­је и нај­пре­ци­зни­је опи­су­је кари­ка­ту­ру рано пре­ми­ну­лог пара­ћин­ског кари­ка­ту­ри­сте Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1960-2010), а за спе­ци­јал­ну награ­ду „Зоран Матић Мазос“, орга­ни­за­ци­о­ни одбор „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон“ је иза­брао афо­ри­зам: „Заве­са је спу­ште­на, уга­си­те све­тло. Да нам не иза­ђу на бис!“, ауто­ра Зора­на Јова­но­ви­ћа (шифра: Куре Деди­но) из Лесков­ца коме ће при­па­сти дипло­ма и изло­жбе­но опре­мље­на кари­ка­ту­ра која је била тема конкурса.

Награ­ђе­ни и запа­же­ни радо­ви са овог кон­кур­са биће обја­вље­ни у наред­ној књи­зи ретро­спек­ти­ве радо­ва са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жикишон“.

На кон­курс „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“ сво­је радо­ве је посла­ло 66 ауто­ра из Срби­је, Босне и Хер­це­го­ви­не, Хрват­ске, Црне Горе и Маке­до­ни­је у све чети­ри кате­го­ри­је; афо­ри­зме 25, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму 22 и сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу 17, док је афо­ри­зам на тему кари­ка­ту­ре посла­ло 13 аутора.

Орга­ни­за­тор се захва­љу­је свим уче­сни­ци­ма кон­кур­са и чести­та награ­ђе­ним ауторима.

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ биће одр­жан 14. новем­бра 2014. годи­не у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин где ће том при­ли­ком бити отво­ре­на изло­жба кари­ка­ту­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на под нази­вом „Иза­ђи на црту“, као и пред­ста­вље­не нове књи­ге, изда­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ – књи­га афо­ри­за­ма Пави­це Вељо­вић из Сур­чи­на и збор­ник ретро­спек­ти­ве награ­ђе­них и запа­же­них радо­ва са прет­ход­на три Жики­шо­но­ва кон­кур­са. Оста­ли дета­љи и спи­сак уче­сни­ка биће нак­над­но објављени.

Вла­ди­ца Миленковић,
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон