Архива ознаке: чланство

Пријем нових чланова у Новој 2014. години

КУА АРТИЈА

Током јану­а­ра 2014. годи­не биће при­ма­не при­ја­ве за потен­ци­јал­не нове чла­но­ве Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“. Могу се при­ја­ви­ти сви ства­ра­о­ци и кре­а­тив­ци из било које обла­сти умет­но­сти, као и они који сма­тра­ју да могу допри­не­ти бољем раду удру­же­ња, а живе на тери­то­ри­ји Репу­бли­ке Срби­је. Уз био­гра­фи­ју под­но­си­лац при­ја­ве тре­ба да доста­ви сво­је аутор­ске радо­ве. Писа­ни ауторски […]

Коментари су искључени на Пријем нових чланова у Новој 2014. години Наставите читање →