Архиве ознака: чланство

КУА АРТИЈА

Пријем нових чланова у Новој 2014. години

КУА АРТИЈА

Током јану­а­ра 2014. годи­не биће при­ма­не при­ја­ве за потен­ци­јал­не нове чла­но­ве Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“. Могу се при­ја­ви­ти сви ства­ра­о­ци и кре­а­тив­ци из било које обла­сти умет­но­сти, као и они који сма­тра­ју да могу допри­не­ти бољем раду удру­же­ња, а живе на тери­то­ри­ји Репу­бли­ке Србије.

Уз био­гра­фи­ју под­но­си­лац при­ја­ве тре­ба да доста­ви сво­је аутор­ске радо­ве. Писа­ни аутор­ски радо­ви тре­ба­ју да се састо­је од нај­ма­ње (по) 10 поет­ских и(ли) кра­ћих про­зних дела и(ли) 50 афо­ри­за­ма. Умет­нич­ка и музич­ка дела тре­ба доста­ви­ти на увид и слу­ша­ње, тако­ђе, нај­ма­ње 10. Што се тиче рома­на и видео оства­ре­ња довољ­но је јед­но дело.

При­ја­ве сла­ти на елек­трон­ску адре­су: artija.kua@gmail.com. О при­је­му у члан­ство одлу­чу­је коми­си­ја саста­вље­на од сада­шњих актив­них чла­но­ва КУА „Арти­ја“. Одлу­ка ће бити обја­вље­на кра­јем фебру­а­ра 2014. годи­не, пово­дом две годи­не посто­ја­ња удру­же­ња, када ће бити уру­че­не или посла­те члан­ске кар­те ново­при­мље­ним чла­но­ви­ма. Чла­на­ри­на за све чла­но­ве изно­си 600 дина­ра за годи­ну дана.

Сви актив­ни чла­но­ви сти­чу пра­во насту­па у току годи­не на Фести­ва­лу умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ и(ли) Фести­ва­лу сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон“, који се одр­жа­ва­ју у Пара­ћи­ну, као и на књи­жев­ним вече­ри­ма, изло­жба­ма и про­јек­ци­ја­ма у чијој орга­ни­за­ци­ји уче­ству­је Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“. Поред тога, за писце посто­ји повољ­ни­ја могућ­ност изда­ва­ња књи­ге уз пот­пу­ну тех­нич­ку подр­шку Арти­ји­ног кре­а­тив­ног тима (А.К.Т.). Иде­ја је оку­пи­ти како мла­де, тако и духом мла­де људе са циљем бољег пред­ста­вља­ња ауто­ра и њего­вих дела.

У 2014. годи­ни поред орга­ни­за­ци­је поме­ну­тих фести­ва­ла у пла­ну је обја­вљи­ва­ње зајед­нич­ке поет­ске збир­ке чети­ри ауто­ра: Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, Алек­си­не Ђор­ђе­вић, Мар­ка Анти­ћа и Мари­је Мила­ди­но­вић; сво четво­ро чла­но­ви КУА „Арти­ја“. Пре ове књи­ге у току јану­а­ра из штам­пе изла­зи књи­га афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, а у првој поло­ви­ни годи­не пред­ви­ђе­не су још две аутор­ске збир­ке афо­ри­за­ма дру­гих аутора.

ОВОМ ПРИЛИКОМ СВИМ СТВАРАОЦИМА, ЉУБИТЕЉИМА И ПОШТОВАОЦИМА КЊИЖЕВНИХ И ДРУГИХ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА „АРТИЈАНЕРИ“ ЖЕЛЕ КРЕАТИВНУ НОВУ 2014. ГОДИНУ