Архиве ознака: удружење

КУА АРТИЈА

Три године „Артије“

Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ 29. фебру­а­ра 2015. годи­не сла­ви свој тре­ћи рођен­дан! Шта­аа!? Ове годи­не не посто­ји 29. фебру­ар? Па добро, онда ништа!

КУА АРТИЈА

У прет­ход­ној годи­ни посто­ја­ња Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ је нај­ви­ше напре­до­ва­ла у окви­ру изда­вач­ке делат­но­сти, где је оства­ре­на и сарад­ња са маке­дон­ским сати­ри­ча­ри­ма уче­ство­ва­њем у суи­зда­ва­штву њихо­вих изда­ња. У изда­њу КУА „Арти­ја“ обја­вље­но је шест нових насло­ва: аутор­ске књи­ге афо­ри­за­ма „Ташти­на ташти­на“ Гора­на Радо­са­вље­ви­ћа, „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ Пави­це Вељо­вић и „Ћути и пли­вај“ Нину­са Несто­ро­ви­ћа, збор­ник афо­ри­за­ма „Небе­сна књи­га“ при­ре­ђи­ва­ча Србе Села­до­на Павло­ви­ћа, збир­ка пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ чети­ри „арти­ји­на“ ауто­ра – Алек­си­не Ђор­ђе­вић, Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, Мар­ка Анти­ћа и Мари­је Мила­ди­но­вић, и, збор­ник награ­ђе­них и запа­же­них радо­ва са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“ – „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2011-2012-2013“. Нинус Несторовић - Ћути и пливајПоред мно­го­број­них похва­ла за обја­вље­на изда­ња сти­гло је и јед­но при­зна­ње за књи­гу „Ћути и пли­вај“ Нину­са Несто­ро­ви­ћа, који је добит­ник награ­де за нај­бо­љу књи­гу афо­ри­за­ма у 2014. годи­ни, а коју доде­љу­је Бео­град­ски афо­ри­сти­чар­ски круг.

Жикишон 2014 - Признања и повеље Жикишон

Жики­шон 2014 – При­зна­ња и пове­ље Жикишон

Нај­зна­чај­ни­ја мани­фе­ста­ци­ја у орга­ни­за­ци­ји „Арти­је“ био је Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“, којој је прет­хо­дио кон­курс за сати­ру и хумор „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“. Нису изо­ста­ла ни књи­жев­на деша­ва­ња по Срби­ји на који­ма су уче­шће узе­ли чла­но­ви удру­же­ња, међу који­ма су пре све­га про­мо­ци­је књи­ге „Арти­ку­ли­са­ње“ и књи­ге афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа „За сва­ки слу­чај“, као и јед­на про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ са изло­жбом кари­ка­ту­ра у Новом Саду. Нажа­лост, изо­стао је пла­ни­ра­ни Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2014“ због попла­ве која је заде­си­ла Пара­ћин. Пре све­га наве­де­ног, можда и зна­чај­ни­је деша­ва­ње је орга­ни­за­ци­ја стенд-ап вече­ри коми­ча­ра орга­ни­за­ци­је Standup.rs у Ћупри­ји, којe је има­лo хума­ни­тар­ни карак­тер – при­ку­пља­ње сред­ста­ва за обно­ву Позо­ри­шта Параћин.

То би било то – на папи­ру. И да… ОВДЕ ВЛАДА ЈЕДНОАРТИЈСКИ СИСТЕМ, ЈЕР ЈЕДНА ЈЕ АРТИЈА!

КУА АРТИЈА

Поздрав са књижевно-уметничког брода од Артије

КУА АРТИЈА

Пошто­ва­ни при­ја­те­љи Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, у субо­ту 31. маја 2014. годи­не, тј. данас, пла­ни­ра­но је одр­жа­ва­ње Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2014“, тре­ћег по реду, у фоа­јеу и сали Позо­ри­шта Пара­ћин са про­гра­мом који би по садр­жа­ју био изне­на­ђе­ње за мно­ге у одно­су на прва два „Арти­ку­ли­са­ња“.

Нажа­лост, услед ката­стро­фал­них после­ди­ца којe је оста­ви­ла попла­ва у Пара­ћи­ну, у којој је стра­да­ло и пара­ћин­ско позо­ри­ште, није било могу­ће одр­жа­ти фести­вал, а и не веру­је­мо да би неко­ме било до ика­кве умет­но­сти када су мно­ги гра­ђа­ни Пара­ћи­на окре­ну­ти томе да се што пре вра­те у сво­је попла­вље­не домо­ве и нор­мал­ном животу.

Сто­га је Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2014“ одло­жен за неко боље вре­ме, нај­ве­ро­ват­ни­је за поче­так сеп­тем­бра, о чему ће сви бити бла­го­вре­ме­но оба­ве­ште­ни. О самом про­гра­му фести­ва­ла, за који веру­је­мо да ће бити још бога­ти­ји, кад за то дође време.

Поздрав са књи­жев­но-умет­нич­ког бро­да од Артије!

КУА "Артија" - 2 године

„Артијин“ рођендански књижевно-музички перформанс

Књи­жев­но-музич­ким пер­фор­ман­сом у сре­ду 5. мар­та 2014. годи­не у Рок клу­бу „Масон“ у Пара­ћи­ну, у коме су књи­жев­но уче­ство­ва­ли Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Мар­ко Антић и Маја Масла­ре­вић и музич­ки гита­ром и гла­сом Ђор­ђе Коцић, обе­ле­жно је две годи­не посто­ја­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 године

Мар­ко, Алек­си­на, Вла­ди­ца, Маја и Ђор­ђе послу­жи­ли су 30-ак углав­ном мла­дих посе­ти­ла­ца сво­јом рођен­дан­ском књи­жев­ном тор­том која је фило­ва­на музи­ком позна­тих рок песа­ма у аку­стич­ној вари­јан­ти. Већи­на при­сут­них, међу који­ма је било и ликов­них умет­ни­ка, при­хва­ти­ли су позив да оста­ве неки рођен­дан­ски поклон нацр­та­ним или напи­са­ним на папи­ру А4 фор­ма­та, тако да је укуп­на атмо­сфе­ра у око два сата деша­ва­ња личи­ла на јед­ну малу кре­а­тив­ну радионицу.

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Мар­ко Антић (фото: Јова­на Динић)

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Алек­си­на Ђорђевић

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Вла­ди­ца Милен­ко­вић (фото: Јова­на Динић)

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Маја Масларевић

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Ђор­ђе Коцић

У току вече­ру су ново­при­мље­ним чла­но­ви­ма удру­же­ња музи­ча­ру Ђор­ђу Коци­ћу и спи­са­те­љи­ци Маји Масла­ре­вић уру­че­не члан­ска кар­те за 2014. годи­ну, као и свим дру­гим при­сут­ним чла­но­ви­ма. Тре­ћи ново­при­мље­ни члан поста­ла је Тија­на Маној­ло­вић која се тако­ђе бави писа­њем, углав­ном поезије.

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 године

Посе­ти­о­ци овог рођен­дан­ског књи­жев­но-музич­ког пер­фор­ман­са су били вид­но задо­вољ­ни нечим новим што су виде­ли и чули, а што није честа поја­ва у кул­тур­ној пону­ди Параћина.

Дога­ђај је про­пра­ти­ла еки­па Општин­ске телевизије.

Ина­че, датум осни­ва­ња КУА „Арти­ја“ је 29. фебру­ар 2012. године.

КУА АРТИЈА - 2 године

Обележавање две године „Артије“

Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ би 29. фебру­а­ра обе­ле­жи­ла две годи­не посто­ја­ња да је 2014. годи­на пре­ступ­на, али пошто није, обе­ле­жа­ва­ње ове дво­го­ди­шњи­це биће орга­ни­зо­ва­но у сре­ду 5. мар­та са почет­ком у 21:05 у пара­ћин­ском Рок клу­бу „Масон“ уз књи­жев­но-музич­ки перформанс

КУА АРТИЈА - 2 године

Поред сада­шњих и буду­ћих чла­но­ва удру­же­ња који ће бити заду­же­ни за књи­жев­ни део вече­ри, музич­ки део чини­ће Ђор­ђе Коцић гита­ром и гласом.

Овом при­ли­ком ће бити уру­че­не члан­ске кар­те новим чла­но­ви­ма КУА „Арти­ја“, као и нове члан­ске кар­те свим при­сут­ним члановима.

Рок клу­бу „Масон“ се нала­зи у ули­ци Бре­гал­нич­кој, број 2, пре­ко пута бив­ше штам­па­ри­је „Вук Караџић“.

КУА АРТИЈА

Пријем нових чланова у Новој 2014. години

КУА АРТИЈА

Током јану­а­ра 2014. годи­не биће при­ма­не при­ја­ве за потен­ци­јал­не нове чла­но­ве Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“. Могу се при­ја­ви­ти сви ства­ра­о­ци и кре­а­тив­ци из било које обла­сти умет­но­сти, као и они који сма­тра­ју да могу допри­не­ти бољем раду удру­же­ња, а живе на тери­то­ри­ји Репу­бли­ке Србије.

Уз био­гра­фи­ју под­но­си­лац при­ја­ве тре­ба да доста­ви сво­је аутор­ске радо­ве. Писа­ни аутор­ски радо­ви тре­ба­ју да се састо­је од нај­ма­ње (по) 10 поет­ских и(ли) кра­ћих про­зних дела и(ли) 50 афо­ри­за­ма. Умет­нич­ка и музич­ка дела тре­ба доста­ви­ти на увид и слу­ша­ње, тако­ђе, нај­ма­ње 10. Што се тиче рома­на и видео оства­ре­ња довољ­но је јед­но дело.

При­ја­ве сла­ти на елек­трон­ску адре­су: artija.kua@gmail.com. О при­је­му у члан­ство одлу­чу­је коми­си­ја саста­вље­на од сада­шњих актив­них чла­но­ва КУА „Арти­ја“. Одлу­ка ће бити обја­вље­на кра­јем фебру­а­ра 2014. годи­не, пово­дом две годи­не посто­ја­ња удру­же­ња, када ће бити уру­че­не или посла­те члан­ске кар­те ново­при­мље­ним чла­но­ви­ма. Чла­на­ри­на за све чла­но­ве изно­си 600 дина­ра за годи­ну дана.

Сви актив­ни чла­но­ви сти­чу пра­во насту­па у току годи­не на Фести­ва­лу умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ и(ли) Фести­ва­лу сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон“, који се одр­жа­ва­ју у Пара­ћи­ну, као и на књи­жев­ним вече­ри­ма, изло­жба­ма и про­јек­ци­ја­ма у чијој орга­ни­за­ци­ји уче­ству­је Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“. Поред тога, за писце посто­ји повољ­ни­ја могућ­ност изда­ва­ња књи­ге уз пот­пу­ну тех­нич­ку подр­шку Арти­ји­ног кре­а­тив­ног тима (А.К.Т.). Иде­ја је оку­пи­ти како мла­де, тако и духом мла­де људе са циљем бољег пред­ста­вља­ња ауто­ра и њего­вих дела.

У 2014. годи­ни поред орга­ни­за­ци­је поме­ну­тих фести­ва­ла у пла­ну је обја­вљи­ва­ње зајед­нич­ке поет­ске збир­ке чети­ри ауто­ра: Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, Алек­си­не Ђор­ђе­вић, Мар­ка Анти­ћа и Мари­је Мила­ди­но­вић; сво четво­ро чла­но­ви КУА „Арти­ја“. Пре ове књи­ге у току јану­а­ра из штам­пе изла­зи књи­га афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, а у првој поло­ви­ни годи­не пред­ви­ђе­не су још две аутор­ске збир­ке афо­ри­за­ма дру­гих аутора.

ОВОМ ПРИЛИКОМ СВИМ СТВАРАОЦИМА, ЉУБИТЕЉИМА И ПОШТОВАОЦИМА КЊИЖЕВНИХ И ДРУГИХ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА „АРТИЈАНЕРИ“ ЖЕЛЕ КРЕАТИВНУ НОВУ 2014. ГОДИНУ

КУА АРТИЈА

Година прође, рођендан никад!

КУА АртијаКњи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ сутра би на дан осни­ва­ња 29. фебру­а­ра тре­ба­ло да сла­ви годи­ну дана посто­ја­ња, али нема кад. Није да се нема вре­ме­на, него јед­но­став­но нема тог дату­ма у ово­го­ди­шњем календару.

Кажу да 2013. није пре­ступ­на годи­на па није у реду да се и ми као орга­ни­за­ци­ја која се бави кул­ту­ром пона­ша­мо пре­ступ­нич­ки када вре­ме није. Зато ћемо мора­ти на први рођен­дан да чека­мо дуге чети­ри годи­не како не бисмо поре­ме­ти­ли све дру­ге пра­зни­ке поме­ра­њем дату­ма за један дан уна­пред. Све­сни смо да свет ипак не може ста­ти због нас на 24 часа и то нам је тешко пало, али нас теши то што ћемо увек бити мно­го мла­ђи него што јесмо.

За годи­ну дана коли­ко је про­шло од тог „коб­ног“ 29. фебру­а­ра 2012. годи­не оства­ре­но је мно­го тога. Није да се хва­ли­мо, али тако је. Него, уозби­љи­мо ства­ри мало…

Запо­чет је Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“, уз помоћ клу­ба „Екс Фон­та­на“, који обу­хва­та алтер­на­тив­не обли­ке кул­ту­ре и умет­но­сти, а да ли ће бити наста­вљен и у ком оби­му виде­ће­мо. Од узре­чи­це „само да смо живи и здра­ви“ тешко може да се орга­ни­зу­је фести­вал, макар и скро­мног оби­ма какав је био прво „Арти­ку­ли­са­ње“. Затим, захва­љу­ју­ћи Кул­тур­ном цен­тру Пара­ћин наста­вљен је Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон“ у фор­ми у којој је запо­чет 2011. годи­не уз пра­те­ћи књи­жев­ни кон­курс. Ина­че, „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон“ посто­ји од 2005. годи­не и одр­жа­ва­на је повре­ме­но уз енту­зи­ја­зам поје­ди­на­ца, понај­ви­ше Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1950-2010).

Још један врло важан дога­ђај за КУА „Арти­ја“ је покре­та­ње изда­вач­ке делат­но­сти Библи­о­те­ке „Арти­ја“ и реа­ли­зо­ва­ње иде­је алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра у сарад­њи са веб сај­том „Лига духо­ви­тих“ Гора­на Радо­са­вље­ви­ћа и уз несе­бич­ну помоћ заин­те­ре­со­ва­них афо­ри­сти­ча­ра са про­сто­ра бив­ше Југо­сла­ви­је. На пре­длог позна­тог сати­ри­ча­ра из Под­го­ри­це Вељ­ка Рај­ко­ви­ћа алма­нах афо­ри­сти­ча­ра је добио назив „Афо­те­ка“. Прва књи­га „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра – Афо­те­ка“ обја­вље­на је у авгу­сту про­шле годи­не и про­мо­ви­са­на је у Срби­ји и Маке­до­ни­ји, а већ кра­јем јану­а­ра теку­ће годи­не рас­пи­сан је кон­курс за „Афо­те­ку 2“. Дру­га књи­га Библи­о­те­ке „Арти­ја“ је збир­ка афо­ри­за­ма „Крат­ке мисли дугих раз­ми­шља­ња“ Мића Луки­ћа из Бео­гра­да која је обја­вље­на почет­ком децем­бра 2012. године.

Уз про­шло­го­ди­шњу орга­ни­за­ци­ју изло­жбе кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа и пред­сто­је­ћу изло­жбу Нико­ле Дра­га­ша у сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Пара­ћин, као и насту­па stand up бен­да „Грба­ве тан­ге“ у сарад­њи са клу­бом „Екс Фон­та­на“, све ово је и више него довољ­но. Али и то није све.

Поред наве­де­них деша­ва­ња у орга­ни­за­ци­ји КУА „Арти­ја“, раме уз раме са мном сво­јим анга­жо­ва­њем нај­ве­ћи допри­нос су дали Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Мар­ко Антић и Миле­на Дуло­вић уче­ство­ва­њем у актив­но­сти­ма, као што су: обе­ле­жа­ва­ње Свет­ског дана књи­ге и аутор­ских пра­ва, пер­фор­манс „Лете­ће књи­ге“ у окви­ру мани­фе­ста­ци­је „Ноћ музе­ја“ у атри­ју­му пара­ћин­ске библи­о­те­ке и дру­ге слич­не актив­но­сти о који­ма је писа­но на веб сај­ту Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ (kua.artija.net). Поред поме­ну­тих чла­но­ва било је ту и дру­гих који су дали свој допри­нос у скла­ду са сво­јим могућ­но­сти­ма и вре­ме­ном, а они ће се већ препознати.

Пла­но­ви за 2013. годи­ну су све ово исто само мало дру­га­чи­је и боље, јер увек може боље, а може и више. У корист томе је и офор­мљен „А.К.Т.“, или­ти „Арти­јин Кре­а­тив­ни Тим“, са спољ­ним сарад­ни­ци­ма који ће првен­стве­но ради­ти на тех­нич­ком уре­ђи­ва­њу и опре­ма­њу књи­га она­ко како то саме књи­ге и заслу­жу­ју, а који би у доглед­но вре­ме у зави­сно­сти од инте­ре­со­ва­ња и иде­ја могао да пре­ра­сте у нешто шире.

Дакле, да закљу­чи­мо, нема рођен­да­на. Годи­на про­ђе, рођен­дан никад!

Вла­ди­ца Миленковић,
заступ­ник КУА „Арти­ја“
28.02.2013.

КУА АРТИЈА

Основано удружење Књижевно-уметничка асоцијација „Артија“

КУА АРТИЈАКњи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ je осно­ва­на 29. фебру­а­ра 2012. годи­не у Пара­ћи­ну, као невла­ди­но и непро­фит­но удру­же­ње које се бави оства­ри­ва­њем циље­ва у обла­сти књи­жев­но­сти, умет­но­сти и кул­ту­ре и делу­је на тери­то­ри­ји Репу­бли­ке Србије.

Удру­же­ње је наста­ло по прво­бит­ној иде­ји пара­ћин­ског сати­ри­ча­ра и песни­ка Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа коју је отпо­чео са реа­ли­за­ци­јом 2006. годи­не покре­та­њем веб сај­та Артија.нет – елек­трон­ски запис писа­не и визу­ел­не умет­но­сти. Поред ини­ци­ја­то­ра иде­је осни­ва­чи удру­же­ња су штам­пар Србо­љуб Жив­ко­вић и музич­ки умет­ник Вла­дан Јова­но­вић, обо­ји­ца из Пара­ћи­на. За пред­сед­ни­ка Удру­же­ња иза­бран је Вла­ди­ца Миленковић.

Више о удру­же­њу и циље­ви­ма на стра­ни­ци О КУА Арти­ја.