Архива ознаке: удружење

Три године „Артије“

КУА АРТИЈА

Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ 29. фебру­а­ра 2015. годи­не сла­ви свој тре­ћи рођен­дан! Шта­аа!? Ове годи­не не посто­ји 29. фебру­ар? Па добро, онда ништа! У прет­ход­ној годи­ни посто­ја­ња Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ је нај­ви­ше напре­до­ва­ла у окви­ру изда­вач­ке делат­но­сти, где је оства­ре­на и сарад­ња са маке­дон­ским сати­ри­ча­ри­ма уче­ство­ва­њем у суи­зда­ва­штву њихо­вих изда­ња. У изда­њу КУА „Арти­ја“ обја­вље­но је шест […]

Коментари су искључени на Три године „Артије“ Наставите читање →

Поздрав са књижевно-уметничког брода од Артије

КУА АРТИЈА

Пошто­ва­ни при­ја­те­љи Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, у субо­ту 31. маја 2014. годи­не, тј. данас, пла­ни­ра­но је одр­жа­ва­ње Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2014“, тре­ћег по реду, у фоа­јеу и сали Позо­ри­шта Пара­ћин са про­гра­мом који би по садр­жа­ју био изне­на­ђе­ње за мно­ге у одно­су на прва два „Арти­ку­ли­са­ња“. Нажа­лост, услед ката­стро­фал­них после­ди­ца којe је оста­ви­ла попла­ва у Параћину, […]

Коментари су искључени на Поздрав са књижевно-уметничког брода од Артије Наставите читање →

„Артијин“ рођендански књижевно-музички перформанс

КУА "Артија" - 2 године

Књи­­же­в­но-музи­ч­ким пер­фор­ман­сом у сре­ду 5. мар­та 2014. годи­не у Рок клу­бу „Масон“ у Пара­ћи­ну, у коме су књи­жев­но уче­ство­ва­ли Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Мар­ко Антић и Маја Масла­ре­вић и музич­ки гита­ром и гла­сом Ђор­ђе Коцић, обе­ле­жно је две годи­не посто­ја­ња Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ Мар­ко, Алек­си­на, Вла­ди­ца, Маја и Ђор­ђе послу­жи­ли су 30-ак углав­ном мла­дих посетилаца […]

Коментари су искључени на „Артијин“ рођендански књижевно-музички перформанс Наставите читање →

Обележавање две године „Артије“

КУА АРТИЈА - 2 године

Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ би 29. фебру­а­ра обе­ле­жи­ла две годи­не посто­ја­ња да је 2014. годи­на пре­ступ­на, али пошто није, обе­ле­жа­ва­ње ове дво­го­ди­шњи­це биће орга­ни­зо­ва­но у сре­ду 5. мар­та са почет­ком у 21:05 у пара­ћин­ском Рок клу­бу „Масон“ уз књи­­же­в­но-музи­ч­ки пер­фор­манс Поред сада­шњих и буду­ћих чла­но­ва удру­же­ња који ће бити заду­же­ни за књи­жев­ни део вече­ри, музич­ки део […]

Коментари су искључени на Обележавање две године „Артије“ Наставите читање →

Пријем нових чланова у Новој 2014. години

КУА АРТИЈА

Током јану­а­ра 2014. годи­не биће при­ма­не при­ја­ве за потен­ци­јал­не нове чла­но­ве Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“. Могу се при­ја­ви­ти сви ства­ра­о­ци и кре­а­тив­ци из било које обла­сти умет­но­сти, као и они који сма­тра­ју да могу допри­не­ти бољем раду удру­же­ња, а живе на тери­то­ри­ји Репу­бли­ке Срби­је. Уз био­гра­фи­ју под­но­си­лац при­ја­ве тре­ба да доста­ви сво­је аутор­ске радо­ве. Писа­ни ауторски […]

Коментари су искључени на Пријем нових чланова у Новој 2014. години Наставите читање →

Година прође, рођендан никад!

КУА АРТИЈА

Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ сутра би на дан осни­ва­ња 29. фебру­а­ра тре­ба­ло да сла­ви годи­ну дана посто­ја­ња, али нема кад. Није да се нема вре­ме­на, него јед­но­став­но нема тог дату­ма у ово­го­ди­шњем кален­да­ру. Кажу да 2013. није пре­ступ­на годи­на па није у реду да се и ми као орга­ни­за­ци­ја која се бави кул­ту­ром пона­ша­мо пре­ступ­нич­ки када […]

Коментари су искључени на Година прође, рођендан никад! Наставите читање →

Основано удружење Књижевно-уметничка асоцијација „Артија“

КУА АРТИЈА

Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ je осно­ва­на 29. фебру­а­ра 2012. годи­не у Пара­ћи­ну, као невла­ди­но и непро­фит­но удру­же­ње које се бави оства­ри­ва­њем циље­ва у обла­сти књи­жев­но­сти, умет­но­сти и кул­ту­ре и делу­је на тери­то­ри­ји Репу­бли­ке Србије.

1 Коментар Наставите читање →