Архиве ознака: комедија

Грбаве Танге

Stand Up кабаре „Грбаве Танге“ у Параћину

Грбаве ТангеStand Up каба­ре „Грба­ве Тан­ге“ кре­ће на сво­ју вели­ко-срп­ску тур­не­ју под нази­вом „Било куда, Tан­ге сву­да!“. Први наступ на тур­не­ји у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и клу­ба „ex Fontana“ одр­жа­ће се у Пара­ћи­ну у башти клу­ба „ex Fontana“ у петак, 10. авгу­ста 2012. годи­не, са почет­ком од 21 час.

Stand Up каба­ре „Грба­ве Тан­ге“ је вече кон­цеп­ту­ал­не коме­ди­је где се ком­би­ну­ју кла­сич­не фор­ме пер­фор­ман­са попут: Stand Up-a, импро­ви­за­ци­је, shock-rock песа­ма, обра­да позна­тих хито­ва, хумо­ри­стич­ких сон­го­ва, физи­че коме­ди­је, ске­че­ва и слем-пое­зи­је. У пер­фор­ман­су, који тра­је око сат и по, сме­њу­ју се поме­ну­те фор­ме уз пожељ­но укљу­чи­ва­ње публи­ке. Пер­фор­манс се бави тема­ма вре­ме­на у којем живи­мо – Зашто кажеш реа­лан живот а мислиш на Фејс­бук?; Како се данас пола­же матур­ски из срп­ског?; Тур­ске сери­је; Зашто се убио Курт Кобејн?; Како гла­си први на све­ту поли­тич­ки корект­ни виц?; Који су нај­го­ри посло­ви на све­ту не рачу­на­ју­ћи дома­ће?; Тако­ђе, посто­ји блок посве­ћен актуелностима…

„Грба­ве Тан­ге Шоу“ је удру­же­ње умет­ни­ка посве­ће­но кон­цеп­ту­ал­ној коме­ди­ји, наста­ло у Бео­гра­ду 2011. годи­не. Иде­ја је стал­на про­ме­на про­гра­ма у скла­ду са акту­ел­ним тема­ма у земљи и све­ту. Кроз, на први поглед, познат реч­ник и забав­не теме желе да ука­жу на бит­не апсур­де вре­ме­на у којем живи­мо и да на шаљив начин нате­ра­ју људе да погле­да­ју ства­ри око себе из дру­гог угла.

Наступ "Грбавих Танги"

Наступ „Грба­вих Танги“

Стал­ни чла­но­ви ове постав­ке су: Мио­драг Сто­шић (Stand Up, вокал) – сати­ри­чар, тв сце­на­ри­ста и радио-води­тељ; Ненад Јова­но­вић (вокал, гита­ра, кла­вир) – певач бен­да „Сабир­ни цен­тар“, радио-води­тељ; Јова­на Марић (вокал, гита­ра, даи­ре) – сту­дент­ки­ња антро­по­ло­ги­је, песни­ки­ња; и, Милан Беа­дер (елек­трич­на и аку­стич­на гита­ра, пра­те­ћи вокал) – музи­чар и док­тор пољопривреде.

На сва­ком од насту­па поја­вљу­је се и спе­ци­јал­ни гост који има свој пето­ми­нут­ни део про­гра­ма, а овог пута биће два госта: Лорд од Беде или­ти Миро­слав Ђор­ђе­вић из Бач­ког Магли­ћа и пара­ћин­ски сати­ри­чар Вла­ди­ца Милен­ко­вић, члан КУА „Арти­ја“.

До сада, ово удру­же­ње је одр­жа­ло сво­је вече­ри по клу­бо­ви­ма и удру­же­њи­ма умет­ни­ка по Бео­гра­ду. У наред­ном пери­о­ду оче­ку­ју их госто­ва­ња у неко­ли­ко гра­до­ва Срби­је, као и у Хрват­ској и Словенији.

Орга­ни­за­ци­ја је пот­пу­но апо­ли­тич­на и на пер­фор­ман­си­ма су забра­ње­не све теме које се тичу вре­ђа­ња нечи­је етнич­ке, расне или вер­ске опредељености.

Све инфор­ма­ци­је о овом удру­же­њу умет­ни­ка и сним­ке каба­реа може­те наћи на интер­нет адре­си grbavetange.wordpress.com.

Фестивал уметности "Артикулисање"

Прво „Aртикулисање“ оправдало очекивања

Први Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ сво­јим алтер­на­тив­ним умет­нич­ким про­гра­мом оправ­дао оче­ки­ва­ња и задо­во­љио уку­се неко­ли­ко гене­ра­ци­ја које су гра­ди­ле и подр­жа­ва­ле урба­ну кул­ту­ру гра­да Пара­ћи­на, као и гости­ју из дру­гих гра­до­ва, који су то вече 31. маја теку­ће 2012. годи­не одлу­чи­ли да дођу у клуб кафеа „ex Fontana“ у Параћину

Фестивал уметности "Артикулисање"

На Фести­ва­лу умет­но­сти "Арти­ку­ли­са­ње"

Као и сва­ко деша­ва­ње, посеб­но у земљи Срби­ји, поче­ло је са зака­шње­њем па је тако уме­сто у 19 про­грам „Арти­ку­ли­са­ња“ почео у 20 часо­ва, што је само допри­не­ло да од самог стар­та и увек неза­хвал­ног првог насту­па и „про­би­ја­ња леда“ на било ком фести­вал­ском деша­ва­њу посе­ће­ност буде при­лич­но задовољавајућа.

Част да отво­ри „Арти­ку­ли­са­ње“, како је и наја­вље­но у про­гра­му Фести­ва­ла, а што је овом при­ли­ком чини­ла чла­ни­ца КУА „Арти­ја“ Алек­си­на Ђор­ђе­вић, при­па­ла је Књи­жев­ном клу­бу „Тек­сту­ра“ Сту­дент­ско-кулут­ног цен­тра из Ниша чији су чла­но­ви, и то: Горан Жив­ко­вић, Јован Вељ­ко­вић, Еми­ли­ја Нико­лић, Ђор­ђе Сто­ја­но­вић и Мили­ца Вуч­ко­вић, пред­ста­ви­ли сво­ја књи­жев­на оста­вре­ња ујед­но пред­ста­вља­ју­ћи и збор­ник урба­не пое­зи­је „Тор­ту кроз про­зор“. Повре­ме­на пра­те­ћа гита­ра, чла­на „Тек­сту­ре“ Јова­на Вељ­ко­ви­ћа, и бубањ, којим је ритам пое­зи­ји давао Милош Петро­вић из гру­пе „Black Night“, су само поја­ча­ва­ли емо­ци­ју изго­во­ре­них песа­ма. А да би све било још поет­ски раз­но­вр­сни­је побри­нуо се нишки реп састав „Сти­хов­на инду­стри­ја“ који је у два навра­та сво­јом римом и рит­мом раз­мр­дао све број­ни­ју публику.

Фестивал уметности "Артикулисање"

Књи­жев­ни клуб "Тек­сту­ра" - пред­ста­вља­ње књи­жев­них остварења

Фестивал уметности "Артикулисање"

Реп састав "Сти­хов­на индустрија"

А та број­на публи­ка је поста­ла још број­ни­ја са самим почет­ком stand up коме­ди­је Срђа­на Дин­чи­ћа, сати­ри­ча­ра, stand up коми­ча­ра и јед­ног од сце­на­ри­ста еми­си­је „Вече са Ива­ном Ива­но­ви­ћем“. Оправ­да­но пове­ре­ње које је публи­ка дала Дин­чи­ћу оправ­дао је и вра­тио увек ори­ги­нал­ном и више него зани­мљи­вом при­чом кроз шале и досет­ке што је иза­зи­ва­ло гла­сан и масо­ван смех и апла­уз добро попу­ње­ног клу­ба кафеа „ex Fontana“. Ина­че, овај наступ ће оста­ти забе­ле­жен као прва stand up коме­ди­ја изве­де­на у Параћину.

Фестивал уметности "Артикулисање"

Срђан Дин­чић - stand up комедија

Фестивал уметности "Артикулисање"

Про­јек­ци­ја фил­ма "Било јед­ном у Параћину"

Након Дин­чи­ће­вог сме­хо­тре­сног насту­па све се сти­ша­ло како би на вели­ком плат­ну био при­ка­зан филм реди­те­ља Бран­ка Рада­ко­ви­ћа „Било јед­ном у Пара­ћи­ну“ о пара­ћин­ској рок сце­ни, који је био при­ка­зан у Бео­гра­ду на ово­го­ди­шњем Међу­на­род­ном фести­ва­лу доку­мен­тар­ног фил­ма „Бел­докс“. Уз пра­ће­ње фил­ма и повре­ме­ног комен­та­ри­са­ња оног што се одви­ја­ло на вели­ком плат­ну уз при­су­ство мла­ђих и ста­ри­јих гене­ра­ци­ја музи­ча­ра, а међу који­ма је било и оних који су про­та­го­ни­сти истог, дошло се и до насту­па рок гру­пе „Black Night“ у саста­ву: Ђор­ђе Коцић (вокал и гита­ра), Петар Јова­но­вић (бас гита­ра) и Милош Петро­вић (бубањ), и пред­ста­вља­ња њихо­ве чети­ри аутор­ске песме. Њихов убе­дљив наступ је пре­ки­нут само на тре­ну­так како би Алек­си­на Ђор­ђе­вић одја­ви­ла Фести­вал и наја­ви­ла after party жур­ку која је поче­ла она­ко како се и завр­ши­ло „Арти­ку­ли­са­ње“.

Фестивал уметности "Артикулисање"

Рок гру­па "Black Night"

После after party „Black Night“ насту­па саста­вље­ног од обра­да рок стан­дар­да, дошло се и до изне­на­ђе­ња вече­ри када је на сце­ну сту­пио леген­да пара­ћин­ске рок музи­ке Зоран Симић Фани са мла­ђом еки­пом музи­ча­ра где су изме­ђу оста­лих песа­ма одсви­ра­не и добро позна­те песме гру­пе „Фани бенд“ које су наи­шле на опште оду­ше­вља­ње свих љуби­те­ља рок музи­ке и ове гру­пе. Да напо­ме­не­мо и да је вели­ки део фил­ма „Било јед­ном у Пара­ћи­ну“ упра­во посве­ћен овом бен­ду. А онда је на самом кра­ју част да се поп­ну на бину при­па­ла панк гру­пи „Жбунт“, још јед­ној гру­пи мла­ђе гене­ра­ци­је која свој пут на рок сце­ни крчи аутор­ским песма­ма и која се захва­љу­ју­ћи томе и нашла у поме­ну­том фил­му Бран­ка Радаковића.

Све се завр­ши­ло са исте­ком дру­гог сата после поно­ћи, а Књи­жев­но-умет­нич­кој асо­ци­ја­ци­ји „Арти­ја“ оста­је пита­ње и зада­так како сле­де­ће годи­не над­ма­ши­ти ово­го­ди­шње „Арти­ку­ли­са­ње“.

Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ про­пра­ти­ле су еки­пе локал­не пара­ћин­ске радио-теле­ви­зи­је „Канал М“, а тим пово­дом су са гости­ма уче­сни­ци­ма Фести­ва­ла сни­мље­ни и при­ло­зи за потре­бе телевизије.