Грбаве Танге

Stand Up кабаре „Грбаве Танге“ у Параћину

Грбаве ТангеStand Up каба­ре „Грба­ве Тан­ге“ кре­ће на сво­ју вели­ко-срп­ску тур­не­ју под нази­вом „Било куда, Tан­ге сву­да!“. Први наступ на тур­не­ји у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и клу­ба „ex Fontana“ одр­жа­ће се у Пара­ћи­ну у башти клу­ба „ex Fontana“ у петак, 10. авгу­ста 2012. годи­не, са почет­ком од 21 час.

Stand Up каба­ре „Грба­ве Тан­ге“ је вече кон­цеп­ту­ал­не коме­ди­је где се ком­би­ну­ју кла­сич­не фор­ме пер­фор­ман­са попут: Stand Up-a, импро­ви­за­ци­је, shock-rock песа­ма, обра­да позна­тих хито­ва, хумо­ри­стич­ких сон­го­ва, физи­че коме­ди­је, ске­че­ва и слем-пое­зи­је. У пер­фор­ман­су, који тра­је око сат и по, сме­њу­ју се поме­ну­те фор­ме уз пожељ­но укљу­чи­ва­ње публи­ке. Пер­фор­манс се бави тема­ма вре­ме­на у којем живи­мо – Зашто кажеш реа­лан живот а мислиш на Фејс­бук?; Како се данас пола­же матур­ски из срп­ског?; Тур­ске сери­је; Зашто се убио Курт Кобејн?; Како гла­си први на све­ту поли­тич­ки корект­ни виц?; Који су нај­го­ри посло­ви на све­ту не рачу­на­ју­ћи дома­ће?; Тако­ђе, посто­ји блок посве­ћен актуелностима…

„Грба­ве Тан­ге Шоу“ је удру­же­ње умет­ни­ка посве­ће­но кон­цеп­ту­ал­ној коме­ди­ји, наста­ло у Бео­гра­ду 2011. годи­не. Иде­ја је стал­на про­ме­на про­гра­ма у скла­ду са акту­ел­ним тема­ма у земљи и све­ту. Кроз, на први поглед, познат реч­ник и забав­не теме желе да ука­жу на бит­не апсур­де вре­ме­на у којем живи­мо и да на шаљив начин нате­ра­ју људе да погле­да­ју ства­ри око себе из дру­гог угла.

Наступ "Грбавих Танги"

Наступ „Грба­вих Танги“

Стал­ни чла­но­ви ове постав­ке су: Мио­драг Сто­шић (Stand Up, вокал) – сати­ри­чар, тв сце­на­ри­ста и радио-води­тељ; Ненад Јова­но­вић (вокал, гита­ра, кла­вир) – певач бен­да „Сабир­ни цен­тар“, радио-води­тељ; Јова­на Марић (вокал, гита­ра, даи­ре) – сту­дент­ки­ња антро­по­ло­ги­је, песни­ки­ња; и, Милан Беа­дер (елек­трич­на и аку­стич­на гита­ра, пра­те­ћи вокал) – музи­чар и док­тор пољопривреде.

На сва­ком од насту­па поја­вљу­је се и спе­ци­јал­ни гост који има свој пето­ми­нут­ни део про­гра­ма, а овог пута биће два госта: Лорд од Беде или­ти Миро­слав Ђор­ђе­вић из Бач­ког Магли­ћа и пара­ћин­ски сати­ри­чар Вла­ди­ца Милен­ко­вић, члан КУА „Арти­ја“.

До сада, ово удру­же­ње је одр­жа­ло сво­је вече­ри по клу­бо­ви­ма и удру­же­њи­ма умет­ни­ка по Бео­гра­ду. У наред­ном пери­о­ду оче­ку­ју их госто­ва­ња у неко­ли­ко гра­до­ва Срби­је, као и у Хрват­ској и Словенији.

Орга­ни­за­ци­ја је пот­пу­но апо­ли­тич­на и на пер­фор­ман­си­ма су забра­ње­не све теме које се тичу вре­ђа­ња нечи­је етнич­ке, расне или вер­ске опредељености.

Све инфор­ма­ци­је о овом удру­же­њу умет­ни­ка и сним­ке каба­реа може­те наћи на интер­нет адре­си grbavetange.wordpress.com.