Архиве ознака: перформанс

Фестивал уметности „Артикулисање 2016“: Срђан Динчић

„Артикулисањем“ обележене четири године „Артије“

Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ обе­ле­жи­ла је чети­ри годи­не посто­ја­ња и рада Фести­ва­лом умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2016“ у Позо­ри­шту Пара­ћин, у поне­де­љак 29. фебру­а­ра, по први пут на дан кад је удру­же­ње и осно­ва­но, а про­сла­ву су уве­ли­ча­ли стенд ап насту­пи­ма Срђан Дин­чић и Ана Зла­та­но­вић, пред­ста­вља­њем рома­на Алек­си­на Ђор­ђе­вић, поет­ским пер­фор­ман­сом Мило­мир Бата Цвет­ко­вић и музич­ким џез момен­ти­ма Дуо Три­о­ри­тет из Београда.

Фестивал уметности „Артикулисање 2016“: Срђан Динчић

Поче­так деша­ва­ња зака­зан за 20 часо­ва отпо­чео је крат­ким насту­пом стенд ап коми­чар­ке Ане Зла­та­но­вић које је тиме наја­ви­ла сте­над ап коме­ди­ју „Ђаво из јаго­де“ Срђа­на Дин­чи­ћа. Око сат вре­ме­на Срђан је држао пажњу и добро распо­ло­же­ње публи­ке, често иза­зи­ва­ју­ћи гро­мо­гла­сан смех, да би је при изла­ску из сале у фоа­јеу публи­ку доче­ка­ли позна­ти свет­ских хито­ви у џез изво­ђе­њу Дуа Три­о­ри­тетМаје Кли­син­ски вокал­но и на пер­ку­си­ја­ма и Јова­на Нико­ли­ћа на гитари.

Про­грам је наста­вљен про­мо­тив­ним пер­фор­ман­сом рома­на „Пита од шита“ Алек­си­не Ђор­ђе­вић, обја­вље­ним за Изда­вач­ку кућу „Нова Пое­ти­ка“ из Бео­гра­да, и поет­ским пер­фор­ман­сом Мило­ми­ра Бате Цвет­ко­ви­ћа, глав­ним и одго­вор­ним уред­ни­ком „Нове Пое­ти­ке“, којим је пред­ста­вио и сво­ју књи­гу песа­ма, сон­го­ва и при­ча „Нова сек­та“, а уз рит­мич­ку подр­шку Маје Кли­син­ски.

Фестивал уметности „Артикулисање 2016“: Публика у фоајеу Позоришта Параћин

У међу­вре­ме­ну је заступ­ник „Арти­је“ Вла­ди­ца Милен­ко­вић украт­ко иста­као важне тре­нут­ке у доса­да­шњем раду удру­же­ња и Срђа­ну Дин­чи­ћу, као пред­став­ни­ку орга­ни­за­ци­је Standup.rs, уру­чио захвал­ни­цу „за помоћ позо­ри­шту за сана­ци­ју ште­те наста­ле од после­ди­ца попла­ве“ која се огле­да­ла у при­ку­пља­њу финан­сиј­ских сред­ста­ва на хума­ни­тар­ном стенд ап насту­пу орга­ни­зо­ва­ном у Ћупри­ји 2014. годи­не. Захвал­ни­ца је уру­че­на у име Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин и Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“, док је исту такву захвал­ни­цу Вла­ди­ца „при­гр­лио“ за удру­же­ње од Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

„Завр­шну реч“ на ово­го­ди­шњем „Арти­ку­ли­са­њу“ имао је Дуо Три­о­ри­тет, који је тако­ђе био у цен­тру пажње изме­ђу дру­гих дело­ва про­гра­ма одлич­ном свир­ком и ода­би­ром песама.

Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2016“ помо­гли су Ком­па­ни­ја „CRH Srbija“ и Ком­па­ни­ја „Бахус“ уз подр­шку Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин и медиј­ску подр­шку РТВ Канал М.

КУА "Артија" - 2 године

„Артијин“ рођендански књижевно-музички перформанс

Књи­жев­но-музич­ким пер­фор­ман­сом у сре­ду 5. мар­та 2014. годи­не у Рок клу­бу „Масон“ у Пара­ћи­ну, у коме су књи­жев­но уче­ство­ва­ли Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Мар­ко Антић и Маја Масла­ре­вић и музич­ки гита­ром и гла­сом Ђор­ђе Коцић, обе­ле­жно је две годи­не посто­ја­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 године

Мар­ко, Алек­си­на, Вла­ди­ца, Маја и Ђор­ђе послу­жи­ли су 30-ак углав­ном мла­дих посе­ти­ла­ца сво­јом рођен­дан­ском књи­жев­ном тор­том која је фило­ва­на музи­ком позна­тих рок песа­ма у аку­стич­ној вари­јан­ти. Већи­на при­сут­них, међу који­ма је било и ликов­них умет­ни­ка, при­хва­ти­ли су позив да оста­ве неки рођен­дан­ски поклон нацр­та­ним или напи­са­ним на папи­ру А4 фор­ма­та, тако да је укуп­на атмо­сфе­ра у око два сата деша­ва­ња личи­ла на јед­ну малу кре­а­тив­ну радионицу.

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Мар­ко Антић (фото: Јова­на Динић)

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Алек­си­на Ђорђевић

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Вла­ди­ца Милен­ко­вић (фото: Јова­на Динић)

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Маја Масларевић

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Ђор­ђе Коцић

У току вече­ру су ново­при­мље­ним чла­но­ви­ма удру­же­ња музи­ча­ру Ђор­ђу Коци­ћу и спи­са­те­љи­ци Маји Масла­ре­вић уру­че­не члан­ска кар­те за 2014. годи­ну, као и свим дру­гим при­сут­ним чла­но­ви­ма. Тре­ћи ново­при­мље­ни члан поста­ла је Тија­на Маној­ло­вић која се тако­ђе бави писа­њем, углав­ном поезије.

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 године

Посе­ти­о­ци овог рођен­дан­ског књи­жев­но-музич­ког пер­фор­ман­са су били вид­но задо­вољ­ни нечим новим што су виде­ли и чули, а што није честа поја­ва у кул­тур­ној пону­ди Параћина.

Дога­ђај је про­пра­ти­ла еки­па Општин­ске телевизије.

Ина­че, датум осни­ва­ња КУА „Арти­ја“ је 29. фебру­ар 2012. године.

Грбаве Танге у Параћину

„Било куда, Танге свуда!“

И би Stand Up каба­ре „Грба­ве Тан­ге“ у Пара­ћи­ну у башти клу­ба „ex Fontana“, у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и клу­ба дома­ћи­на тог 10. авгу­ста 2012. године.

Грбаве Танге у Параћину

„Било куда, Тан­ге свуда!“

Док су се ређа­ли хумо­ри­стич­ки сон­го­ви и обра­де позна­тих хито­ва испре­пле­та­ни са stand up-ом, ске­че­ви­ма и импро­ви­за­ци­јом у овом изу­зет­но духо­ви­том и надах­ну­том насту­пу публи­ка је реа­го­ва­ла повре­ме­ним апла­у­зи­ма. Наступ који је за мно­ге био непо­зна­ни­ца шта оче­ки­ва­ти, упр­кос опшир­ној наја­ви, пра­ћен је нажа­лост без актив­ни­јег уче­шћа публи­ке, што је надо­ме­стио кру­ше­вач­ки сати­ри­чар Ненад Вуче­тић помо­гав­ши у тач­ки ком­по­но­ва­ња песме на лицу места.

Грбаве Танге у Параћину

„Грба­ве Тан­ге“ на делу

Како је и било пред­ви­ђе­но, на бини су се у уло­зи гости­ју нашли сати­ри­чар из Пара­ћи­на и члан КУА „Арти­ја“ Вла­ди­ца Милен­ко­вић, пред­ста­вља­ју­ћи се сво­јим афо­ри­зми­ма, и stand up коми­чар Миро­слав Ђор­ђе­вић, који насту­па под псе­у­до­ни­мом Лорд од Беде, сво­јим крат­ким ске­че­ви­ма и досет­ка­ма који­ма је рафал­но засуо публи­ку и опра­да­но заслу­жио узврат­ни рафал у обли­ку аплауза.

Грбаве Танге у Параћину

Вла­ди­ца Милен­ко­вић са „Грба­вим Тангама“

Грбаве Танге у Параћину

Миро­слав Ђор­ђе­вић, или­ти Лорд од Беде

Пораз ватер­по­ли­ста у полу­фи­на­лу Олим­пиј­ских ига­ра, који је непо­сред­но пре насту­па пра­ћен на вели­ком плат­ну, широк про­стор око про­мет­не баште клу­ба и „бом­бар­до­ва­ње“ хито­ви­ма тур­бо-попу­лар­не музи­ке из обли­жњег кафи­ћа нису допри­не­ли топлој и бли­ској атмо­сфе­ри каква је била потреб­на да би се испра­тио један духо­вит наступ пун дета­ља које је тре­ба­ло похва­та­ти и сло­жи­ти у кабаре.

Грбаве Танге у Параћину

Поглед на башту клу­ба „ex Fontana“ и публику

Након све­га, општи је закљу­чак да би затво­рен или бар огра­ђен про­стор мно­го више допри­нео ства­ра­њу потреб­не атмо­сфе­ре. Али нема тан­ги­ра­ња, јер је ова­ква врста деша­ва­ња само иску­ство више како за орга­ни­за­то­ре и публи­ку, тако и за сам састав „Грба­ве Тан­ге“ и њихо­ве буду­ће насту­пе. И то опет у Пара­ћи­ну, зашто да не?

Грбаве Танге у Параћину

Сни­ма­ње при­ло­га за РТВ „Канал М“

Еки­па РТВ „Канал М“ је, као и до сада када се ради­ло о деша­ва­њи­ма у орга­ни­за­ци­ји КУА „Арти­ја“, била на виси­ни задат­ка и сни­ми­ла при­лог о овом госто­ва­њу који је еми­то­ван у окви­ру њихо­вог програма.

Грбаве Танге

Stand Up кабаре „Грбаве Танге“ у Параћину

Грбаве ТангеStand Up каба­ре „Грба­ве Тан­ге“ кре­ће на сво­ју вели­ко-срп­ску тур­не­ју под нази­вом „Било куда, Tан­ге сву­да!“. Први наступ на тур­не­ји у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и клу­ба „ex Fontana“ одр­жа­ће се у Пара­ћи­ну у башти клу­ба „ex Fontana“ у петак, 10. авгу­ста 2012. годи­не, са почет­ком од 21 час.

Stand Up каба­ре „Грба­ве Тан­ге“ је вече кон­цеп­ту­ал­не коме­ди­је где се ком­би­ну­ју кла­сич­не фор­ме пер­фор­ман­са попут: Stand Up-a, импро­ви­за­ци­је, shock-rock песа­ма, обра­да позна­тих хито­ва, хумо­ри­стич­ких сон­го­ва, физи­че коме­ди­је, ске­че­ва и слем-пое­зи­је. У пер­фор­ман­су, који тра­је око сат и по, сме­њу­ју се поме­ну­те фор­ме уз пожељ­но укљу­чи­ва­ње публи­ке. Пер­фор­манс се бави тема­ма вре­ме­на у којем живи­мо – Зашто кажеш реа­лан живот а мислиш на Фејс­бук?; Како се данас пола­же матур­ски из срп­ског?; Тур­ске сери­је; Зашто се убио Курт Кобејн?; Како гла­си први на све­ту поли­тич­ки корект­ни виц?; Који су нај­го­ри посло­ви на све­ту не рачу­на­ју­ћи дома­ће?; Тако­ђе, посто­ји блок посве­ћен актуелностима…

„Грба­ве Тан­ге Шоу“ је удру­же­ње умет­ни­ка посве­ће­но кон­цеп­ту­ал­ној коме­ди­ји, наста­ло у Бео­гра­ду 2011. годи­не. Иде­ја је стал­на про­ме­на про­гра­ма у скла­ду са акту­ел­ним тема­ма у земљи и све­ту. Кроз, на први поглед, познат реч­ник и забав­не теме желе да ука­жу на бит­не апсур­де вре­ме­на у којем живи­мо и да на шаљив начин нате­ра­ју људе да погле­да­ју ства­ри око себе из дру­гог угла.

Наступ "Грбавих Танги"

Наступ „Грба­вих Танги“

Стал­ни чла­но­ви ове постав­ке су: Мио­драг Сто­шић (Stand Up, вокал) – сати­ри­чар, тв сце­на­ри­ста и радио-води­тељ; Ненад Јова­но­вић (вокал, гита­ра, кла­вир) – певач бен­да „Сабир­ни цен­тар“, радио-води­тељ; Јова­на Марић (вокал, гита­ра, даи­ре) – сту­дент­ки­ња антро­по­ло­ги­је, песни­ки­ња; и, Милан Беа­дер (елек­трич­на и аку­стич­на гита­ра, пра­те­ћи вокал) – музи­чар и док­тор пољопривреде.

На сва­ком од насту­па поја­вљу­је се и спе­ци­јал­ни гост који има свој пето­ми­нут­ни део про­гра­ма, а овог пута биће два госта: Лорд од Беде или­ти Миро­слав Ђор­ђе­вић из Бач­ког Магли­ћа и пара­ћин­ски сати­ри­чар Вла­ди­ца Милен­ко­вић, члан КУА „Арти­ја“.

До сада, ово удру­же­ње је одр­жа­ло сво­је вече­ри по клу­бо­ви­ма и удру­же­њи­ма умет­ни­ка по Бео­гра­ду. У наред­ном пери­о­ду оче­ку­ју их госто­ва­ња у неко­ли­ко гра­до­ва Срби­је, као и у Хрват­ској и Словенији.

Орга­ни­за­ци­ја је пот­пу­но апо­ли­тич­на и на пер­фор­ман­си­ма су забра­ње­не све теме које се тичу вре­ђа­ња нечи­је етнич­ке, расне или вер­ске опредељености.

Све инфор­ма­ци­је о овом удру­же­њу умет­ни­ка и сним­ке каба­реа може­те наћи на интер­нет адре­си grbavetange.wordpress.com.

Перформанс "Летеће књиге"

Перформанс „Летеће књиге“ у „Ноћи музеја“

Чла­но­ви Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ одр­жа­ли су пер­фор­манс „Лете­ће књи­ге“ у атри­ју­му пара­ћин­ске библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“ 19. маја у окви­ру про­гра­ма мани­фе­ста­ци­је „Ноћ музеја“.

Перформанс "Летеће књиге"

Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Миле­на Дуло­вић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић су се сво­јим при­ча­ма, песма­ма и афо­ри­зми­ма у амби­јен­ту атри­ју­ма били­о­те­ке, овом при­ли­ком назва­ног „Арти­јум“, а ожи­вље­ног испре­пле­та­ним жица­ма с којих су виси­ле књи­ге, пред­ста­ви­ли публи­ци на један ефи­ка­сан начин дина­мич­ним и крат­ким исту­пи­ма. Пер­фор­манс „Лете­ће књи­ге“, који је био пред­ви­ђен да тра­је 15 мину­та, а на инси­сти­ра­ње публи­ке тра­јао око пола сата, имао је у току свог тра­ја­ња и буквал­но лете­ће књи­ге ауто­ра пер­фор­ман­са које су упу­ћи­ва­ли пре­ма публици.

"Ноћ музеја" Параћин 2012

Овај пер­фор­манс у атри­ју­му библи­о­те­ке је имао за циљ да скре­не пажњу на све лоши­је ста­ње атри­ју­ма и да се ука­же на неи­ско­ри­шће­не потен­ци­ја­ле гра­да у који­ма би се могла одр­жа­ва­ти кул­тур­на дешавања.

Вести РТВ „Канал М“ Параћин: