Архиве ознака: прича

Владица Миленковић - Сатира фест 2013

Владица Миленковић добитник награде на „Сатира фесту 2013“

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, члан КУА „Арти­ја“, добит­ник је пре­сти­жне награ­де за нај­бо­љу сати­рич­ну при­чу на „Сати­ра фесту 2013“ одр­жа­ном у Бео­гра­ду 11. окто­бра 2013. годи­не, а на прет­ход­но рас­пи­са­ном кон­кур­су Бео­град­ског афо­ри­сти­чар­ског круга

Владица Миленковић - Сатира фест 2013

Чита­ње при­че у Удру­же­њу књи­жев­ни­ка Србије

При­ча „Изло­жба“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа про­гла­ше­на је за нај­бо­љу сати­рич­ну при­чу, од пре­ко сто­ти­ну при­ча при­сти­глих на кон­курс, једа­на­е­стог међу­на­род­ног фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Сати­ра фест“ који се сва­ке годи­не одр­жа­ва у Бео­гра­ду. Награ­да му је уру­че­на у про­сто­ри­ја­ма Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Срби­је где је Милен­ко­вић про­чи­тао награ­ђе­ну при­чу, а свој наступ је упот­пу­нио пар сати касни­је насту­пом на „Вече­ри афо­ри­за­ма“ у све­ча­ној сали Град­ске општи­не Ста­ри град.

Владица Миленковић - Сатира фест 2013

Чита­ње афо­ри­за­ма на „Вече­ри афоризама“

Поред награ­де за при­чу, награ­ду за нај­бо­љу сати­рич­ну песму на истом кон­кур­су добио је Томи­ца Ћирић из Пиро­та, док је сати­рич­на песма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа ушлa у нај­у­жу кон­ку­рен­ци­ју за награ­ду. Награ­ду „Вук Гли­го­ри­је­вић“ за нај­бо­љи афо­ри­зам про­чи­тан на „Сати­ра фесту 2013“ добио је Нинус Несто­ро­вић сати­ри­чар из Новог Сада, који већ дуже вре­ме живи и ради у Параћину.

Владица Миленковић - Сатира фест 2013

Са пла­ке­том Бео­град­ског афо­ри­сти­чар­ског кру­га за нај­бо­љу при­чу „Сати­ра феста 2013“

У наја­ви је нова књи­га афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа „За сва­ки слу­чај“, као и про­мо­ци­ја књи­ге „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ у Бео­гра­ду и Пара­ћи­ну, коју је уре­дио зајед­но са Гора­ном Радо­са­вље­ви­ћем и Мио­дра­гом Стошићем.